Artikel 37 Van Boek 5 Bw

Wat zijn de bevoegdheden van een eigenaar?

De eigenaar van een zaak is bevoegd haar van een ieder die haar zonder recht houdt, op te eisen. Voor zover de wet niet anders bepaalt, is de eigenaar van een zaak eigenaar van al haar bestanddelen. Hij die een aan niemand toebehorende roerende zaak in bezit neemt, verkrijgt daarvan de eigendom.

Wat is onrechtmatige overlast?

Juridische adviezen bij onrechtmatige hinder – Wanneer u zeer ernstige hinder van uw buren ondervindt, is er sprake van onrechtmatige hinder. In dat geval kunt u ervoor kiezen de overlast middels een juridische weg een halt toe te roepen. Wel is het hierbij belangrijk dat u zich bewust bent van het feit dat hinder gedeeltelijk subjectief is.

Waar is het burenrecht geregeld?

Het burenrecht uitgelegd In de Nederlandse wetgeving bestaat een onderdeel dat zich (geheel) richt op buren: het zogenaamde burenrecht. De regels van burenrecht hebben vaak te maken hebben met (het voorkomen van) hinder. Het burenrecht regelt bijvoorbeeld zaken als: de minimale afstand van beplanting tot de erfgrens, het afscheiden van een perceel met een schutting, overbouw et cetera.

 1. De bepalingen van het burenrecht zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek (BW), in de artikelen 5:37 tot en met 5:59 BW.
 2. Een andere belangrijke bron voor het burenrecht zijn de algemene plaatselijke verordeningen (APV’s).
 3. Dit zijn de regels die door de gemeente worden opgesteld.
 4. Vaak bevatten deze aanvullende voorschriften, zoals een afwijkende maximale hoogte van een schutting of een afwijkende afstand die beplanting tot de erfgrens mag hebben.

In de wet wordt gesproken over ‘naburige erven’. Met erf wordt bedoeld iedere onroerende zaak. Denk hierbij aan grond met bebouwing, maar het kan ook gaan om een onbebouwd stuk grond. De uitdrukking ‘naburig’ hoeft daarbij overigens niet altijd te betekenen dat de erven rechtstreeks aan elkaar grenzen.

Wat is het burenrecht?

Wat is burenrecht? | Te Biesebeek Advocaten Het burenrecht regelt de (rechts)verhouding tussen naast elkaar wonende partijen of tussen eigenaren van naast elkaar gelegen percelen. Niet voor niets bestaan de problemen die de rijdende rechter op televisie behandelt voor een groot deel uit geschillen tussen buren.

Buren wonen veelal op elkaars lip en geschillen lopen, door over lange tijd opgelopen ergernis en frustratie, hoog op. Dit komt met name door de continue confrontatie die naast elkaar wonen nu eenmaal met zich meebrengt en waar de meeste mensen – bij gebrek aan een tweede huis – zich niet aan kunnen onttrekken.

De stampende bovenbuurvrouw, de hard muziek draaiende buurman, de overhangende en zon blokkerende boom op het andere erf, zijn naast geschillen over erfdienstbaarheden (recht van overpad) of de over de erfgrens geplaatste schutting of garage, veel voorkomende situaties.

 • De ervaring leert dat door de emotie geëscaleerde geschillen het woongenot, maar ook de mogelijk tot een snelle minnelijke oplossing, ernstig aantasten.
 • Dit terwijl dat in het algemeen helemaal niet nodig is, omdat het burenrecht vaak een oplossing biedt als buren er zelf niet uitkomen.
 • Tijdig advies inwinnen over de rechten en plichten die buren over en weer hebben is dus zeer aanbevelingswaardig.

Dit met name om prettig te kunnen blijven wonen en escalatie van de verhoudingen te voorkomen. Het burenrecht is met name vastgelegd in boek 5 van Burgerlijk Wetboek. De bepalingen zijn niet dwingend, wat inhoudt dat buren ook (in goed overleg) zelf kunnen afwijken van deze regelgeving.

Kan eigendom verjaren?

Erfgrenzen zorgen regelmatig voor conflicten, zowel tussen buren als tussen burgers en gemeenten. Veel mensen denken dat de kadastrale grens altijd de juridische en dus juiste grens is maar dat is niet zo. Door verjaring kan de grens wijzigen. De kadastrale grens is dan niet meer de (juridische) grens.

 1. In dit artikel leggen wij uit hoe iemand door verjaring eigenaar kan worden van grond en hoe dus de juridische grens door verjaring kan veranderen.
 2. Ort samengevat kan iemand door verjaring eigenaar worden van de grond van een ander wanneer hij of zij die grond meer dan 10 jaar of meer dan 20 jaar in bezit heeft.

De verjaringstermijn van 10 jaar (verkrijgende verjaring) geldt wanneer iemand te goeder trouw is en de verjaringstermijn van 20 jaar (bevrijdende verjaring) wanneer er geen sprake is van goede trouw, Wilt u een beroep doen op verjaring? Gebruik dan onze modelbrief,

Welke rechten heeft een eigenaar?

Eigendom – Eigendom is een begrip dat veel in de wet voorkomt. Er wordt juridisch gezien meestal gesproken over ‘de eigendom’ en niet over ‘het eigendom’. Volgens de wet, is eigendom het meest omvattende recht dat iemand op een zaak kan hebben. Kortom: er bestaan geen rechten op zaken die verder gaan dan het eigendomsrecht.

Wat zijn mijn rechten als mede eigenaar?

Wetgeving mede-eigendom – Confidum Vastgoed Het reilen en zeilen in een mede-eigendom wordt geregeld door de zogenaamde wet op de mede-eigendom. Hieronder vindt u de bepalingen van deze wet integraal terug. AFDELING I. – GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN Art.577-2.

 1. Burg. Wetb. § 1.
 2. Bij ontstentenis van overeenkomsten en van bijzondere bepalingen, wordt de eigendom van een zaak die onverdeeld aan verscheidene personen toebehoort, geregeld als volgt: § 2.
 3. De onverdeelde aandelen worden vermoed gelijk te zijn. § 3.
 4. De mede-eigenaar heeft deel in de rechten en draagt bij in de lasten van de eigendom naar verhouding van zijn aandeel.

§ 4. De mede-eigenaar kan over zijn aandeel beschikken en het met zakelijke rechten bezwaren. § 5. De mede-eigenaar heeft recht op het gebruik en het genot van de gemeenschappelijke zaak, overeenkomstig haar bestemming en in zover zulks met het recht van zijn deelgenoten verenigbaar is.

Daden tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer kan hij wettig verrichten. § 6. Andere daden van beheer alsmede daden van beschikking moeten, om geldig te zijn, met medewerking van alle mede-eigenaars geschieden. Evenwel kan een der mede- eigenaars de overige noodzaken deel te nemen aan daden van beheer waarvan de rechter de noodzakelijkheid erkent.

§ 7. Ieder mede-eigenaar draagt bij in de nuttige uitgaven tot behoud en tot onderhoud, alsook in de kosten van beheer, de belastingen en andere lasten betreffende de gemeenschappelijke zaak. § 8. De verdeling van de gemeenschappelijke zaak is onderworpen aan regels, die bepaald zijn in de titel Erfenissen.

§ 9. Onverdeelde onroerende goederen die bestemd zijn tot het gemeenschappelijk gebruik van twee of meer onderscheiden en aan verschillende eigenaars toebehorende erven, zijn echter niet vatbaar voor verdeling. Het aandeel in de onverdeelde onroerende goederen kan niet overgedragen, met zakelijke rechten bezwaard of in beslag genomen worden dan samen met het erf waarvan het onafscheidbaar is.

De aan deze mede-eigendom verbonden lasten, met name de kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing, moeten worden omgeslagen naar evenredigheid van de respectieve waarde van elk privatief deel, tenzij wanneer de partijen beslissen die kosten om te slaan naar evenredigheid van het nut dat de gemeenschappelijke delen en diensten die deze kosten teweegbrengen, voor elk van de privatieve delen hebben.

De partijen kunnen de waarde en het nut als criteria ook combineren. De bepalingen van deze paragraaf zijn van dwingend recht. § 10. In het geval van paragraaf 9 staat het elke mede-eigenaar vrij op zijn kosten aan de gemeenschappelijke zaak veranderingen aan te brengen, mits hij de bestemming daarvan niet wijzigt en aan de rechten van zijn deelgenoten geen afbreuk doet.

Annejet van der Zijl & Suzanne Vermeer (boek 36 & 37) – Lezer des Vaderlands (week 19)

In het geval van paragraaf 9, hebben individuele mede-eigenaars en erkende nutsoperatoren het wettelijke en kosteloze recht om kabels, leidingen en bijbehorende faciliteiten in of op de gemeen delen aan te leggen, te onderhouden of te hernieuwen, in de mate dat deze werken tot doel hebben om de infrastructuur voor de eigenaar of eigenaars en gebruikers van de betrokken privatieve delen op het vlak van energie, water of telecommunicatie te optimaliseren en in de mate dat de andere individuele mede-eigenaars of, in voorkomend geval, de vereniging van mede-eigenaars, hiervan geen financiële lasten moeten dragen.

 • Degene die voor eigen rekening deze infrastructuur heeft aangelegd, blijft eigenaar van deze infrastructuur in de gemene delen.
 • Daartoe zendt de individuele mede-eigenaar of de operator minstens twee maanden voorafgaand aan de aanvang van de werken aan alle andere mede-eigenaars of, indien er een syndicus is, aan deze laatste per aangetekende zending waarin het adres van de afzender is vermeld, een beschrijving van de voorgenomen werken en een rechtvaardiging van de optimalisatie van de voorgenomen infrastructuur.

De mede-eigenaars of, in voorkomend geval, de vereniging van mede-eigenaars kunnen beslissen om zelf werken ter optimalisatie van de infrastructuur uit te voeren, in welk geval zij op de in dit lid vermelde wijze de andere mede-eigenaars en de operator op de hoogte moeten brengen van hun voornemens.

Deze werken nemen een aanvang binnen zes maanden na ontvangst van hun aangetekende zending. Op straffe van verval, kunnen de mede-eigenaars of, in voorkomend geval, de vereniging van mede-eigenaars binnen twee maanden na ontvangst van deze aangetekende zending verzet aantekenen tegen de voorgenomen werken via een aangetekende zending aan de afzender en dit op grond van een rechtmatig belang.

Een rechmatig belang doet zich voor in volgende situaties: – er bevindt zich reeds dergelijke infrastructuur in de betrokken gemene delen in het gebouw, of; – de infrastructuur of de werken tot realisatie ervan veroorzaken belangrijke schade op het vlak van het uitzicht van het gebouw of de gemene delen, het gebruik van de gemene delen, de hygiëne of de veiligeheid ervan, of; – geen optimalisatie van de infrastructuur ressulteert uit de voorziene werken of de voorziene werken verzwaren de financiële lasten van de andere mede-eigenaars.

 • Degene die deze infrastructuur aanlegt, onderhoudt of vernieuwt, verbindt zich ertoe om de werken uit te voeren op de wijze die de minste hinder veroorzaakt aan de bewoners en hierover met de andere mede-eigenaars of, indien er een syndicus is, met hem ter goeder trouw te overleggen.
 • De mede-eigenaars, de bewoners of, indien er een syndicus is deze laatste, kunnen te allen tijde de werken opvolgen en hierover informatie opvragen bij de betrokken mede-eigenaar of nutsoperator.

AFDELING II. – GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM VAN GEBOUWEN OF GROEP VAN GEBOUWEN Onderafdeling I. – Algemene bepalingen. Art.577-3. Burg. Wetb. De beginselen met betrekking tot de gedwongen mede-eigendom, neergelegd in artikel 577-2, § 9, en de bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op ieder gebouw of groep van gebouwen waarvan het eigendomsrecht tussen verschillende personen verdeeld is volgens kavels die elk een gebouwd privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten.

 1. Van deze afdeling kan worden afgeweken indien de aard van de gemene delen dat rechtvaardigt, zolang alle mede-eigenaars instemmen met die afwijking en middels een basisakte waarin afzonderlijke privatieve delen worden ingesteld.
 2. Ieder gebouw of groep van gebouwen n waarop die beginselen van toepassing zijn, moet worden beheerst door een basisakte en een reglement van mede-eigendom en een reglement van interne orde hetwelk onderhanfs kan worden opgemaakt.

Bij ontstentenis van of tegenstrijdigheid tussen titels, worden de gedeelten van gebouwen of gronden die tot het gebruik van alle mede-eigenaars of van enkelen onder hen bestemd zijn, geacht gemeenschappelijk te zijn. Art.577-4. Burg. Wetb. § 1. De basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw of groepen van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte.

De basisakte bevat de beschrijving van het onroerend geheel en van de privatieve en gemeenschappelijke delen, alsook de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel is verbonden, daarbij rekening houdend met de respectieve waarde ervan. Het reglement van mede-eigendom moet bevatten: 1° de beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten.

De mede-eigenaars hebben een proportioneel recht op gebruik van de gemene delen, tenzij anders in de statuten is bepaald. Een dergelijke statutaire afwijking wordt vermoed een erfdienstbaarheid te zijn, behoudens afwijkende clausule; 2° de criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de lasten, evenals, in voorkomend geval, de bedingen en sancties met betrekking tot de niet-betaling van die lasten; §1/1.

De partijen die de oorspronkelijke statuten hebben ondertekend, hebben het recht om tot op het ogenblik van de voorlopige oplevering van de betrokken gemeen delen wijzigingen aan de statuten aan te brengen, voor zover zulks door technische omstandigheden of door het rechtmatig belang van de vereniging van mede-eigenaars is ingegeven, niet aan de rechten van de andere mede-eigenaars op hun privatief gedeelte raakt en de verplichtingen van één of meerdere mede-eigenaars niet verzwaart.

De partijen die de oorspronkelijke statuten hebben ondertekend dragen de kosten voor deze wijziging. Deze partijen zenden per aangetekende zending aan alle mede-eigenaars een ontwerp van de wijzigende statuten, minstens twee maanden voorafgaand aan het verlijden van de wijzigende akte, waarin de contactgegevens van de instrumenterende notaris uitdrukkelijk zijn vermeld.

 • Op straffe van verval van zijn rechten, moet een mede-eigenaar binnen die twee maanden na ontvangst van deze zending verzet aantekenen tegen de voorgenomen wijziging via aangetekende zending aan de betrokken notaris en, in voorkomend geval, in rechte treden. § 2.
 • Er wordt een reglement van interne orde opgesteld bij onderhandse akte.

Het reglement van interne orde bevat minstens: 1° de regels betreffende de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheden van de algemene vergadering, evenals, in voorkomend geval, het door de algemene vergadering bepaalde bedrag overeenkomstig artikel 577-7, § 1, 1° c); 2° de wijze van benoeming van een syndicus, de omvang van zijn bevoegdheden, de duur van zijn mandaat en de nadere regels voor de eventuele opzegging van zijn contract, alsook de uit het einde van zijn opdracht voortvloeiende verplichtingen; 3° de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarin de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars plaatsvindt.

 • § 3. Ieder beding van de statuten dat het recht beperkt van de mede-eigenaar om het beheer van zijn kavel toe te vertrouwen aan een persoon van zijn keuze, wordt voor niet geschreven gehouden. § 4.
 • Ieder beding dat de rechtsmacht om geschillen die in verband met de toepassing van deze afdeling zouden rijzen aan één of meer arbiters opdraagt, wordt voor niet geschreven gehouden.

Dat sluit noch de toepassing van de artikelen 1724 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek inzake bemiddeling uit, noch de toepassing van artikelen 1738 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek inzake collaboratieve onderhandelingen. Onderafdeling II.

 1. Rechtspersoonlijkheid van de vereniging van mede-eigenaars.
 2. Art.577-5. Burg. Wetb. § 1.
 3. De vereniging van mede-eigenaars verkrijgt rechtspersoonlijkheid wanneer de volgende twee voorwaarden vervuld zijn: 1° het ontstaan van de onverdeeldheid door de overdracht of de toekenning van ten minste een kavel; 2° de overschrijving van de basisakte en van het reglement van mede-eigendom op het hypotheekkantoor.

De plannen van het gebouw kunnen daarbij in de vorm van een door de notaris voor eensluidend verklaard afschrift als bijlage worden gevoegd. Zij draagt de benaming: “vereniging van mede-eigenaars”, gevolgd door de vermeldingen betreffende de ligging van het gebouw of de groep van gebouwen.

Zij heeft haar zetel in het gebouw. Indien het over een groep van gebouwen gaat, moet de basisakte bepalen in welk gebouw de zetel van de vereniging gevestigd is. Alle documenten uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars vermelden het ondernemingsnummer van die vereniging. § 2. Indien de statuten niet of niet tijdig werden overgeschreven, kan de vereniging van mede-eigenaars zich ten aanzien van derden niet op haar rechtspersoonlijkheid beroepen; deze zijn echter wel gerechtigd ze in te roepen tegen de vereniging.

De deelverenigingen kunnen maar over de rechtspersoonlijkheid beschikken vanaf het ogenblik dat de hoofdvereniging waarvan zij afhangen, zelf over rechtspersoonlijkheid beschikt. § 3. De vereniging van mede-eigenaars kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw of de groep van gebouwen.

Het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars bestaat minstens uit een werkkapitaal en een reservekapitaal. Onder ‘werkkapitaal’ wordt verstaan de som van de voorschotten die zijn betaald door de mede-eigenaars als voorziening voor het betalen van de periodieke uitgaven, zoals de verwarmings- en verlichtingskosten van de gemene delen, de beheerskosten en de uitgaven voor de huisbewaarder.

Onder ‘reservekapitaal’ wordt verstaan de som van de periodiek ingebracht bedragen die zijn bestemd voor het dekken van niet-periodieke uitgaven, zoals de uitgaven voor de vernieuwing van het verwarmingssysteem, de herstelling of de vernieuwing van een lift, of het leggen van een nieuwe dakbedekking.

De vereniging van mede-eigenaars moet uiterlijk na afloop van vijf jaar na datum van de voorlopige oplevering van de gemene delen van het gebouw een reservekapitaal aanleggen waarvan de jaarlijkse bijdrage niet lager mag zijn dan vijf procent van het totaal van de gewone gemeenschappelijke lasten van het voorgaande boekjaar; de vereniging van mede-eigenaars kan met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen beslissen om dit verplicht reservekapitaal niet aan te leggen.

Die bedragen moeten op diverse rekeningen worden geplaatst, waaronder verplicht een afzonderlijke rekening voor het werkkapitaal en een afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal; al deze rekeningen moeten op naam van de vereniging van mede-eigenaars worden geopend; Het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars bestaat uit de door de algemene vergadering bepaalde periodieke bijdragen van de mede-eigenaars.

De syndicus kan alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen nemen voor de invordering van de lasten; Wanneer de eigendom van een kavel bezwaard is met een vruchtgebruik, zijn de titularissen van de zakelijke rechten hoofdelijk gehouden tot de betaling van die lasten. De syndicus deelt bij de oproep tot kapitaalinbreng aan alle betrokken partijen mee welk deel bestemd zal zijn voor het reservekapitaal; § 4.

Onverminderd artikel 577-9, § 5, kan de tenuitvoerlegging van beslissingen waarbij de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, worden gedaan op het vermogen van iedere mede-eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel gebruikt voor de stemming overeenkomstig artikel 577-6, § 6, hetzij in het eerste lid, hetzij in het tweede lid, naargelang het geval.

Onderafdeling III. Beheer van het gebouw of van de groep van gebouwen Art.577-6. Burg. Wetb. § 1. Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de beraadslagingen.Hij kan zich laten bijstaan door één persoon op voorwaarde dat hij de syndicus tenminste vier werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering daarvan bij aangetekende zending in kennis stelt.

Deze persoon mag tijdens de algemene vergadering de discussie niet leiden, noch ze monopoliseren. In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel of ingeval de eigendom van een privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn.

 • Wanneer één van de belanghebbenden en zijn wettelijke of conventionele vertegenwoordiger niet kunnen deelnemen aan de aanwijzing van een lasthebber wijzen de andere belanghebbenden rechtsgeldig een lasthebber aan.
 • Deze Iaatste wordt opgeroepen voor de algemene vergaderingen, oefent het recht van deelname aan de beraadslagingen ervan uit en ontvangt alIe documenten die afkomstig zijn van de vereniging van mede-eigenaars.
You might be interested:  De Lekkerste Airfryer Recepten Boek Philips

De belanghebbenden delen de syndicus schriftelijk de identiteit van hun lasthebber mee. § 2. De syndicus houdt een algemene vergadering tijdens de vastgelegde periode of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen.

 1. Onverminderd het eerste lid, houdt de syndicus een algemene vergadering op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.
 2. Dit verzoek wordt bij een ter post aangetekende brief aan de syndicus gericht, die binnen de dertig dagen na de ontvangst van het verzoek de bijeenroeping verzendt aan de mede-eigenaars.

Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen. Bij gebrek aan een syndicus kan de raad van mede-eigendom of, bij gebreke daarvan, de voorzitter van de laatste algemene vergadering of, bij gebreke daarvan, één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde een syndicus aan te wijzen.

§ 3. De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd. De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars, van de raad van mede-eigendom of de deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het reglement van mede-eigendom bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden.

De bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd. De bijeenroeping geschiedt bij een ter post aangetekende brief, tenzij de geadresseerden individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden geacht geldig te zijn. Behalve in spoedeisende gevallen wordt de bijeenroeping ten minste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering ter kennis gebracht. § 4. Te allen tijde kunnen één of meer mede-eigenaars, dan wel de raad van mede-eigendom zo er een is, de syndicus de punten meedelen waarvan zij willen dat ze op de agenda van een algemene vergadering worden geplaatst.

Die punten worden door de syndicus in aanmerking genomen, overeenkomstig artikel 577-6, § 3. Kunnen die punten evenwel niet op de agenda van die vergadering worden geplaatst, rekening houdend met de datum waarop de syndicus het verzoek daartoe heeft ontvangen, dan worden ze op de agenda van de daaropvolgende algemene vergadering geplaatst.

§ 5. De algemene vergadering wordt door een mede-eigenaar voorgezeten De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.

Niettemin beraadslaagt de algemene vergadering tevens rechtsgeldig wanneer de mede-eigenaars die aanwezig of vertegenwoordigd zijn aan het begin van de algemene vergadering, meer dan drie vierde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen.

Indien geen van beide quorums wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering na het verstrijken van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van mede-eigendom waarvan ze houder zijn. § 6. Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen.

Wanneer het reglement van mede-eigendom de lasten van een gemeenschappelijk deel van het gebouw of van de groep van gebouwen uitsluitend ten laste legt van bepaalde mede-eigenaars, nemen enkel die mede-eigenaars deel aan de stemming op voorwaarde dat die beslissingen het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom niet in het gedrang brengen.

 1. Elk van hen stemt met een aantal stemmen naar evenredigheid van zijn aandeel in voornoemde lasten. § 7.
 2. Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering.
 3. De volmacht vermeldt de naam van de lasthebber.
 4. De volmacht kan algemeen of specifiek zijn en mag slechts gelden voor één algemene vergadering, tenzij gebruik wordt gemaakt van een algemene of specifieke notariële volmacht.

Een volmacht verleend voor een algemene vergadering geldt ook voor de algemene vergadering die georganiseerd wordt omdat voor de eerste algemene vergadering het quorum niet werd bereikt, tenzij anders bepaald. Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lastgever of Iasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken.

 • Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden.
 • Een lasthebber mag evenwel meer dan drie volmachten krijgen als het totaal van de stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn volmachtgevers niet meer dan 10 % bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels van de mede-eigendom.

De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-eigenaar optreden op een algemene vergadering, niettegenstaande zijn recht, wanneer hij mede-eigenaar is, om in die hoedanigheid deel te nemen aan de beraadslagingen van de vergadering. § 8. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist.

 • Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco en de ongeldige stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen. § 9.
 • Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door haar in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd.

§ 10. De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden. Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door aIIe op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.

§11. De leden van de vereniging van mede-eigenaars kunnen, mits eenparigheid, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De syndicus stelt hiervan notulen op. §12. De syndicus neemt binnen dertig dagen na de algemene vergadering de beslissingen bedoeld in de paragrafen 10 en 11 op in het register bedoeld in BW artikel 577-10, § 3, en bezorgt die binnen dezelfde termijn aan elke titularis van een zakelijk recht op een kavel die, in voorkomend geval krachtens BW artikel 577-6, § 1, tweede lid, stemrecht heeft in de algemene vergadering, en aan de andere syndici.

Als een van hen het proces-verbaal niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, brengt hij de syndicus daarvan schriftelijk op de hoogte. Art.577-7. Burg. Wetb. § 1. De algemene vergadering beslist : 1° bij meerderheid van twee derden van de stemmen : a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft, onverminderd artikel 577-4, § 1/1; b) over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van de wettelijk opgelegde werken en de werken tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer, waartoe kan worden besloten bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars, onverminderd artikel 577-8, § 4,4°; c) over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel BW 577-8, § 4, 4°, bedoelde daden.

d) mits bijzondere motivering, over de werken aan bepaalde privatieve delen, die om economische of technische redenen, zullen worden uitgevoerd door de vereniging van mede-eigenaars. Deze beslissing wijzigt geenszins de verdeling van de kosten voor deze werken over de mede-eigenaars.2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen : a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom; b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan; c) over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging; d) over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden; e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen.

Dit omvat ook de wijziging van de zakelijke gebruiksrechten ten voordelen van één mede-eigenaar op de gemene deen, op voorwaarde dat dit gemotiveerd wordt door het rechtmatige belang van de vereniging van mede-eigenaars, in voorkomend geval tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die zulks mocht veroorzaken; f) over de wijziging van de statuten in functie van artikel BW 511-3, vierde lid; g) over de verdeling van een kavel of over de volledige of gedeeltelijke vereniging van twee of meer kavels.

H) over de afbraak of de volledige heropbouw van het gebouw om redenen van hygiëne of veiligheid of wanneer de kostprijs voor de aanpassing van het gebouw aan de wettelijke bepalingen buitensporig zou zijn. Een mede-eigenaar kan afstand doen van zijn kavel ten gunste van de andere mede-eigenaars indien de waarde ervan lager is dan het aandeel dat hij ten laste zou moeten nemen in de totale kostprijs van de werken, in voorkomend geval, tegen een in onderling akkoord of door de rechter vastgestelde compensatie.

Indien de voornoemde redenen ontbreken, moet de beslissing tot afbraak of tot volledige heropbouw genomen worden bij eenparigheid, overeenkomstig de bepalingen beschreven in paragraaf 3. § 2. In geval van gehele of gedeeltelijke vernietiging, worden de vergoedingen die in de plaats komen van het vernietigde onroerend goed bij voorrang aangewend voor de heropbouw ervan, indien daartoe beslist wordt.

 1. Onverminderd de vorderingen ingesteld tegen de mede-eigenaars, de bewoner of de derde, die aansprakelijk is voor het schadegeval, zijn de mede-eigenaars verplicht in geval van heropbouw of gerstel bij te dragen in de kosten, naar evenredigheid van hun aandeel in de mede-eigendom. § 3.
 2. Er wordt met eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars beslist over elke wijziging van verdeling van de aandelen van de mede-eigendom middels de overlegging van een verslag zoals bepaald in artikel BW 577-4, § 1, tweede lid.

Wanneer de algemene vergadering echter, met de door de vereiste gekwalificeerde meerderheid, besluit tot de werken, de verdeling of de vereniging van kavels of daden van beschikking, kan zij, met dezelfde gekwalificeerde meerderheid, beslissen over de wijziging van de verdeling van de aandelen van mede-eigendom in geval die wijziging noodzakelijk is.

Wanneer tot oprichting van deelverenigingen beslist wordt bij de door de wet vereiste meerderheid, kan de wijziging van de aandelen van de mede-eigendom die ingevolge deze wijziging noodzakelijk is, door de algemene vergadering bij dezelfde meerderheid worden beslist. § 4. Wanneer de wet eenparigheid van alle mede-eigenaars voorschrijft en die in de algemene vergadering niet wordt bereikt door de afwezigheid van een of meerdere mede-eigenaars, zal er een nieuwe algemene vergadering bijeenkomen na een termijn van ten minste dertig dagen waarin de betrokken beslissing met eenparigheid van stemmen van alle aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars kan worden genomen.

Art.577-8. Burg. Wetb. § 1. Wanneer de syndicus niet in het reglement van mede-eigendom aangesteld werd, wordt hij benoemd door de eerste algemene vergadering of, bij ontstentenis daarvan, bij beslissing van de rechter, op verzoek van iedere mede-eigenaar of van iedere belanghebbende derde.

 1. De bepalingen die de verhouding regelen tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars en de daaraan gekoppelde vergoeding, staan in een schriftelijke overeenkomst.
 2. Die overeenkomst omvat met name de lijst van de forfaitaire prestaties en de lijst van de aanvullende prestaties en de daaraan verbonden vergoedingen.

Een niet-vermelde prestatie kan geen aanleiding geven tot vergoeding, behoudens beslissing van de algemene vergadering. Indien hij is aangesteld in het reglement van mede-eigendom, neemt zijn mandaat van rechtswege een einde bii de eerste algemene vergadering,

Het mandaat van de syndicus mag niet langer zijn dan drie jaar, maar kan worden hernieuwd door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Het feit dat het mandaat van de syndicus niet wordt vernieuwd, geeft op zich geen aanleiding tot een vergoeding. Onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, kan hij geen verbintenissen aangaan voor een termijn die de duur van zijn mandaat te boven gaat.

§ 2. Een uittreksel uit de akte betreffende de aanstelling of benoeming van de syndicus wordt binnen acht dagen te rekenen van de datum waarop zijn opdracht een aanvang neemt, op onveranderlijke wijze en zodanig dat het op ieder tijdstip zichtbaar is, aangeplakt aan de ingang van het gebouw waar de zetel van de vereniging van mede-eigenaars gevestigd is.

Behalve de datum van de aanstelling of de benoeming, bevat het uittreksel de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de syndicus, of indien het gaat om een vennootschap, haar rechtsvorm, haar naam, haar maatschappelijke zetel, alsmede haar ondernemingsnummer indien de onderneming ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Het uittreksel moet worden aangevuld met alle andere aanwijzingen die het iedere belanghebbende mogelijk maken onverwijld met de syndicus in contact te treden, met name de plaats waar het reglement van orde en het register met de beslissingen van de algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd.

 1. De aanplakking van het uittreksel moet geschieden door toedoen van de syndicus. § 2/1.
 2. De Koning bepaalt de procedure voor de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen. § 3.
 3. Indien de betekening niet kan worden gedaan overeenkomstig artikel 35 van het Gerechtelijk Wetboek, geschiedt zij overeenkomstig artikel 38 van dit Wetboek.

De brief bedoeld in artikel 37, §1, derde lid, moet dan aan de woonplaats van de syndicus worden gericht. § 4. Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht : 1° de beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen, uit te voeren en te laten uitvoeren; 2° alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stellen; 3″ het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars te beheren overeenkomstig BW artikel 577-5, §3; 4° de vereniging van mede-eigenaars, zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken, te vertegenwoordigen; 5° de lijst van de schulden bedoeld in artikel BW 571- 11, § 2, over te leggen binnen dertig dagen te rekenen van het verzoek van de notaris; 6° aan elke persoon, die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, de datum van de vergaderingen mede te delen om hem in staat te stelIen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten te formuleren.

Deze zullen als zodanig aan de vergadering worden medegedeeld. De mededeling wordt aangeplakt op een goed zichtbare plaats in de gemeenschappelijke delen van het gebouw; 7° indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering te overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, van een historiek van de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken die de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen van de mede-eigendom terug te vinden is; 8° een aansprakelijkheidsverzekerinq aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt, alsook het bewijs van die verzekering te leveren; in geval van een mandaat om niet, wordt die verzekering aangegaan op kosten van de vereniging van mede-eigenaars; 9° het de mede-eigenaars mogelijk te maken inzage te nemen van alle niet-private documenten of gegevens over de mede-eigendom, en wel op alle wij zen die zijn bepaald bij het reglement van mede-eigendom, of door de algemene vergadering, 10° desgevallend, het postinterventiedossier te bewaren op de wijze die door de Koning is vastgesteld; 11° ten behoeve van de in BW artikel 577-7, §1, 1°, d) bedoelde mededinging meerdere kostenramingen over te leggen, op grond van een vooraf opgemaakt bestek; 12° aan de gewone algemene vergadering een evaluatierapport voor te leggen in verband met de overeenkomsten voor geregeld verrichte leveringen; 13° de algemene vergadering vooraf om toestemming te verzoeken voor alle overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus, diens aangestelden, naaste familieleden, bloedverwanten of aanverwanten tot en met de derde graad, dan wel die van zijn of haar echtgeno(o)t(e) tot in dezelfde graad; hetzelfde geldt voor de overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en een onderneming waarvan de hierboven vermelde personen eigenaar zijn of in het kapitaal waarvan ze een aandeel bezitten, een onderneming waarin zij directiefuncties of toezichthoudende functies bekleden, dan wel een onderneming waarbij zij als Ioontrekkende in dienst zijn of waarin zij zijn aangesteld; indien de syndicus een rechtspersoon is, mag hij, zonder daartoe specifiek te zijn gemachtigd bij wege van een beslissing van de algemene vergadering, geen overeenkomst voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars sluiten met een onderneming die direct of indirect een aandeel bezit in zijn kapitaal; 14° de lijst en de persoonsgegevens bij te werken van wie gerechtigd is deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering, en de mede-eigenaars op hun eerste verzoek en de notaris indien hij de syndicus hiertoe verzoekt in het kader van de overschrijving van akten die overeenkomstig artikel !, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851 op het hypotheekkantoor worden overgeschreven, de naam, het adres, de gedeelten en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars te bezorgen; 15° de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars te voeren op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze, volgens het door de Koning op te stelIen minimum genormaliseerd rekeningenstelsel.

You might be interested:  Welke Thema'S Kan Een Boek Hebben

Elke mede-eigendom die met uitzondering van de kelders, de garages en de parkeerplaatsen minder dan twintig kavels omvat, mag een vereenvoudigde boekhouding voeren die ten minste een weerspiegeling is van de ontvangsten en uitgaven, van de toestand van de kasmiddelen, alsook van de mutaties van beschikbare middelen in contant geld of op de rekeningen, van het bedrag van het werkkapitaal en het reservekapitaal bedoeld in BW artikel 577-11, § 5, tweede en derde lid, van de schuldvorderingen en de schulden van de mede-eigenaars; 16° de begrotingsraming voor te bereiden voor de lopende uitgaven voor het onderhoud, de werking en het beheer van de gemeenschappelijke delen en de gemeenschappelijke uitrusting van het gebouw, alsook een begrotingsraming voor te bereiden voor de buitengewone te verwachten kosten; die begrotingsramingen worden jaarlijks ter stemming voorgelegd aan de vereniging van mede-eigenaars; zij worden toegevoegd aan de agenda van de algemene vergadering die over die begrotingen moet stemmen.

In voorkomend geval plaatst de syndicus de vraag aangaande de in de komende jaren te plannen buitengewone werken op de agenda van de algemene vergadering. § 5. De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn beheer; hij kan zijn bevoegdheid niet overdragen dan met de toestemming van de algemene vergadering en slechts voor een beperkte duur of voor welomschreven doeleinden.

§ 6. De algemene vergadering kan steeds de syndicus ontslaan. Zij kan hem eveneens, indien zij dit wenselijk acht, een voorlopig syndicus toevoegen voor een welbepaalde duur of voor welbepaalde doeleinden. Evenwel kan enkel de rechter de gerechtelijk benoemde syndicus ontslaan bij vonnis.

 1. § 7. Bij verhindering of in gebreke blijven van de syndicus kan de rechter, voor de duur die hij bepaalt, op verzoek van iedere mede-eigenaar een voorlopig syndicus aanwijzen.
 2. De syndicus moet door de verzoeker in het geding worden geroepen. § 8.
 3. Binnen eenzelfde vereniging van mede-eigenaars mag een syndicus niet tergelijkertijd lid van de raad van mede-eigendom of commissaris van de rekeningen zijn.

Art.577-8/1 Burg. Wetb. § 1. In elk gebouw of elke groep van gebouwen met minstens twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt door de eerste algemene vergadering een raad van mede-eigendom opgericht. Die raad, waarvan de titularissen van een zakelijk recht die stemrecht hebben in de algemene vergadering lid kunnen zijn, heeft als opdracht om erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert, onverminderd artikel 577-8/2.

In afwachting van de oprichting en de samenstelling van de verplichte raad van mede-eigendom, kan elk lid van de algemene vergadering een rechtsvodering instellen tegen één of meer mede-eigenaars of, op kosten van de vereniging van mede-eigenaars, een derde aan te wijzen die de opdrachten van de raad van mede-eigendom uitvoert.

§ 2. In de gebouwen of groepen van gebouwen met minder dan twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, kan de algemene vergadering beslissen tot oprichting van een raad van mede-eigendom die op dezelfde wijze is samengesteld en met dezelfde opdrachten belast is als omschreven in paragraaf 1.

 • § 3. De algemene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid over de benoeming van de leden van de raad van mede-eigendom, zulks voor elk lid afzonderlijk.
 • Het mandaat van de leden van de raad van mede-eigendom loopt tot de volgende gewone algemene vergadering en is hernieuwbaar. § 4.
 • Om zijn opdracht uit te voeren kan de raad van mede-eigendom, na de syndicus op de hoogte te hebben gebracht, kennis nemen en kopie maken van alle stukken of documenten die verband houden met het beheer van laatstgenoemde of die van belang zijn voor de mede-eigendom.

Hij kan andere opdrachten of bevoegdheidsdelegaties krijgen in de mate dat de algemene vergadering daartoe beslist met een meerderheid van twee derde van de stemmen en zulks geen afbreuk doet aan de wettelijke bevoegdheden van de syndicus, de algemene vergadering en de commissaris inzake de rekeningen.

Een door de algemene vergadering verleende opdracht of bevoegdheidsdelegatie mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één jaar. Tijdens de algemene vergadering bezorgt de raad van mede-eigendom de mede-eigenaars een omstandig jaarverslag over de uitoefening van zijn taak.

Art.577-8/2 Burg. Wetb. De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen of een college van commissarissen van de rekeningen aan, die al dan niet mede-eigenaar zijn, en die de rekeningen van de vereniging van mede-eigenaars controleren, wier bevoegdheden en verplichtingen bij het reglement van interne orde worden bepaald.

 1. Onderafdeling IV.
 2. Rechtsvorderingen.
 3. Openbaarheid.
 4. Tegenstelbaarheid en overdracht.
 5. Art.577-9. Burg. Wetb. § 1.
 6. De vereniging van mede-eigenaars is bevoegd om in rechte op te treden, als eiser en als verweerder.
 7. Niettegenstaande artikel 577-5, §3, heeft de vereniging van mede-eigenaars het recht om, als eiser en als verweerder, al dan niet samen met een of meerdere mede-eigenaars, in rechte op te treden ter vrijwaring van alle rechten tot uitoefening, erkenning of ontkenning van zakelijke of persoonlijke rechten op de gemene delen, of met betrekking tot het beheer ervan, alsook met het oog op de wijziging van de aandelen in de gemene delen en verdeling van de lasten.

De syndicus is gemachtigd iedere vordering om dringende redenen of vordering tot bewaring van rechten met betrekking tot de gemeenschappelijke delen in te stellen, op voorwaarde dat die zo snel mogelijk wordt bekrachtigd door de algemene vergadering.

De syndicus stelt de individuele mede-eigenaars en de anderen die het recht hebben om deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering onverwijld in kennis van rechtsvorderingen die door of tegen de vereniging van mede-eigenaars worden ingesteld. Iedere mede-eigenaar kan echter alle rechtsvorderingen alleen instellen betreffende zijn kavel, na de syndicus daarover te hebben ingelicht die op zijn beurt de andere mede-eigenaars inlicht.

§ 1/1. Indien het financieel evenwicht van de mede-eigendom ernstig in het gedrang is of indien de vereniging van mede-eigenaars in de onmogelijkheid verkeert om het behoud van het gebouw of de overeenstemming ervan met de wettelijke verplichtingen te waarborgen, kunnen de syndicus of één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemene delen bezitten, de zaak aanhangig maken bij de rechter om één of meer voorlopig bewindvoerders aan te wijzen op kosten van de vereniging van mede-eigenaars die, voor de hem door de rechter toegekende taken, de organen van de vereniging van mede-eigenaars vervangen.

 • § 2. Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen indien die hem een persoonlijk nadeel oplevert.
 • Deze vordering moet worden ingesteld binnen drie maanden te rekenen van het tijdstip waarop de belanghebbende kennis van de beslissing heeft genomen.

De medeëigenaar die op regelmatige wijze is opgeroepen, wordt geacht kennis van de beslissing te hebben genomen op het tijdstip waarop ze door de algemene vergadering is goedgekeurd § 3. Iedere mede-eigenaar kan eveneens aan de rechter vragen, binnen een termijn die deze laatste vaststelt, de bijeenroeping van een algemene vergadering te gelasten ten einde over een door voornoemd mede-eigenaar bepaald voorstel te beraadslagen, wanneer de syndicus verzuimt of onrechtmatig weigert zulks te doen.

 • § 4. Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om zelfstandig op kosten van de vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten.
 • Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs aan de gemeenschappelijke gedeelten, wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden daartegen verzet.

§ 5. Vanaf het instellen van een van de vorderingen bedoeld in de §§ 3 en 4, en voor zover zijn eis niet afgewezen wordt, is de eiser van iedere aansprakelijkheid bevrijd voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken van een beslissing.

§ 6. Iedere mede-eigenaar of de vereniging van mede-eigenaars kan aan de rechter vragen: 1° de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten te wijzigen, indien die verdeling onjuist is berekend of indien zij onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen; 2° de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen, indien deze een persoonlijk nadeel veroorzaakt, evenals de berekening ervan te wijzigen, indien deze onjuist is of onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen.

§ 7. Wanneer een minderheid van de mede-eigenaars de algemene vergadering op onrechtmatige wijze belet een beslissing te nemen met de door de wet of de statuten vereiste meerderheid, kan iedere benadeelde mede-eigenaar zich eveneens tot de rechter wenden, zodat deze zich in de plaats van de algemene vergadering stelt en in haar plaats de vereiste beslissing neemt.

§ 8. De mede-eigenaar die eiser of verweerder is in een procedure tegen de vereniging van mede-eigenaars, draagt bij in de voorschotten voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en erelonen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars, onverminderd de latere afrekeningen. De mede-eigenaar die verweerder is in een gerechtelijke procedure ingesteld door de vereniging van mede-eigenaars, waarvan de vordering door de rechter volledig ongegrond werd verklaard, wordt vrijgesteld in elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars.

De mede-eigenaar van wie de vordering na een gerechtelijke procedure tegen de vereniging van mede-eigenaars volledig gegrond wordt verklaard, wordt vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars.

 • Als de vordering gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, draagt de mede-eigenaar, die eiser of verweerder is, bij in de erelonen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.
 • Art.577-10. Burg. Wetb. § 1.
 • De bepalingen van de statuten kunnen rechtstreeks worden tegengesteld door degenen aan wie ze kunnen worden tegengesteld en die houder zijn van een zakelijk of persoonlijk recht op het gebouw in mede-eigendom.

§ 1/1. Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars brengt zijn adresveranderingen of wijzigingen in het persoonlijk of zakelijk statuut van zijn kavel onverwijld ter kennis van de syndicus. De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden geacht regelmatig te zijn.

 • § 2. Het reglement van orde wordt, binnen een maand na de opstelling ervan, op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars neergelegd, op initiatief van de syndicus of, wanneer deze nog niet benoemd is, op initiatief van de opsteller ervan.
 • De syndicus werkt zonder verwijl het reglement van orde bij, telkens wanneer de algemene vergadering tot een wijziging besluit.

De syndicus heeft ook de verplichting om het reglement van interne orde aan te passen indien de toepasselijke regels wijzigen, zonder dat hij hiervoor een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering nodig heeft. In voorkomend geval deelt de syndicus dit mee op de eerstvolgende algemene vergadering.

Het reglement van orde kan ter plaatse en zonder kosten door iedere belanghebbende geraadpleegd worden. § 3. De beslissingen van de algemene vergadering worden in een register opgetekend, dat zich bevindt op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars. Dit register kan ter plaatse en zonder kosten door iedere belanghebbende geraadpleegd worden.

§ 4. Iedere bepaling van het reglement van orde en iedere beslissing van de algemene vergadering kan rechtstreeks worden tegengesteld door degenen waaraan zij tegenstelbaar zijn. Zij zijn bindend voor elke titularis van een zakelijk of persoonlijk recht op een kavel die stemrecht heeft of uitoefent in de algemene vergadering op het tijdstip van de goedkeuring ervan.

Zij kunnen worden tegengeworpen aan de andere titularissen van een zakelijk of persoonlijk recht op een kavel, en wel onder de volgende voorwaarden, voor zover men, in voorkomend geval, de overschrijving in het register van de hypotheekbewaarders heeft nageleefd: 1° met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen voor het verlenen van het zakelijk of persoonlijk recht, door de kennisgeving die hem verplicht door de verlener wordt gedaan op het tijdstip van de verlening van het recht, van het bestaan van het reglement van orde en van het register bedoeld in paragraaf 3, of bij gebreke daaraan, door de kennisgeving die hem wordt gedaan op initiatief van de syndicus bij ter post aangetekende brief; de persoon die het recht vestigt is als enige aansprakelijk ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars en de titularis van het zakelijk of persoonlijk recht, voor de schade die ontstaat door een vertraging of door afwezigheid van de kennisgeving.2° met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen, na de vestiging van een zakelijk of persoonlijk recht op een kavel, door de kennisgeving die hem bij ter post aangetekende zending wordt gedaan binnen dertig dagen na ontvangst van het proces-verbaal, op initiatief van degene die dat proces-verbaal heeft ontvangen overeenkomstig artikel 577-6, § 12.

Ieder die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, kan de rechter echter om de vernietiging of wijziging verzoeken van elke bepaling van het reglement van orde of van elke beslissing van de algemene vergadering aangenomen na het verlenen van het recht, indien deze hem een persoonlijk nadeel berokkent.

 • Die vordering moet worden ingesteld binnen twee maanden na de kennisgeving die hem ter zake wordt gedaan overeenkomstig het tweede lide, bepaling 2°, en uiterlijk binnen vier maanden na de algemene vergadering.
 • Art.577-11. Burg. Wetb. § 1.
 • In het vooruitzicht van een rechtshandeling tot overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht op een kavel onder levenden deelt de instrumenterend notaris, eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de uittredende mede-eigenaar, naargelang het geval, voor de ondertekening van de overeenkomst of, in voorkomend geval, van het aankoopbod of van de aankoopbelofte, aan de nieuwe mede-eigenaar de volgende inlichtingen en documenten mee, die de syndicus hem op eenvoudig verzoek bezorgt binnen een termijn van vijftien dagen: 1° het bedrag van het werkkapitaal en dat van het reservekapitaal, zoals bepaald in §5, tweede en derde lid; 2° het bedrag van de eventuele door de uittredende mede-eigenaar verschuldigde achterstallen, daaronder begrepen de kosten van de gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering alsook de kosten voor de mededeling van de krachtens deze en volgende paragraaf en paragraaf 2 vereiste informatie; 3° de toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng met betrekking tot het reservekapitaal en waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten; 4° in voorkomend geval, het overzicht van de hangende gerechtelijke procedures inverband met de mede-eigendom en van de bedragen die in het geding zijn; 5° de notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de viruge drie jaar, alsook de periodieke afrekeningen van de lasten van de vorige twee jaar; 6° een afschrift van de recentste balans die door de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars werd goedgekeurd.

Indien de syndicus niet antwoordt binnen vijftien dagen na het verzoek, stelt de notaris de partijen in kennis van diens verzuim. § 2. In geval van een akte tot overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht op een kavel onder levenden verzoekt de instrumenterend notaris, bij een ter post aangetekende zending, de syndicus van de vereniging van mede-eigenaars hem de volgende inlichtingen en documenten mee te delen, alsook, in voorkomend geval, de bijgewerkte versies van de in de eerste paragraag bedoelde informatie: 1° het bedrag van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de algemene vergadering of de syndicus vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht; 2° een staat van de oproepen tot kapitaalinbreng die door de algemene vergadering van de medeeigenaars zijn goedgekeurd vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, alsook de kostprijs van de dringende werkzaamheden waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht; 3° een staat van de kosten verbonden aan het verkrijgen van gemeenschappelijke delen, waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht; 4° een staat van de door de vereniging van mede-eigenaars vaststaande verschuldigde bedragen, te gevolge van geschillen ontstaan vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht.

 1. De documenten vermeld in § 1 worden door de notaris op dezelfde wijze aan de syndicus gevraagd als de nieuwe mede-eigenaar ze nog niet in zijn bezit heeft.
 2. De notaris deelt vervolgens deze documenten mee aan de nieuwe mede-eigenaar.
 3. Indien de syndicus niet antwoordt binnen dertig dagen na het verzoek, stelt de notaris de partijen in kennis van diens verzuim.
You might be interested:  Wat Kost Het Om Een Boek Te Verzenden

Onverminderd andersluidende overeenkomsten tussen partijen inzake de bijdrage in de schuld,draagt de nieuwe mede-eigenaar het bedrag van de in het eerste lid, 1°, 2°, 3° en 4°, vermelde schulden. De gewone lasten worden gedragen door de nieuwe mede-eigenaar vanaf de dag waarop hij gebruik kan maken van de gemeenschappelijke delen.

De nieuwe mede-eigenaar is evenwel verplicht tot betaling van de buitengewone lasten en de oproepen tot kapitaalinbreng waartoe de algemene vergadering van de mede-eigenaars heeft besloten, indien deze heeft plaatsgehad tussen het sluiten van de overeenkomst en het verlijden van de authentieke akte en indien hij over een volmacht beschikte om aan de algemene vergadering deel te nemen.

§ 3. In geval van een akte tot overdracht of aanwijzing van een eigendomsrecht op een kavel of van zakenrechterlijke bezwaring van een eigendomsrecht van een kavel onder levenden deelt de instrumenterend notaris binnen dertig dagen na het verlijden van de authentieke akte aan de syndicus mee op welke dag de akte is verleden, alsook de identificatie van de betrokken kavel en de identiteit en het huidige en eventueel nieuwe adres van de betrokken personen en in voorkomend geval de identiteit van de lasthebben aangewezen overeenkomstig 577-6, § 1, tweede lid.

 1. § 4. De kosten voor de mededeling van de krachtens de paragrafen 1 tot 3 vereiste informatie worden gedragen door de uittredende mede-eigenaar. § 5.
 2. In geval van eigendomsoverdracht van een kavel: 1° is de uittredende mede-eigenaar schuldeiser van de vereniging van mede-eigenaars voor het gedeelte van zijn aandeel in het werkkapitaal dat overeenstemt met de periode tijdens welke hij geen gebruik kon maken van de gemene delen; de afrekening wordt door de syndicus opgesteld; het aandeel van de kavel in het werkkapitaal, wordt terugbetaald aan de uittredende mede-eigenaar en opgevraagd bij de nieuwe mede-eigenaar.2° blijft zijn aandeel in het reservekapitaal eigendom van de vereniging.

Art.577-11/1. Burg. Wetb. Bij de ondertekening van de authentieke akte moet de optredende notaris de door de uittredende mede-eigenaar verschuldigde achterstallen op gewone en buitengewone lasten, daaronder begrepen de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelujke invordering, afhouden, alsook de kosten voor de mededeling krachtens artikel 577-11, §§1 tot 3 vereiste informatie.

 1. De instrumenterende notaris betaalt echter eerst de bevoorrechte, de hypothecaire schuldeisers of de schuldeisers die hem kennis hebben gegeven van een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering.
 2. Indien de uittredende mede-eigenaar deze achterstallen of kosten betwist, brengt de instrumenterende notaris binnen drie werkdagen na het verlijden van de authentieke akte de syndicus daarvan bij een ter post aangetekende zending op de hoogte.

Bij ontstentenis van kennisgeving van een bewarend beslag of van een uitvoerend beslag binnentwaalf werkdagen na ontvangst de in het voorgaande lid bedoelde aangetekende zending, kan de notaris rechtsgeldig het bedrag van de achterstallen aan de uittredende mede-eigenaar betalen.

Art.577-11/2. Burg. Wetb. Een mede-eigenaar kan, op zijn verzoek, een vertaling verkrijgen van elk document met betrekking tot de mede-eigendom uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars, indien de bedoelde vertaling dient te gebeuren naar de taal of een van de talen van het taalgebied waarin het gebouw of de groep van gebouwen gelegen zijn.

De syndicus draagt er zorg voor dat deze vertaling binnen een redelijke termijn ter beschikking wordt gesteld. De kosten van de vertaling zijn ten laste van de vereniging van mede-eigenaars. Onderafdeling V. – Ontbinding en vereffening. Art.577-12. Burg. Wetb.

 1. De vereniging van medeëigenaars is ontbonden vanaf het ogenblik dat, om welke reden ook, deonverdeeldheid ophoudt te bestaan.
 2. De enkele vernietiging, zelfs volledig, van het gebouw of van de groep van gebouwen heeft niet de ontbinding van de vereniging tot gevolg.
 3. De algemene vergadering van medeëigenaars kan de vereniging alleen ontbinden bij eenparigheid van stemmen van alle medeëigenaars.

Deze beslissing wordt bij authentieke akte vastgesteld. De rechter spreekt de ontbinding van de vereniging van medeëigenaars uit, op verzoek van iedere belanghebbende die een gegronde reden kan aanvoeren. Art.577-13.Burg. Wetb. § 1. De vereniging van medeëigenaars wordt, na haar ontbinding, geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Alle stukken uitgaande van een ontbonden vereniging van medeëigenaars vermelden dat zij in vereffening is. § 2. Voor zover niet anders is bepaald in de statuten of in een overeenkomst, bepaalt de algemene vergadering van medeëigenaars de wijze van vereffening en wijst zij één of meer vereffenaars aan.

Indien de algemene vergadering nalaat die prsonen aan te wijzen, wordt de syndicus belast met de vereffening van de vereniging. § 3. De artikelen 186 tot 188, 190 tot 195, § 1, en 57 van het Wetboek van vennootschappen zijn van toepassing op de vereffening van de vereniging van medeeigenaars.

 • § 4. De afsluiting van de vereffening wordt bij een notariële akte vastgelegd, die overgeschreven wordt op het hypotheekkantoor.
 • De akte bevat : 1° de plaats, door de algemene vergadering aangewezen, waar de boeken en bescheiden van de vereniging van medeëigenaars gedurende ten minste vijf jaar moeten worden bewaard; 2° de maatregelen, genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan schuldeisers of aan medeëigenaars toekomen en die hen niet konden worden overhandigd.

§ 5. Alle rechtsvorderingen tegen de medeëigenaars, de verenigingen van medeëigenaars, de syndicus en de vereffenaars verjaren door verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de overschrijving voorgeschreven in § 4. Art.577-13/1. Burg. Wetb. De akten in verband met de gemeenschappelijke delen die overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851 op het hypotheekkantoor worden overgeschreven, worden uitsluitend overgeschreven op naam van de vereniging van medeeigenaars.

 • Onderafdeling VI.
 • Dwingend karakter.
 • Art.577-14 Burg. Wetb.
 • De bepalingen van deze afdeling zijn van dwingend recht.
 • De niet met de vigerende wetgeving strokende statutaire bepalingen of bepalingen uit het reglement van interne orde worden vanaf hun datum van inwerkingtreding van rechtswege vervangen door de overeenstemmende wetsbepalingen.

: Wetgeving mede-eigendom – Confidum Vastgoed

Kan je buren aanklagen voor overlast?

Hulp bij overlast door bomen in tuin van buren – Bij overlast door een boom in de tuin van uw buren of overhangend groen kunt u ook terecht bij de civiele rechter. Probeer er altijd eerst samen uit te komen: een vriendelijk gesprek helpt vaak meer dan een klacht.

Wat telt als overlast?

Wat zijn de regels met betrekking tot overlast? En wat kun je het beste doen bij overlast van je buren? Artikel 37 Van Boek 5 Bw Voor overlast bestaan geen duidelijke criteria. Jouw buren mogen je uiteraard niet teveel hinder bezorgen met bijvoorbeeld geluid en stank. Een buurman die af en toe piano speelt kan vervelend zijn, maar dit valt niet onder ontoelaatbare overlast. Dat is wel het geval als hij vaak of langdurig en op ongepaste tijden muziek speelt.

Wat is recht op uitzicht?

Welke erfdienstbaarheden zijn er nog meer? –

Recht van weg: hetzelfde als recht van overpad, maar dan voor een bredere weg waar je met de auto overheen kunt. Recht van uitzicht: het recht om uitzicht te houden. Vaak betekent dit een verbod om boven een bepaalde hoogte iets te bouwen. Gootrecht: het recht om (vuil) water te lozen vanaf het ene erf naar het erf van de buren via bijvoorbeeld hemelwaterafvoer. Recht om een boom te hebben in je tuin binnen 2 meter van de erfgrens.

Wat is volgens het BW de definitie van erfpacht?

Definitie erfpacht – Art.5:85 lid 1 B.W. definieert erfpacht als een zakelijk recht, dat de erfpachter de bevoegdheid geeft eens anders onroerende zaak te houden en te gebruiken. Voor het begrip “houden” zie ook de pagina Bezit en houderschap : het krachtens een rechtsverhouding met de eigenaar in bezit houden van een zaak onder erkenning dat deze aan een ander toebehoort.

Wat als de buren geen nieuwe schutting willen?

Conclusie – De plaats van de erfafscheiding bepaalt dus wie de eigenaar daarvan is. Het is de eigenaar vervolgens toegestaan om de erfafscheiding te gebruiken. Als een schutting wordt geplaatst op de erfgrens, dan zijn beide buren eigenaar en zijn zij beide verantwoordelijk voor de schutting.

Wat valt er onder overlast buren?

Geluidsoverlast van buren: dit kun je zelf doen en wettelijke regels Het is weer zover. De buurman heeft om drie uur ‘s nachts zijn muziek nog hard aanstaan, terwijl jij wilt slapen. En ook de volgende dag hoor je de hele dag muziek en andere geluidshinder.

Dat is natuurlijk vervelend, want iedereen heeft recht op rust in de woning. Onrechtmatige geluidsoverlast kan dan ook een aantasting van het woongenot zijn. Maar wanneer spreken we eigenlijk van geluidsoverlast? Hoe pak je dat aan en wat zijn de wettelijke regels? Want in de praktijk blijkt het vaak nog lastig om de buren het zwijgen op te leggen.

Sommige geluiden vallen namelijk onder ‘leefgeluiden’ en moeten we dus van elkaar dulden. Maar de vraag blijft, hoeveel geluid moet je dulden voor we van overlast spreken? Wat is geluidsoverlast? Geluidsoverlast is nooit leuk. Nederland is maar een klein land en daardoor is het niet raar als je soms leefgeluiden van de buren hoort.

 1. Dat heb je maar te accepteren en daar kun je verder weinig aan doen.
 2. Maar als je continu geluid hoort van de buren, kan dit behoorlijk vervelend zijn.
 3. In zo’n geval kun je proberen in gesprek te gaan met de buren.
 4. Lukt dat niet, dan zijn er ook een aantal wettelijke mogelijkheden.
 5. Je kunt in zo’n geval de rechtsbijstandsverzekering aanspreken voor hulp.

In de wet staat dat de buren geen onrechtmatige hinder mogen veroorzaken. Dat geldt dus ook voor geluidsoverlast of stank. Enige hinder kan voorkomen en is dus niet meteen onrechtmatig. Of iets onrechtmatig is, wordt beslist door de hinder en duur van de hinder.

 • Eventueel kun je je roepen op volgens het Wetboek van Strafrecht, artikel 431.
 • Geluidsoverlast aanpakken Geluidsoverlast kunnen contactgeluiden zoals lopen op een harde vloer, overmatig traplopen of slaan met de deuren zijn.
 • Maar ook luide muziek is een veelvoorkomende ergernis.
 • Doordat je slechter slaapt door al die herrie en vaak de deuren dichthoudt, kun je ook gezondheidsklachten krijgen.

Daarom is het belangrijk om van geluidsoverlast af te komen. De vriendelijke weg: praat erover De beste manier om van geluidsoverlast af te komen is door er met de buren over te praten. Want in veel gevallen hebben de buren geen kwaad in de zin en hebben ze geen idee dat ze hinder veroorzaken.

 1. Ze luisteren graag muziek, maar dat is volgens hen niet zo hinderlijk dat je ervan mee kunt genieten.
 2. Je kunt afspraken maken dat de buren tot een bepaald tijdstip muziek mogen draaien, dat het geluidsniveau zachter gaat of dat er niet meer met de deuren wordt geslagen.
 3. In overleg is vaak al veel mogelijk.

Je kunt zelf ook zorgen dat je de isolatie in je woning op orde hebt, want dat dempt al veel geluiden. Buurtbemiddeling Om het niet te escaleren kun je ook kiezen voor, Deze stap zet je als de buren blijven ontkennen dat er sprake is van overlast. Belangrijk; bij buurtbemiddeling wordt er geen schuldige aangewezen, maar wordt er – zoals de naam al doet vermoeden – bemiddeld.

 1. De problemen worden tussen beide partijen via bemiddeling opgelost.
 2. Vrijwel elke gemeente en sociaal wijkteam heeft buurtbemiddelaars om dit soort problemen op te lossen.
 3. Stap naar de VvE Als je in een appartement woont en last hebt van de boven- of onderburen kun je naar de Vereniging van Eigenaars (VvE) stappen.

Deze kan conform het huishoudelijk reglement ingrijpen. Zo kunnen de buren een waarschuwing of een boete krijgen. Verder mag de VvE ook iemand de toegang ontzeggen tot zijn appartement. Dat zijn zware middelen en deze worden dus niet zomaar ingezet. De bedoeling is dus dat je eerst in gesprek gaat met je buren.

 1. Meldpunt Overlast Veel gemeenten werken met een Meldpunt Overlast.
 2. Een goede optie als je toch al niet op goede voet staat met je buren.
 3. Je laat dan een melding opmaken en een inspecteur komt dan de zaak onderzoeken.
 4. Eventueel kan deze ook andere instanties inschakelen voor een oplossing.
 5. Op de website van de gemeente vind je de contactgegevens van het meldpunt.

Politie Een stuk minder vriendelijk is de erbij halen. Dat doe je eigenlijk alleen in uiterste gevallen. In de meeste gevallen kun je ervan uit gaan dat de goede band met je buren met het nemen van deze stap helemaal wegvalt. Het inschakelen van politie kan immers als heel vervelend worden ervaren.

 • Het is dan ook de laatste optie.
 • De politie of wijkagent treedt op bij geluidsoverlast.
 • Dat kan alleen als er sprake is van strafbare feiten of verstoring van de openbare orde.
 • Juridische bijstand Oordeelt de politie dat er geen sprake is van onrechtmatige geluidshinder? Dan kun je er niet veel tegen doen en blijf je met de overlast zitten.

Toch is er nog één laatste uitweg; naar de rechter stappen. Vaak heb je daarvoor een advocaat nodig. Om deze reden raden we je aan om gebruik te maken van je, Deze kan dan de vervolgstappen zetten. Je moet dan uiteraard wel kunnen bewijzen dat de buren inderdaad overlast veroorzaken en dat deze onrechtmatig is.

Hoe ver mag iets boven de schutting uitkomen?

Hoe hoog mag een tuinhuis op de erfgrens zijn? – Toegestane hoogte – Vraag je je af hoe hoog je mag bouwen op de erfgrens? Ook dit hangt af van wat je precies wilt plaatsen. Zo gelden er voor een schuur bijvoorbeeld andere regels dan voor een overkapping.

 1. Hoe hoog mag een overkapping zijn op de erfgrens? Wil je zonder vergunning een overkapping tegen de erfgrens plaatsen, dan mag deze maximaal 2 meter hoog zijn.
 2. Hoe hoog mag iets boven de schutting uitkomen? Bomen die binnen 2 meter van de erfgrens staan mogen niet hoger zijn dan de schutting of scheidsmuur.

Dit geldt ook voor heggen en struiken die binnen 50 centimeter van de erfgrens staan.

Hoe kunnen buren de buren rechter inschakelen?

Werkwijze Burenrechter – De nieuwe burenrechter probeert te bemiddelen om zo tot een duurzame oplossing van het conflict te komen. Naar verwachting kunnen burenruzies, over bijvoorbeeld schuttingen of huisdierenoverlast, zo sneller worden opgelost. De procedure duurt drie maanden.

 1. De werkwijze lijkt op die van de Rijdende Rechter,
 2. Na de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk, tenzij van te voren is afgesproken dat dit wel mogelijk is.
 3. Beide buren moeten instemmen met de procedure, maar kunnen niet zelf de burenrechter inschakelen.
 4. Dit moet gebeuren door een bemiddelaar die al bij het conflict betrokken is.

Alleen geschillen tussen natuurlijke personen komen in aanmerking voor de burenrechter. Als de rechtbank de inzet van de burenrechter honoreert komt de burenrechter de situatie ter plekke opnemen waarbij de bemiddelaar en beide buren aanwezig zijn. Hierna volgt een hoorzitting op een neutrale plaats.

Heb ik recht op privacy in mijn tuin?

Pottenkijkers in de tuin, wat kunt u er aan doen? Jeffrey Brinkman Het kan iedereen overkomen. Zit je lekker in de tuin te genieten van de eerste zonnestralen van het jaar, kijkt de buurman vanaf zijn nieuwe uitbouw zo de tuin is. Dit is voor veel mensen een schending van de privacy.

De vraag is nu of hier ook iets tegen te doen valt. In dit artikel wordt aangegeven wat wel en niet mag als het gaat om uitzicht van de buren op uw eigen tuin of leefruimte. Schending privacy Als burger hoeft u niet alles van uw buren te accepteren als het gaat om de inkijk die iemand heeft in uw tuin en hiermee in uw leefomgeving.

Op basis van artikel 50 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek dient de afstand tot een naastgelegen erf twee meter te bedragen wanneer het gaat om zicht op uw eigendom. Dit betekent dat wanneer de afstand groter is dan twee meter u niets kunt doen wanneer de buren in uw tuin of huis kijken.

Behalve uiteraard uw buren vragen om hier rekening mee te houden. Dit is anders als er ramen of deuren met openingen worden geplaatst binnen de afstand van twee meter met uitzicht op uw perceel. In dat geval hebben uw buren uw toestemming nodig om een raam te plaatsen dicht op de erfgrens. Hetzelfde geldt voor het realiseren van dakterras op een reeds bestaande of te realiseren uitbouw.

Een uitzondering op deze regel is wanneer de afstand minder is dan twee meter, maar de openingen van de ramen of deur geen uitzicht geven op uw tuin. In dat geval kunt u geen maatregelen eisen. Terug naar de situatie van het uitzicht op minder dan twee meter.

 • In veel gevallen zal de toestemming door de buren niet worden gevraagd.
 • De belangrijkste reden hiervoor is dat mensen zich er niet van bewust zijn dat sprake is van schending van de privacy.
 • Als u hier geen problemen mee heeft dan is hiermee de kous af.
 • Wanneer u wel problemen heeft hiermee, omdat de privacy wordt geschonden, dan kunt u wel degelijk maatregelen nemen.

Een eerste stap is altijd om uw buren hierop aan te spreken en in overleg te gaan. Wanneer uw buren hier niet op zitten te wachten, en niet bereid zijn om de zaak op te lossen, dan kunt u de zaak voorleggen aan de rechter. De rechter zal in dat geval beoordelen of in de eerste plaats de afstand tot de erfgrens inderdaad minder is dan twee meter.

Wanneer deze vraag bevestigend wordt beantwoord dan kunnen de maatregelen die genomen worden verschillen. Wanneer een raam of deurvenster van uw buren op dichter dan twee meter van de erfgrens staat, dan kan deze worden afgeplakt door ondoorzichtige raamfolie. Een andere maatregel, wanneer het bijvoorbeeld een dakterras betreft, is het plaatsen van privacy schermen.

Dit is ook iets wat veel wordt toegepast bij appartementen om zo de privacy van het naastgelegen appartement via het uitzicht van het balkon te waarborgen. Conclusie Heeft u last van uw buren omdat zij binnen een afstand van twee meter van de erfgrens in uw tuin kijken, en wil de buurman niet meewerken- maak dan een afspraak bij Rechtswinkel Westland.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács