Artikel 17 Van Boek 7 Bw

Wat is conformiteit volgens art 7 17 BW?

Conformiteit. Art.7:17 lid 1 B.W. bepaalt dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Dat is niet het geval als de zaak niet beantwoordt aan de eigenschappen die de koper mocht verwachten (lid 2).

Wat te doen bij non-conformiteit?

Klagen over non-conformiteit: klachtplicht – De non-conformiteit moet binnen bekwame tijd aan de verkoper kenbaar worden gemaakt. Dit noemen we de klachtplicht, Over het algemeen wordt een termijn van 2 maanden gehanteerd. De termijn vangt aan nadat de non-conformiteit de koper bekend is of had kunnen zijn.

Welke 4 acties kan een consumenten koper vorderen bij een non-conformiteit?

Aantal herstelpogingen – U zult zich wellicht afvragen hoe vaak een verkoper de kans moet krijgen om een non-conform product te herstellen. In de wet is niets geregeld over het aantal herstelpogingen. Over het algemeen kan worden gesteld dat een verkoper twee kansen moet krijgen om een non-conform product te herstellen.

Wat valt er onder non-conformiteit?

Bewijslast – Stel dat u een product verkoopt aan een consument en dat deze consument zich binnen 12 maanden na levering van dit product beroept op non-conformiteit. Dan moet u als verkoper bewijzen dat er géén sprake is van een non-conform/gebrekkig product.

Wat staat er in een overeenkomst van opdracht?

Welke regels gelden voor een overeenkomst van opdracht? – Een overeenkomst van opdracht moet laten zien dat de opdracht zelfstandig wordt uitgevoerd. Leg bijvoorbeeld deze afspraken vast:

Tussen jou als opdrachtgever en de opdrachtnemer bestaat geen gezagsverhouding, Huur je een zpp’er in voor een klus? Geef hem dan de vrijheid om het werk naar eigen inzicht en in zijn eigen tijd uit te voeren. Je kunt wél vastleggen welk resultaat je verwacht en je kunt een globale planning of deadline vastleggen. Maar zorg ervoor dat je geen aanwijzingen geeft over hoe of waar de opdracht uitgevoerd moet worden. Dat is aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer krijgt geen loon, maar je maakt afspraken over de tarieven die hij in rekening mag brengen. Je kunt bijvoorbeeld akkoord gaan met een uurtarief of een vaste prijs overeenkomen voor de gehele opdracht. De opdrachtnemer kan zich laten vervangen, Hij is niet verplicht om persoonlijk voor jou te werken.

Wat is het verschil tussen het Conformiteitsbeginsel en garantie?

Consumenten mogen verwachten dat de producten die ze in je webshop kopen, deugdelijk zijn. Ze moeten met andere woorden voldoen aan de koopovereenkomst. Lever je een product dat niet aan de koopovereenkomst voldoet, dan is er sprake van non-conformiteit, In dat geval kan de consument zich beroepen op de wettelijke garantie, Artikel 17 Van Boek 7 Bw Betekenis non-conformiteit : De gekochte producten voldoen niet aan wat vooraf is gecommuniceerd naar de klant. Betekenis wettelijke garantie : Dit is de garantie dat wanneer het product niet voldoet aan de overeenkomst, dat je recht hebt op reparatie of vervanging. In Nederlands is er geen wettelijke garantie termijn, dit is omdat het ene product anders is dan het andere.

Wat als een product niet voldoet?

Heeft u een product gekocht dat niet goed is? Dan moet u eerst proberen om met de verkoper een oplossing te vinden. Want de verkoper heeft de wettelijke plicht om u een goed product te leveren. De verkoper mag u niet naar de fabrikant van het product sturen.

You might be interested:  Hoe Begin Je Met Een Boek Schrijven

Welke extra waarborgen geeft art 7 18 BW de consument?

Art.7:18 BW – BW Boek 7 – Artikel 18 Burgerlijk Wetboek Boek 7 Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ? Neemt u dan gerust met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen. Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

JAR 2011, 307

Bij de beoordeling van de vraag of een op grond van een consumentenkoop afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, gelden mededelingen die door of ten behoeve van een vorige verkoper van die zaak, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, omtrent de zaak zijn openbaar gemaakt, als mededelingen van de verkoper, behoudens voor zover deze een bepaalde mededeling kende noch behoorde te kennen of deze mededeling uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op een voor de koper duidelijke wijze is herroepen, dan wel de koop niet door deze mededeling beïnvloed kan zijn.

 • Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.
 • Indien in geval van een consumentenkoop de verkoper verplicht is zorg te dragen voor de installatie van de zaak en deze installatie ondeugdelijk is uitgevoerd, wordt dit gelijkgesteld aan een gebrek aan overeenstemming van de zaak aan de overeenkomst.

Hetzelfde geldt indien de installatie door de koper ondeugdelijk is uitgevoerd en dit te wijten is aan de montagevoorschriften die met de levering van de zaak aan de koper zijn verstrekt. : Art.7:18 BW – BW Boek 7 – Artikel 18 Burgerlijk Wetboek Boek 7

Wat is conformiteit volgens art 7 17 BW en wanneer is er wel en geen sprake van conformiteit?

Boek 7 Artikel 17 (7:17 BW)

De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien. Een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een andere soort, beantwoordt evenmin aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien het afgeleverde in getal, maat of gewicht van het overeengekomene afwijkt. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan moet de zaak daarmede overeenstemmen, tenzij het slechts bij wijze van aanduiding werd verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden. De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. Ook kan de koper zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer dit te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van grondstoffen afkomstig van de koper, tenzij de verkoper hem voor deze gebreken of ongeschiktheid had moeten waarschuwen. Bij koop van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

You might be interested:  Wat Is Een Scene In Een Boek

De verkoper van een zaak kent bepaalde hoofdverplichtingen. In dit artikel wordt een van deze hoofdverplichtingen ingekleurd. Op de verkoper rust de verplichting dat de zaak die wordt afgeleverd moet beantwoorden aan de overeenkomst. De koper moet krijgen wat hij op basis van de overeenkomst mag verwachten.

Wat is de verplichting van de koper?

Artikel 1652 – De koper is verplicht interest van de koopprijs te betalen tot aan de voldoening van het kapitaal, in de drie volgende gevallen: Indien zulks bij het aangaan van de koop bedongen is; Indien de verkochte en geleverde zaak vruchten of andere inkomsten oplevert; Indien de koper is aangemaand om te betalen. In dit laatste geval loopt de interest eerst te rekenen van de aanmaning.

Wat kun je doen als een verkoper jouw consumentenrechten schendt?

Kom je er niet uit, dan kun je de verkoper officieel in gebreke stellen, de overeenkomst ontbinden, zelf het product door iemand anders laten herstellen, naar de geschillencommissie stappen of als laatste redmiddel de rechter laten oordelen.

Hoe ver gaat onderzoeksplicht?

Onderzoeksplicht – De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. De koper heeft dus een onderzoeksplicht.

 • De koper mag alleen die eigenschappen verwachten waarvan hij de aanwezigheid niet hoeft te betwijfelen.
 • De koper doet er dus goed aan om zelf onderzoek te verrichten en aan de verkoper vragen te stellen over de eigenschappen van de te verkopen zaak.
 • Hoe ver de onderzoeksplicht gaat, hangt af van de aard van de zaak en de verdere omstandigheden.

De koper van een woning kan invulling geven aan zijn onderzoeksplicht door de woning te bezichtigen, vragen te stellen aan de verkoper of een bouwkundig onderzoek te laten doen. Van iemand die online een nieuw product bestelt wordt niet zo’n vergaande onderzoeksplicht verlangd.

Wat verstaan wij onder conformiteit?

Wat is conformiteit? – Conformiteit is het volgen van een bepaalde gedragslijn met iedereen. Conformiteit is niet enkel het doen als anderen, maar ook beïnvloed worden door hoe anderen zich gedragen. Het is anders gedragen en denken dan wanneer je alleen zou zijn.

 • Conformiteit is een verandering in gedrag of overtuiging in overeenstemming met anderen of beïnvloed door anderen wat in gaat tegen eigen overtuigingen.
 • Het is de vraag of je gedrag hetzelfde zou zijn als je niet met een groep samen zou zijn.
 • Conformiteit is neutraal, het kan positief zijn maar ook negatief.

Positief is bijvoorbeeld dat we allemaal stoppen voor een rood licht. In Westerse culturen heeft conformiteit vaak een negatieve betekenis. In Japan is conformiteit juist een teken van tolerantie, zelfcontrole en volwassenheid. Het heeft dus te maken met impliciete sociale invloeden.

 1. Soms conformeren we aan een bepaalde verwachting of verzoek zonder te geloven in wat we doen.
 2. Dit heet compliantie.
 3. Compliantie : meegaan met de groep terwijl je het er van binnen niet mee eens bent.
 4. Als ons gedrag resultaat is van expliciete sociale invloeden noemen we dat gehoorzaamheid.
 5. Gehoorzaamheid: verandering van gedrag als gevolg van bevelen van autoriteit.
You might be interested:  Hoe Lang Duurt Een Boek Lezen

Als we oprecht geloven in wat we van de groep moeten noem je het acceptatie. Acceptatie: oprecht geloven en doen wat de groep zegt, je denkt oprecht dat de ander gelijk heeft.

Wat is een feitelijk gebrek?

Feitelijk gebrek of rechtsgebrek – De gebreken met betrekking tot de afgeleverde zaak kunnen betrekking hebben op feitelijke gebreken en rechtsgebreken. Feitelijke gebreken zijn met name van belang. Dit zijn de gevallen waarin een verkoper een product levert die niet beantwoordt aan de overeenkomst, dus de typische non-conformiteit gevallen.

Wat verstaan wij onder conformiteit?

Wat is conformiteit? – Conformiteit is het volgen van een bepaalde gedragslijn met iedereen. Conformiteit is niet enkel het doen als anderen, maar ook beïnvloed worden door hoe anderen zich gedragen. Het is anders gedragen en denken dan wanneer je alleen zou zijn.

 1. Conformiteit is een verandering in gedrag of overtuiging in overeenstemming met anderen of beïnvloed door anderen wat in gaat tegen eigen overtuigingen.
 2. Het is de vraag of je gedrag hetzelfde zou zijn als je niet met een groep samen zou zijn.
 3. Conformiteit is neutraal, het kan positief zijn maar ook negatief.

Positief is bijvoorbeeld dat we allemaal stoppen voor een rood licht. In Westerse culturen heeft conformiteit vaak een negatieve betekenis. In Japan is conformiteit juist een teken van tolerantie, zelfcontrole en volwassenheid. Het heeft dus te maken met impliciete sociale invloeden.

Soms conformeren we aan een bepaalde verwachting of verzoek zonder te geloven in wat we doen. Dit heet compliantie. Compliantie : meegaan met de groep terwijl je het er van binnen niet mee eens bent. Als ons gedrag resultaat is van expliciete sociale invloeden noemen we dat gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid: verandering van gedrag als gevolg van bevelen van autoriteit.

Als we oprecht geloven in wat we van de groep moeten noem je het acceptatie. Acceptatie: oprecht geloven en doen wat de groep zegt, je denkt oprecht dat de ander gelijk heeft.

Wat houdt de eis van conformiteit in?

conformiteit Het vereiste van conformiteit (of conformiteitsbeginsel) bij koop houdt in dat een verkochte zaak moet voldoen aan de verwachtingen die de koper daarvan op grond van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.

 1. Mocht hebben.
 2. Dit is één van de hoofdverplichtingen van de verkoper.
 3. Wanneer een zaak niet de eigenschappen bezit die de koper mocht verwachten dan spreken we van non-conformiteit Non-conformiteit houdt in dat een verkochte zaak, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.

Of een zaak voldoet aan de eigenschappen die een koper mocht verwachten hangt af van de zaak en de omstandigheden. De verwachtingen van een koper van een gloednieuwe auto zijn hoger dan die van de koper van een derdehands auto. : conformiteit

Wat zijn volgens art 7 9 BW de Hoofdverplichtingen van de verkoper?

1 Algemeen Op grond van art.7:9 BW heeft de verkoper twee hoofdverplichtingen. De verkoper dient de zaak met toebehoren in eigendom over te dragen en hij dient de zaak aan de koper af te leveren.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács