Boek Prediker Alles Heeft Zijn Tijd

Wat bedoelt Prediker met alles heeft zijn tijd?

Het Teken – nr 1, Juni 2001 – Alles heeft zijn tijd – Tijdschriften Bladzijde: 1 Trefwoorden: Maandelijkse bijdrage van de hoofdredacteur Alles heeft zijn tijd “Alle dingen onder de hemel hebben hun tijd. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven”, aldus Prediker (3,1).

Deze constatering behelst eigenlijk ook een vraag: hebben wij wel geleerd aanwezig te zijn bij ieder ogenblik dat ons geschonken wordt? De ervaring leert ons dat dit niet het geval is. Wij schuiven met de tijd. In ons bewustzijn of in onze dromen emigreren wij graag naar tijden die ofwel reeds lang vervlogen zijn of nog niet aangebroken.

Wij maken ons vandaag zorgen omtrent dingen die nog komen moeten. Precies daarover heeft ook Jezus beslissende dingen gezegd (Mt 6,25-34). De vreugde van de huidige dag kan verzwinden in de zorg om de toekomst. Wij kunnen ook uitwijken naar lang vervlogen tijden die zogenaamd mooier, betekenisvoller, gelukkiger waren.

 1. Ook in de Bijbel vinden we hiervan voorbeelden.
 2. Tijdens de tocht door de woestijn, met alles wat dit aan ontberingen inhield, vermeide Israël zich in de gedachte aan de vleespotten van Egypte.
 3. Alle dingen onder de hemel hebben hun tijd”, dat betekent: er zijn in de grond geen goede en geen slechte tijden; tijden die het waard zijn geleefd te worden en andere die men zo vlug mogelijk achter zich wil laten.

Iedere tijd, iedere dag en elke etappe in de persoonlijke levensgeschiedenis hebben integendeel hun eigen waarde en hun eigen betekenis. Het is bijvoorbeeld onzin, de tijd van de jeugd te verheerlijken, alsof dit de enige periode zou zijn waarin men echt leeft, en die men bijgevolg zo ver mogelijk moet laten uitdeinen.

Want wie met geweld zich vastklampen wil aan zijn jeugd, ook wanneer die reeds lang voorbij is, maakt zichzelf tot nar. Hij leeft dan in een verkeerde tijd omdat hij niet waar hebben wil, dat alles toch zijn eigen tijd heeft en dat dit verandering insluit buiten ons in wat ons omgeeft maar ook binnen in onze ziel.

Het valt op dat mensen die zich met hun tijd niet kunnen verzoenen, ontevreden zijn. En omgekeerd is het ook duidelijk dat mensen die in éénklank zijn met hun tijd gelukkig leven. Alles heeft zijn tijd en het is de kernvraag van elke afzonderlijke levensgeschiedenis of wij ons in de tijd begeven als in een woning waarin wij ons thuis voelen.

Af en toe moeten wij die woonst wel opnieuw inrichten. Dat vergt soms inspanningen en brengt vaak ongemakken met zich. Maar alles wat leeft, is onderworpen aan processen van verandering. Wat geen kracht tot verandering meer heeft, is star geworden, en dood. ERNEST HENAU Nog geen reacties op dit artikel.

: Het Teken – nr 1, Juni 2001 – Alles heeft zijn tijd – Tijdschriften

Welk Bijbelboek volgt op Prediker?

Het Talmoedtractaat somt de bijbelboeken van de Chĕtoevîmals volgt op: Ruth, Psalmen, Job, Spreuken, Prediker, Hooglied, Klaagliederen, Daniel, Ester, Ezra (inclusief Nehemia) en Kronieken.

Hoe oud is het boek Prediker?

Prediker (boek)

Prediker
Prediker van Gustave Doré
Auteur toegeschreven aan Salomo
Tijd 3e eeuw v. Chr.
Taal Hebreeuws

Wat betekent Prediker 3?

Prediker 3 is van één ding overtuigd: de diepe bedoelingen van God zijn niet te doorgronden. Wat ons rest is de feitelijkheid van het leven. In dit leven ligt de roeping om het goede te doen: te genieten.

Wat is tijd volgens de Bijbel?

De tijd wordt gezien onder het gezichtspunt van wat er zich in afspeelt. Zij is dus per definitie gevuld met wat mensen doen. Tegelijk is deze geleefde tijd ook de plaats waar God Zich handelend tegenwoordig stelt, en de tijd vult met zijn richtende en reddende aanwezigheid.

Wat staat er in de Bijbel over tijd?

Deel 5 van 8 van het thema ‘Lessen uit Prediker ‘ door Gijs van den Brink – De prediker spreekt ook over het thema van de voorzienigheid. ‘Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel’ (3:1). God heeft bepaald dat er voor alles een tijd is, maar de mens kan die tijden niet overzien, hoezeer hij er ook naar zoekt.

Dat God de tijden bepaalt en niet de mens is een belangrijk thema in de christelijke geloofsleer. In de Bijbel wordt de geschiedenis gezien als het resultaat van Gods werk. Dwars door alle menselijke en andere invloeden heen, werkt God met genade en oordeel aan Zijn doel. Jezus zegt dat zelfs de haren van ons hoofd zijn geteld en dat er geen mus van het dak valt zonder de Vader (Mat.10:29-31).

Paulus zegt ‘En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.’ (Rom.8:28) God overziet als enige de tijden en alles wat in de wereld gebeurt. De mens heeft hier zelf geen enkele controle over, dat heeft alleen God.

 1. Dat Hij alles in de wereld onder controle heeft, heeft volgens de prediker een doel, namelijk dat wij eerbied en ontzag hebben voor Hem.
 2. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd.
 3. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen.
 4. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben.’ (3:14).

God is voor de prediker niet een God die op een afstand staat. Hij is het die de mens bezit geeft, en eten en drinken. God is het die wil dat de mens geniet van het goede dat hij heeft. Dat lezen we in Pred.5:17-18 ‘Het is daarom, zo heb ik ingezien, goed en weldadig voor een mens wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet, en geniet van alles wat hij heeft verworven. Auteur: Gijs van den Brink Uit: StudieBijbel Magazine Dit is deel 5 van 8 beknopte blog over het thema “Lessen uit Prediker ” uit StudieBijbel Magazine, waar we de komende tijd een gedeelte van online zullen plaatsen. We hopen dat je hierdoor de Bijbel beter gaat begrijpen! Download de Studiebijbel App GRATIS via Play Store of App Store Voer deze aanmeldcode ( BLOGCVB2021 ) in om 45 dagen GRATIS toegang te hebben tot het StudieBijbel Salomo-pakket (het meest uitgebreide pakket). Ga terug naar het artikeloverzicht

Welke vraag stelde Jezus 3 keer aan Petrus?

In het Nederlands hebben we dat vertaald met: ‘Heb je me lief? ‘ Petrus antwoordt met: ‘ik hou van u’. De derde keer past Jezus zijn woordgebruik aan en vraagt Hij of Petrus van Hem houdt.

Wie is Prediker in de Bijbel?

Wie is de “prediker”? – In het eerste vers van het boek krijgen we een aanwijzing voor de identiteit van de hoofdspreker: hij is “Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem”, Dit kan koning Salomo geweest zijn. We weten dat hij buitengewoon wijs en rijk was.

Dat zou goed passen bij uitspraken als “ik heb mijn wijsheid vergroot en vermeerderd, meer dan allen die vóór mij in Jeruzalem geweest zijn de hunne. Mijn hart heeft veel wijsheid en kennis ontdekt” ( Prediker 1:16 ) en de beschrijving van extreme rijkdom ( Prediker 2:4-9 ). Het kan echter ook zijn dat deze “zoon van David, koning in Jeruzalem” een latere koning is uit Davids familielijn.

Dat zou beter passen bij uitdrukkingen als “meer dan allen die vóór mij in Jeruzalem geweest zijn” ( Prediker 1:16 ) – aangezien Salomo pas de tweede Israëlitische koning was die vanuit Jeruzalem regeerde – en beschrijvingen van sociaal onrecht en machtsmisbruik ( Prediker 4:1-3 ; 8:10-11 ).

Hoe oud zijn de oudste stukken uit de Bijbel?

Jacht op de Bijbel: hoe wordt getwist om heilige teksten Kijk tijdens naar Buried Secrets of the Bible with Albert Lin, op maandag 11 november om 22:00 op National Geographic. Dit artikel verscheen in Tussen de heuvels van de woestijn van Judea aan de oever van de Dode Zee is het ongenadig heet.

 1. Maar in de grot waar Randall Price op zijn buik in een spleet kijkt is het koel.
 2. Een dag eerder vond hij er een bronzen kookpot, tweeduizend jaar oud.
 3. Deze grot is een jaar of veertig geleden door bedoeïenen leeggeroofd,’ vertelt de Amerikaan Price, hoogleraar archeologie en onderzoeker aan de Liberty University in Virginia.

‘Gelukkig hebben ze niet al te diep gegraven. Als wij het grondiger aanpakken, hebben we goede hoop om alsnog de hoofdprijs te vinden.’ Iedereen die ooit van de beroemde grotten bij de oude Joodse nederzetting Qumran heeft gehoord, weet wat Price daarmee bedoelt.

In 1947 deden herders hier een van de belangrijkste archeologische vondsten van de twintigste eeuw: zeven boekrollen met Oudhebreeuwse teksten, de eerste van de beroemde Dode Zeerollen. Vermoedelijk werden ze rond 70 n.Chr. door opstandelingen verborgen tijdens de Eerste Joodse Oorlog tegen de Romeinse overheersers.

Later kwamen er nog eens honderden boekrollen tevoorschijn, sommige uit de derde eeuw v.Chr. Dat zijn de oudste Bijbelteksten ooit gevonden. Price krijgt vaak het verwijt dat hij het internationaal recht schendt met zijn werk, want de grotten van Qumran liggen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. De dominicaan Jean-Michel de Tarragon bestudeert archieffoto’s in de École Biblique et Archéologique Française in Jeruzalem. Dit instituut loopt voorop in het onderzoek naar de Dode Zeerollen, de oudste Bijbelteksten die ooit zijn gevonden. Paolo Verzone Bij de ondertekening van de Oslo-akkoorden dat jaar werd afgesproken dat enkele gebieden op termijn onder Palestijns bestuur zouden komen.

Operatie Boekrol hield in dat alle archeologische opgravingsplaatsen die Israël zou kwijtraken zo snel mogelijk moesten worden doorzocht. Dat leverde niet direct nieuwe rollen op, maar wel werden tientallen veelbelovende grotten in kaart gebracht. Grot nummer 53 trok de aandacht van Price, en later Gutfeld.

‘Er is aardewerk gevonden uit allerlei perioden,’ zegt hij. ‘Best kans dus dat er nog meer ligt.’ Bij een eerste verkenning twee jaar geleden, troffen de archeologen een kleine rol onbeschreven perkament en een paar gebroken kruiken aan. Een verleidelijke aanwijzing dat hier misschien ooit beschreven rollen hebben gelegen. Een conservator van de Israëlische Oudheidkundige Dienst prepareert een stukje van de Dode Zeerollen zodat het kan worden geëxposeerd. De snipper papyrus, hier op z’n kop, wordt tussen twee lagen gaas gelegd die worden afgespeld om daarna te worden vastgenaaid.

Paolo Verzone Relieken zijn belangrijk voor mensen van uiteenlopende gezindten. Maar voor mensen die ervan overtuigd zijn dat de woorden van God zelf door profeten en apostelen zijn opgetekend, vormen oude geschriften een fundament voor hun geloof. Heilige teksten gelden als een tastbare schakel met de boodschappers van God: Mohammed, Mozes, Jezus Christus.

Het ontzag voor zulke geschriften vormt voor evangelische christenen een belangrijke drijfveer voor de zoektocht naar Bijbelse teksten. Die honger naar oudheden jaagt de vraag naar gestolen goederen omhoog, zeggen critici. ‘Evangelische christenen hebben een gigantische invloed op de markt,’ zegt Lenny Wolfe, handelaar in oudheden te Jeruzalem.

 • De prijs van alles wat verband houdt met de tijd waarin Christus leefde, vliegt omhoog.’ Gelovig of niet, rijke verzamelaars en weldoeners spelen vanouds een belangrijke rol bij de jacht op bijzondere oudheden.
 • Zo wordt het Qumran-project van Price en Gutfeld mede gefinancierd door een stichting opgericht door Mark Lanier, een bemiddeld advocaat uit Houston en fervent verzamelaar van theologische teksten.

Een opgraving in Tel Shirmon in Israël wordt mede betaald door het nieuwe Museum of the Bible in Washington. ‘Er is nog zo veel te vinden, wie weet wat er allemaal nog ligt,’ zegt directeur Steve Green wanneer ik hem bezoek in zijn museum, dat veertigduizend vierkante meter groot is en zo’n half miljard dollar heeft gekost. Khader Baidun handelt in Jeruzalem in oudheden met een vergunning van de Israëlische overheid. Om kunstroof tegen te gaan, moeten antiquairs al hun artikelen in een digitale databank registreren. Toch blijft de branche met geheimzinnigheid omgeven, zegt een handelaar.

 1. Het is een oud gebruik om geen namen of bedragen te noemen.’ Paolo Verzone De pioniers van de bijbeljacht in de negentiende en begin twintigste eeuw hadden Egypte als een van hun favoriete bestemmingen.
 2. Het droge klimaat zorgde ervoor dat kwetsbare manuscripten goed werden geconserveerd.
 3. Een van die pioniers was Konstantin von Tischendorf, een Duitse geleerde die in 1844 een lange, gevaarlijke tocht maakte door de Egyptische Sinaïwoestijn naar het oudste christelijke klooster ter wereld, het Katharinaklooster.

Hij vond er ‘de kostbaarste Bijbelschat die er bestaat’: een codex (een oude tekst in boekvorm) uit medio vierde eeuw. De Codex Sinaiticus, zoals het manuscript wordt genoemd, is een van de twee oudst bewaard gebleven christelijke bijbels en het oudste complete exemplaar van het Nieuwe Testament.

 1. Door die ontdekking werd Von Tischendorf ‘de beroemdste én de beruchtste Bijbelgeleerde uit de geschiedenis’, volgens zijn biograaf Stanley Porter.
 2. Zelf beschreef Von Tischendorf hoe hij een paar bladzijden uit de codex vond in een mand met oude stukken perkament dat de monniken wilden verbranden.
 3. Hij viste de bladzijden eruit en vroeg toestemming om de hele codex mee naar Europa te nemen.

Omdat de monniken door zijn opwinding ineens begrepen hoe waardevol hun bezit was, kreeg hij maar een paar pagina’s mee. Na een tweede reis in 1853 ging Von Tischendorf in 1859 opnieuw terug, ditmaal met ruggensteun van de Russische tsaar. Alexander I was de ‘beschermheer en verdediger’ van de oosters-orthodoxe kerk, waartoe het klooster in de Sinaï behoort. Conservator Emma Nichols onderzoekt een Hebreeuwse tekst in de Cambridge University Library. Hier zijn ongeveer 200.000 Joodse manuscripten opgeslagen die zijn ontdekt in een middeleeuwse synagoge in Caïro. Paolo Verzone Vanaf dat moment wordt de toedracht schimmig.

De officiële versie van het verhaal luidt dat de monniken de codex aan de tsaar ‘schonken’, maar of ze dat uit vrije wil deden, wordt nog altijd betwist. Hoe dan ook, de bijbel bleef in Sint-Petersburg tot 1933, toen hij tijdens het regime van Jozef Stalin voor vierhonderdduizend euro werd verkocht aan het British Museum.

In het kielzog van Von Tischendorf volgden nog meer manuscriptjagers, onder wie de Schotse tweeling Agnes Smith Lewis en Margaret Dunlop Gibson. Deze presbyteriaanse gezusters waren twaalf talen machtig. In 1892 trokken ze, inmiddels weduwen van middelbare leeftijd, per kameel door de Egyptische woestijn.

Ze hadden gehoord dat er in een kast in het Katharinaklooster geschriften lagen in het Syrisch – een oud dialect van het Aramees, de taal die Jezus sprak – en dat wilden ze graag onderzoeken. Ze bestudeerden een aantal boeken, waaronder een dat misschien al in geen eeuwen meer was opengeslagen. Ze stoomden de pagina’s open boven hun kampeerkookstel en zagen dat het een beschrijving was van vrouwelijke heiligenlevens uit het jaar 778.

Maar toen ontwaarde Lewis onder de tekst een vage tweede schriftlaag: een palimpsest, een manuscript dat gedeeltelijk was uitgevaagd voor hergebruik. Bij nadere bestudering bleek de onderste tekst een vertaling van de vier evangeliën. De Codex Sinaiticus Syriacus, zoals het boek werd genoemd, dateert uit het begin van de vijfde eeuw en is een van de oudste exemplaren van de evangeliën.

In plaats van de Syrische codex te ‘lenen’, maakten de zussen foto’s van alle bladzijden. Bovendien wisten ze met een chemische oplossing de onderliggende tekst van de palimpsest beter leesbaar te maken, en dat ruim een eeuw voordat technieken als multispectrale beeldanalyse beschikbaar kwamen voor het ontcijferen van oude Bijbelteksten.

De manuscripten die door Von Tischendorf en de Schotse tweeling werden ‘ontdekt’, waren gemaakt van kostbaar perkament of vellum. Maar de meeste teksten uit de vroegste eeuwen van het christendom waren geschreven op papyrus. In 1896 deden Bernard Grenfell en Arthur Hunt, twee archeologen van Oxford University, in de antieke Egyptische stad Oxyrhynchus een opzienbarende vondst: een oude vuilnisbelt met dikke stapels papyrus. In de Digital Content Unit van de Cambridge University Library plaatsen technici Błażej Mikuła en Amélie Deblauwe pagina’s uit een Masoretische Hebreeuwse Bijbel uit de 10e eeuw op een tafel ter voorbereiding op een digitale foto met hoge resolutie. Het doel van de Unit is om alle inhoud van de bibliotheek af te beelden voor de Cambridge Digital Library.

 • Paolo Verzone Het grootste deel van het materiaal bestaat uit alledaagse geschriften: rekeningen, brieven, de verkoopakte van een ezel.
 • Zo’n 10 procent is literatuur, waaronder werken van klassieke schrijvers als Homerus, Sophocles en Euripides.
 • De spectaculairste vondsten, zoals de verloren evangeliën die niet in het Nieuwe Testament zijn opgenomen, werpen nieuw licht op de wordingsgeschiedenis van het christelijk geloof.
You might be interested:  Hoeveel Hoofdstukken Heeft Een Boek Gemiddeld

Hoeveel openbaringen nog verborgen liggen in al die dozen met afval uit de Oudheid: geen mens die het weet. Wat spanningen en drama betreft, overtreffen de Dode Zeerollen alle andere Bijbelse ontdekkingen. Volgens één versie van het verhaal verkochten de bedoeïenen de zeven boekrollen die ze hadden gevonden aan twee antiekhandelaren in Bethlehem.

Een geleerde uit Jeruzalem schafte er drie aan na heimelijke contacten door een hek van prikkeldraad. De andere vier werden door de handelaar Khalil Iskander Shahin, beter bekend als Kando, verkocht aan een Syrische aartsbisschop in Jeruzalem, voor omgerekend 215 euro. In 1949 smokkelde de bisschop de rollen naar de VS in de hoop ze daar aan een museum of universiteit over te doen.

Toen niemand toehapte, zette hij een advertentie in The Wall Street Journal. Uiteindelijk werden de boekrollen aangekocht door de Israëlische staat, voor omgerekend 215.000 euro. Nu worden ze alle zeven bewaard in het Israël Museum in Jeruzalem. Nadat de ontdekking van de boekrollen algemeen bekend was geworden, streek een team onder leiding van archeoloog en dominicaner pater Roland de Vaux in 1949 neer in Qumran.

 • In 1956 had hij met de hulp van lokale bedoeïenen talloze manuscripten verzameld, die uiteen waren gevallen in duizenden snippers.
 • Geleerden werkten tientallen jaren aan het bijeenpuzzelen en vertalen van de teksten.
 • Dat het zo lang duurde, gaf voedsel aan allerlei complottheorieën over machtige lieden (de paus, zionisten?) die de inhoud van de rollen geheim wilden houden.

Uiteindelijk werd het grootste deel van het werk van de vertalers midden jaren 2000 gepubliceerd. Het bleek onder meer te gaan om juridische teksten, verhandelingen over rituelen en de apocalyps, verslagen van het leven in Qumran, en resten van 230 Bijbelse manuscripten, waaronder een vrijwel compleet exemplaar van het boek Jesaja uit de Hebreeuwse Bijbel. Dit stukje papyrus, in de 2de eeuw n. Chr. in Egypte beschreven, is een van de oudst bewaard gebleven teksten uit het Nieuwe Testament. Op elke kant staan slechts een paar regels in het Grieks uit hoofdstuk 18 van het evangelie volgens Johannes. Paolo Verzone De King James Bible, die in 1611 verscheen, zou drie eeuwen lang de standaardbijbel zijn in het Engels. Deze bijbel uit het Museum of the Bible in Washington, D.C. is een van de twee bewaard gebleven exemplaren van de eerste druk van het Nieuwe Testament van de King James Bible.

Paolo Verzone De geschiedenis van de bijbeljacht gaat niet alleen over verborgen schatten, maar ook over list en bedrog. Toen de archeologen aan het werk gingen in de grotten van Qumran, sloegen andere bedoeïenen ook aan het graven, om hun vondsten aan Kando te slijten. Zijn belangrijkste aankoop was de Tempelrol, met bijna acht meter de langste van de Dode Zeerollen.

In 1967, tijdens de Zesdaagse Oorlog tussen Israël en de Arabische landen, namen Israëlische geheim agenten de Tempelrol bij Kando thuis in beslag. Daarop zou Kando de rest van zijn boekrolsnippers schielijk bij elkaar hebben geraapt en ze via Libanon naar een kluis in een Zwitserse bank hebben gebracht.

In 2009 begon Steve Green in ijltempo voor miljoenen dollars aan zeldzame bijbels en andere schatten te kopen, en inmiddels heeft hij met zo’n veertigduizend voorwerpen een van ‘s werelds grootste particuliere bijbelcollecties ter wereld. Onvermijdelijk kwam hij ook terecht bij de firma van Kando, die na diens overlijden in 1993 door zijn zoon William was overgenomen.

‘Steve Green is hier vaak geweest,’ vertelt William Kando wanneer ik hem spreek in Jeruzalem. ‘Hij is een integer mens. Hij heeft veertig miljoen dollar voor mijn Genesis-fragment geboden, maar daar ben ik niet op ingegaan. Sommigen zeggen dat het van onschatbare waarde is.’ Green laat weten dat Kando veertig miljoen dollar vroeg en dat hij toen zelf van de aankoop afzag en minder prijzige stukken boekrol kocht. Green lijkt op zijn beurt in de verdediging te schieten wanneer ik naar de topstukken uit zijn collectie vraag. ‘Mensen hebben inderdaad vraagtekens geplaatst bij sommige van onze stukken, maar daarover bestaat geen eenduidigheid.’ Wel zegt hij: ‘Je zou hopen dat het in de Bijbelse wereld anders is.’ Onlangs bleek die hoop ijdel.

Onderzoekers van het Duitse Bundesanstalt für Materialfolschung und -prüfung stelden vast dat de authenticiteit van vijf fragmenten uiterst dubieus is. Een van Greens fouten – de import van duizenden kleitabletten en andere voorwerpen die volgens experts waarschijnlijk in Irak zijn geroofd – kwam hem te staan op een boete van drie miljoen dollar, opgelegd door het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat de hele partij in beslag nam.

‘Het is nu eenmaal zo dat oudheden vaak gestolen zijn en dat de meeste kopers daar niet naar vragen,’ zegt Eitan Klein van de afdeling diefstalpreventie van de Israëlische Archeologische Dienst. ‘Als je in oudheden handelt, maak je op de een of andere manier vuile handen, dat kan volgens mij niet anders.’ Van de Bijbel op microfiche gingen honderd stuks mee naar de maan met astronaut Edgar Mitchell op zijn reis met de Apollo 14 in 1971. Deze ‘maanbijbels’ waren gemaakt door de Apollo Prayer League, een groep NASA-medewerkers. Na terugkeer werden enkele maanbijbels van een gouden lijst voorzien en aan verzamelaars verkocht.

Paolo Verzone Omdat de authentieke Dode Zeerollen ‘de belangrijkste Joodse cultuurschatten ter wereld’ zijn, zoals conservator Adolfo Roitman het uitdrukt, worden deze heilige documenten met de grootst mogelijke zorg bewaard. Tegelijkertijd liggen stapels andere Bijbelse manuscripten te beschimmelen in academische opslagplaatsen of worden ze verwoest door brand, insecten, plunderaars of oorlogen.

Het conserveren en documenteren van deze stukken voordat ze voorgoed verloren gaan, is ‘een race tegen de klok,’ zegt Daniel B. Wallace, hoofd van het Center for the Study of New Testament Manuscripts in het Texaanse Plano. Wallace en andere Bijbelgeleerden – zoals de benedictijner monnik Columba Stewart van het Hill Museum and Manuscript Library van Saint John’s University in Minnesota – hebben tienduizenden kilometers afgelegd op een urgente missie: het digitaliseren van oude Bijbelmanuscripten in archieven, kloosterbibliotheken en andere bewaarplaatsen, om ze online voor de hele wetenschap beschikbaar te maken.

Dat is een gigantisch karwei. Zo zijn er van het Nieuwe Testament, dat oorspronkelijk in het Grieks is geschreven, meer dan 5500 Griekse manuscripten en fragmenten gevonden, meer dan van enige andere tekst uit de Oudheid. In totaal gaat het om 2,6 miljoen pagina’s, schat Wallace, en net als bij de papyrusschat uit Oxyrhynchus is het grootste deel nog niet goed onderzocht.

‘Zo’n 80 procent van de manuscripten die van belang kunnen zijn bij de studie naar het Nieuwe Testament, is nog niet gepubliceerd,’ zegt pater Olivier-Thomas Venard van de École Biblique et Archéologique Française, een dominicaner onderzoekscentrum in Jeruzalem. Toen de markt na de financiële crisis van 2008 werd overspoeld met Bijbelse voorwerpen, maakte Steve Green, oprichter en directeur van het Museum of the Bible in Washington, algauw kennis met de duistere kant van de handel. Hij moest een schikking betalen van drie miljoen dol- lar wegens de aanschaf van vermoedelijk in Irak geroofde goederen.

Paolo Verzone Het Institut für Neutestamentliche Textforschung in Münster probeert het werk behapbaar te maken door Bijbelse documenten te rang- schikken op grond van bepaalde sleutelpassages, maar op die manier worden talloze teksten terzijde geschoven. Misschien komt er binnenkort een betere oplossing binnen handbereik, zegt Wallace, als alle delen van het Griekse Nieuwe Testament kunnen worden gescand met behulp van OCR, optische tekenherkenning.

‘Nu zou een onderzoeker er vierhonderd jaar over doen om alle bekende documenten te lezen en te vergelijken,’ zegt hij. ‘Met OCR zou het in tien jaar moeten lukken.’ Je kunt je natuurlijk afvragen waarom dit allemaal zo belangrijk is. Waarom zou je je druk maken om die oude bijbels en die nog oudere snippers Egyptische papyrus? Voor mensen als Wallace en Green draait het uiteindelijk om een simpele vraag: berust hun geloof op feiten of op fabels? ‘Mensen die naar ons museum komen en een oude tekst bekijken, zien het bewijs dat het geen sprookjes zijn waarin ze geloven,’ zegt Green.

Maar hoe hard is dat bewijs eigenlijk? Als we ervan uitgaan dat de God uit de Bijbel echt bestaat en daadwerkelijk heeft gesproken tegen de schrijvers van die oude documenten, hebben wij dan nu in handen wat zij toen hebben opgetekend? Tenslotte zijn de oorspronkelijke geschriften nooit gevonden. Hun woorden zijn overgeleverd doordat ze talloze malen zijn gekopieerd – en nooit zonder fouten te maken.

De Holy Land Experience in Orlando, Florida, presenteert zich als een ‘levend Bijbels museum’. Er lopen acteurs rond in een decor dat de grotten nabootst waarin de Dode Zeerollen zijn gevonden. Paolo Verzone Een uitgever zal niet snel denken dat dit materiaal is waarmee je de bestsellerlijsten bestormt.

 1. Toch is dat precies wat er in 2005 in de VS gebeurde met Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the Bible and Why,
 2. De auteur van dat boek, Bart Ehrman, betoogt dat de ‘feiten’ over Jezus die in moderne Bijbelboeken staan, berusten op kopieën van kopieën van kopieën, die allemaal van elkaar verschillen, waardoor we nooit precies kunnen weten wat er in de oorspronkelijke teksten heeft gestaan.

Bij een kop koffie in de buurt van de University of North Carolina in Chapel Hill, waar hij hoogleraar religiewetenschappen is, somt de voormalige evangelische christen die zich tot het atheïsme heeft bekeerd een waslijst aan Bijbelpassages op waarvoor hij als wetenschapper zijn hand niet in het vuur durft te steken.

 1. Zo zijn de laatste twaalf verzen van het evangelie van Marcus waarschijnlijk pas later toegevoegd, zegt hij.
 2. Hetzelfde geldt voor het begin van het evangelie van Lucas, waarin de geboorte van Jezus in Bethlehem wordt aangekondigd.
 3. En Ehrman is bepaald niet de enige academicus die ervan overtuigd is dat sommige passages door christelijke scribenten met opzet zijn aangepast.

De vraag is alleen in welke mate. ‘In grote lijnen ben ik het wel eens met wat hij hierover zegt,’ zegt Peter Head, Oxford-expert op het gebied van het Griekse Nieuwe Testament. ‘Maar de veranderingen zijn niet lukraak. Er duiken inderdaad varianten op, maar je kunt wel beredeneren wanneer en waarom.

 1. Het punt is alleen dat we over de vroegste periode niet genoeg gegevens hebben.’ Die ‘vroegste periode’ waar Head het over heeft, loopt van de geboorte van Jezus in de eerste eeuw tot aan het begin van de vierde eeuw.
 2. Er zijn weliswaar ruim 5500 Griekse manuscripten van het Nieuwe Testament gevonden, maar die dateren voor bijna 95 procent uit de negende tot de zestiende eeuw.

Er zijn er maar 125 uit de tweede of derde eeuw, en er is er niet één uit de eerste eeuw. Opgestaan uit de dood op bevel van Christus, komt Lazarus tevoorschijn uit zijn graf – nog altijd gewikkeld in linnen. Deze dramatisering in de Holy Land Experience.

 1. Het themapark, zegt zijn website, “brengt de Bijbel tot leven.” Paolo Verzone ‘Ehrman mag er graag op wijzen dat we geen autografen hebben, alleen kopieën,’ zegt Wallace.
 2. Maar we hebben nu eenmaal geen énkele autograaf uit de Grieks-Romeinse literatuur, behalve misschien één fragment van een klassieke schrijver.’ Wallace erkent dat de duizenden manuscripten van het Nieuwe Testament talloze discrepanties bevatten door fouten van kopiisten, maar ziet dat niet als een probleem.

Er is zo veel materiaal dat de geleerden vergelijkingen kunnen maken om de fouten eruit te halen en de oorspronkelijke tekst te reconstrueren. ‘De vroegst bewaard gebleven manuscripten uit de Grieks-Romeinse literatuur dateren van vijf eeuwen nadat ze geschreven zijn,’ zegt hij.

‘Terwijl dat bij de oudste handschriften van het Nieuwe Testament maar een paar decennia is. Dat is een gigantisch verschil.’ Toch is het ontbreken van christelijke geschriften uit de eerste eeuw een punt in het voordeel van Ehrman, een punt dat Wallace graag zou wegnemen. Misschien zelfs iets te graag.

Tijdens een discussie met Ehrman in februari 2012 kwam Wallace met een sensationele mededeling. Er was onlangs een fragment uit een manuscript van het evangelie volgens Marcus ontdekt dat door gezaghebbende wetenschappers was gedateerd op eind eerste eeuw – ruim een eeuw ouder dan het vroegste tot dan toe bekende exemplaar.

 • Het was het enige document van het Nieuwe Testament uit de eerste eeuw dat ooit was gevonden, en de vroegst bewaard gebleven christelijke tekst.
 • Een onderzoek naar het oude manuscript zou waarschijnlijk in 2013 worden gepubliceerd, aldus de Texaanse theoloog.
 • Naar verluidt is dit fragment uit het Evangelie van Marcus de enige overgebleven christelijke tekst uit de eerste eeuw, maar een recent gepubliceerde studie dateert uit de late tweede of vroege derde eeuw.

De gedeeltelijk bewaarde tekst, uit Marcus 1: 7-9, maakt deel uit van de collectie van de Egypt Exploration Society. The Egypt Exploration Society, London, The Oxyrhynchus Papyri Project, Oxford University In de wereld van Bijbeljagers sloeg de onthulling van Wallace in als een bom.

Wie had het manuscript ontdekt? Wat moest het wel niet kosten? Maar er gingen vijf jaar voorbij waarin niemand meer iets over het document vernam. In december 2017 ben ik gaan rondbellen. Een maand later bezoek ik de Sackler Library op de campus van Oxford University, waar de grootste verzameling oude papyri ter wereld ligt.

Daniela Colomo, onderzoeker en conservator van de legendarische papyruscollectie die rond de vorige eeuwwisseling door Grenfell en Hunt is opgegraven, ontvangt me. Het helle tl-licht op de afdeling papyrologie staat in schril contract met het statige stadsbeeld van Oxford.

Hier liggen Bijbelteksten van onschatbare waarde in een wirwar van paperassen, verdwaalde koffiemokken en doodgewone microscopen. Colomo haalt een stuk zuurvrij papier tevoorschijn dat gevouwen is als een envelop. In het midden ligt een bruin stukje papyrus, nauwelijks groter dan mijn duim. Wanneer ik voorover buig, ontwaar ik een reeks krassen op het oude papyrus.

‘Dit,’ zegt Colomo, ‘is Marcus. Het dateert waarschijnlijk uit eind tweede, begin derde eeuw. We hadden er helemaal geen officieel standpunt over willen innemen, maar toen kwamen al die geruchten. Dus vanwege al die anonieme aandacht komen we binnenkort toch maar met een publicatie.’ Colomo en haar collega Dirk Obbink, een Amerikaanse papyroloog en hoogleraar in Oxford, hebben hun bevindingen in mei gepubliceerd.

Het stukje papyrus was een van de duizenden snippers van Grenfell en Hunt die nog uitgebreid moesten worden bestudeerd. De Egypt Exploration Society, die destijds de opgravingen in Oxyrhynchus financierde en nog altijd de eigendomsrechten van de collectie bezit, heeft een verklaring doen uitgaan waarin onder meer staat: ‘Dit is dezelfde tekst die professor Obbink in 2011-’12 in Oxford aan enkele bezoekers heeft laten zien en waarover later in voordrachten en op sociale media is gezegd dat die mogelijk dateerde van eind eerste eeuw na Christus, op grond van een voorlopige datering van jaren geleden, toen de tekst voor het eerst werd gecatalogiseerd.’ Door de hooggespannen verwachtingen en de latere teleurstelling over het geruchtmakende Marcus-fragment is het belang van de ontdekking op de achtergrond geraakt.

Maar voor zover bekend bestaan er slechts twee andere Marcus-fragmenten van vóór 300 n.Chr. Daniela Colomo schrijft alle opwinding toe aan het vurige verlangen van sommige onderzoekers om een evangelie of brief te ontdekken die door een van de evangelisten zelf is geschreven, of door iemand anders uit Jezus’ entourage.

‘Nieuwe Testament-onderzoekers, zeker in de Verenigde Staten, zoeken nu eenmaal graag naar de oudste documenten, in de hoop daartussen een autograaf te vinden van de hand van mensen die Jezus hebben ontmoet,’ zegt Colomo. ‘Ze dateren papyrus het liefst zo vroeg mogelijk. Maar dat is geen wetenschappelijke werkwijze.’ Wallace heeft Ehrman inmiddels zijn excuses aangeboden voor zijn voorbarige conclusies.

‘Ik neem de volle verantwoordelijkheid,’ zegt hij. ‘Ik heb het niet goed genoeg uitgezocht. Ik ben naïef geweest.’ Wat óók naïef is, aldus Ehrman, is om te denken dat je met één snipper papyrus een langlopend debat over de Bijbel kunt beslechten. ‘Zou er ook maar iemand door van gedachten veranderen?’ vraagt hij.

‘Die kans lijkt me vrij klein. Pas als er drie of vier vroege manuscripten worden gevonden, op verschillende plekken, waar precies hetzelfde in staat, dan hebben we het ergens over. Maar dat zie ik niet gebeuren.’ Bijbels zoals deze verschijnen wereldwijd in hotelladen, daar geplaatst door een groep genaamd de Gideons International, zelf omschreven als “een lichaam van gelovigen gewijd aan het beschikbaar stellen van het Woord van God voor iedereen.” De organisatie van christelijke zakenmensen heeft meer dan twee miljard bijbels verspreid sinds 1908.

Paolo Verzone Ook Randall Price, de archeoloog in Qumran, zal zijn verwachtingen moeten temperen. Bij opgravingen worden meestal hooguit wat grijpstuivers gevonden, en zelden de jackpot. In Grot 53 zijn de studenten, familie en vrienden die Price en Gutfeld assisteren op een ochtend in januari in Grot 53 al aan het inpakken wanneer er een kreet klinkt.

 • Dan komt Beverlee, de vrouw van Price, tevoorschijn uit een rotsholte die het team kort daarvoor heeft ontdekt.
 • In haar hand heeft ze een stukje klei van een centimeter of vijf.
 • Price bekijkt het zorgvuldig.
 • Jaaa,’ zegt hij dan langzaam.
 • Dat is een rand.’ De rand van een kruik, bedoelt hij – een kruik waar misschien ooit een boekrol in heeft gezeten.
You might be interested:  When Calls The Heart Boek Nederlands

De kans is groot dat bedoeïenen de kruik waarvan deze rand een scherf is, allang hebben meegenomen. Maar als de Bijbel waar Price in gelooft één ding leert, is het wel dat een mens vertrouwen moet hebben. En waar een boekrolkruik is. ‘Hé, jongens, kom eens naar buiten!’ roept hij dan Grot 53 in.

Wie was de eerste schrijver van de Bijbel?

Auteursrecht bestond nog niet – In de meeste Bijbelboeken wordt wel een auteur genoemd. Aan Mozes worden de eerste vijf boeken van de bijbel toegeschreven. Koning Salomo wordt opgevoerd als auteur van het boek Prediker. In de bijbelwetenschappen is algemeen bekend dat zulke aanduidingen niet betrouwbaar zijn, in de zin van een authentiek ‘historisch feit’.

De Troonrede wordt ook niet door Beatrix zelf geschreven, toch geeft de verbinding met haar de speech zijn gezag. Auteurschap was zeker in vroeger tijden vooral een label van autoriteit. Door het boek Prediker aan koning Salomo toe te schrijven, werd het gezag ervan verhoogd. Op zoek naar de ‘echte auteurs’ van de boeken in de Bijbel, vestigt Van der Toorn de aandacht op motieven om te schrijven.

“Allereerst was er het schrijven als geheugensteun, dat was administratief erg belangrijk. Dat geldt ook voor wetsteksten. Ten tweede heb je schrift nodig om een tekst van a naar b te krijgen.” Schrijven was een middel om eigendom vast te leggen, maar hielp koningen ook om de communicatie met onderdanen veel efficiënter te maken.

Hoe noemt God zichzelf in de Bijbel?

In Nederlandse Bijbelvertalingen staan de letters JHWH voor de vier Hebreeuwse medeklinkers die tezamen de naam vormen van de God van Abraham, Isaak en Israël. Over de betekenis van JHWH wordt al eeuwenlang gediscussieerd. De Godsnaam is volgens joden zo heilig dat hij niet mag worden uitgesproken.

 • De Katholieke Kerk heeft deze traditie overgenomen en gebiedt daarom het gebruik van ‘de Heer’ in de plaats van JHWH,
 • Tetragrammaton In de Hebreeuwse Bijbel staan vier letters die de naam van God vormen.
 • De letters zijn de volgende medeklinkers: Jod Hee Waw Hee.
 • Het Hebreeuwse schrift, dat geen klinkers kent, moet van rechts naar links worden gelezen.

Deze lettercombinatie wordt doorgaans aangeduid met de Griekse term tetragrammaton ( tetra = ‘vier’; gramma = ‘letter’). Heer In de joodse traditie is de Godsnaam zo heilig dat hij niet mag worden uitgesproken. Daarom wordt op de plek waar JHWH staat, Adonai (Hebreeuws voor ‘Heer’) gelezen.

In de Septuaginta is het tetragrammaton uiteindelijk vervangen door Kurios, het Griekse woord voor ‘Heer’. In de Vulgaat is JHWH vervangen door Dominus (‘Heer’). Uitspraak Aangezien het oud-Hebreeuwse schrift geen klinkers heeft, blijft het moeilijk om te achterhalen hoe de naam oorspronkelijk werd uitgesproken.

Over het algemeen wordt aangenomen dat JHWH klonk als jaawee, Toen de Masoreten (middeleeuwse joodse Schriftgeleerden) de Hebreeuwse Bijbel van klinkertekens voorzagen, plaatsen ze bij JHWH echter geen a en e, maar de vocalen van het woord Adonai (wat ‘Jehova’ opleverde) of die van het woord Elohiem (‘God’).

Betekenis De betekenis van JHWH blijft een discussiepunt. De naam zou verband houden met het Hebreeuwse werkwoord haja, dat ‘zijn’ betekent. JHWH zou dan de zin ‘Ik zal er zijn’ kunnen opleveren. In de katholieke traditie worden vaak drie vertalingen onderscheiden: ‘Ik ben die is’, ‘Ik ben die Ben’, en ‘Ik ben die Ik ben’.

Mozes De Bijbelse sleuteltekst over de Godsnaam is Exodus 3,11-15. God openbaart zichzelf aan Mozes in een brandende braamstruik. Mozes vraagt hoe Hij heet, waarop God zijn naam onthult. Met deze naam moet Mozes naar de Israëlieten gaan en hen op het hart drukken dat JHWH de God is van hun vaderen Abraham, Isaak en Jakob, en dat Mozes zijn gezant is.

 • JHWH zegt verder: “Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties” (Ex.3,15).
 • Wezer Sint Thomas van Aquino schrijft over JHWH in zijn Summa Theologiae (deel 1, kwestie 13, artikel 11).
 • Daarin vertaalt hij de Godsnaam met qui est (‘Hij die is’).
 • Thomas zegt dat het tetragrammaton de ultieme naam is voor God, omdat daaruit blijkt dat het wezen (essentie) van God, zijn bestaan (existentie) is.

Van geen ander wezen kan dat immers gezegd worden. Deze metafysische bespiegelingen doen volgens sommigen geen recht aan het Bijbels taalgebruik. De Nederlandse karmeliet Kees Waaijman koos daarom voor een andere benadering. Hij vertaalde het in zijn ogen onvertaalbare JHWH met Wezer.

Deze naam duidt in tegenstelling tot de metafysische benadering op het dynamische en dialogische van de goddelijke werkelijkheid: God is erbij, hij stelt zichzelf present voor zijn volk in nood, Hij is “aan-wezend” en Hij nodigt uit om erbij te zijn, vandaar: wees er. Mysterieus In de Nederlandse editie van de Catechismus van de Katholieke Kerk (2008) staat over de Godsnaam: “Door zijn mysterieuze naam JHWH () te openbaren zegt God wie Hij is en hoe men Hem moet noemen.

Deze goddelijke naam is mysterieus, zoals God mysterie is. Het is zowel het openbaren van een naam als het afwijzen ervan en juist daardoor brengt dit God, zoals Hij is, het beste tot uitdrukking: oneindig verheven boven al wat wij kunnen begrijpen of zeggen: Hij is de ‘verborgen God’, zijn naam is onuitsprekelijk en Hij is de God die de mens nabij komt” (nr.206).

Bijbelvertalingen In Nederlandse Bijbelvertalingen is verschillend omgegaan met het tetragrammaton. De Statenbijbel (1637) vervangt het met ‘de HEERE’ (met kapitalen). De rooms-katholieke Petrus Canisius Vertaling (1939) schreef ‘Jahweh’en de Willibrordvertaling (1975) ‘Jahwe’. De Willibrordvertaling van 1995 en de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) hebben het tetragrammaton vervangen met ‘de HEER’ (in kapitalen).

De NBV Studiebijbel (2008) schrijft ‘JHWH’. Vaticaan Het Vaticaan bepaalde in 2008 dat de Godsnaam in de liturgie gebruikt noch uitgesproken mag worden in de liturgie. Daarvoor in de plaats moet ‘(de) Heer’ worden geschreven of gezegd. Als in de Hebreeuwse Bijbel ‘Adonai’ en ‘JHWH’ bij elkaar staan, dan moet dat vertaald worden met ‘Heer God’ (Brief aan de Bisschoppenconferenties van de Congregatie voor de Eredienst, d.d.29 juni 2008).

Wat zegt de Bijbel over handen opleggen?

In het Nieuwe Testament vraagt Jaïrus aan Jezus of Hij zijn dochter de handen wil komen opleggen, opdat zij zo genezen zal worden. Jezus doet dat daar niet. Evenmin legt Hij de handen op bij een doofstomme, als diens vrienden dat aan Hem vragen (Mar.7:32).

Wie is de Vader van Prediker?

Boek Prediker Alles Heeft Zijn Tijd De Bijbel is niet zomaar “een boek”. Het is een boek vol wijsheid en levensverhalen. Bijvoorbeeld zo’n prachtig, nuchter bijbelboek als Prediker. Alles is al een keer eerder gebeurd. Je moet niet te hoog van jezelf denken. Je bent een onderdeeltje van een veel groter geheel en God staat daar boven. Boek Prediker Alles Heeft Zijn Tijd Elke bijbelvertaling maakt unieke keuzes. Soms kun je daaraan een vertaling herkennen. Bij de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is dat bijvoorbeeld de uitdrukking ‘lucht en leegte’ in Prediker.3 Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? 4 Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan.5 De zon komt op, de zon gaat onder, en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan.6 De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden. Boek Prediker Alles Heeft Zijn Tijd ‘Lucht en leegte, alles is leegte.’ Met die pessimistisch klinkende woorden heeft het boek Prediker in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) veel aandacht op zich kunnen vestigen. Ze kwamen in de plaats van de oude en versleten uitdrukking ‘IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid!’, bekend uit de NBG-vertaling 1951 en de Statenvertaling.9 Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan.

 • Er is niets nieuws onder de zon.10 Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets nieuws,’ dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest.11 De vroegere generaties zijn vergeten, en ook de komende generaties zullen vergeten worden in de tijden die daarna weer komen.
 • Onderzoek naar wijsheid en dwaasheid 12 Ik, Prediker, was koning van Israël in Jeruzalem.13 Ik heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht, want ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt doorgronden.

Het is een trieste bezigheid. Een kwelling is het, die de mens door God wordt opgelegd.14 Ik heb alles gezien wat onder de zon gebeurt, en vastgesteld dat het niet meer is dan lucht en najagen van wind.15 Wat krom is kan niet recht worden gemaakt, en wat ontbreekt kan niet worden meegeteld.16 Ik zei tegen mezelf: Ik heb meer en groter wijsheid verworven dan iedereen die vóór mij in Jeruzalem heeft geregeerd.

Welke tijd leefde Jezus?

Kerst zouden we eigenlijk in de zomer moeten vieren – Reneke vond hem in de simulatiesterrenhemel terug. Het ging alleen niet om een ster, maar om de planeten Venus en Jupiter. Deze stonden zo dicht bij elkaar dat het een felle ster leek. Met de vondst van dit heldere licht bepaalde hij de exacte geboortedatum.

Wat bleek? De Bijbelse Jezus is 2 jaar jonger dan de historische Jezus. Hij is niet op 25 december in het jaar 0 geboren, maar op 17 juni in 2 voor Christus. Conclusie: onze jaartelling is 2 jaar te laat begonnen. En bovendien vieren we kerst in het verkeerde jaargetijde. Reneke benadrukt wel dat zijn verklaring voor de verschenen ster een van de vele is.

Andere wetenschappers dragen andere theorieën aan, zoals meteorieten of kometen die langs flitsten.100 procent zekerheid kan Reneke niet geven. Misschien maar goed ook. Bij kerst hoort toch een dik pak sneeuw? Maar wanneer was ook alweer de laatste witte kerst in Nederland ?

Wat is stille tijd met God?

In deze blog kun je ontdekken wat Stille Tijd is, waarom je Stille Tijd zou houden, waarom het belangrijk voor je is en hoe je het kunt aanpakken. Wat is het? Wie Stille Tijd houdt brengt een bepaalde tijd (alleen) met God door. Je zoekt dan naar een ontmoeting met Hem.

Dit kan door bidden, Bijbellezen, mediteren over een tekst, zelfonderzoek of gewoon stil zijn, je aandacht richten op God en al wachtend Zijn nabijheid zoeken. Vroeger noemde men dat wel ‘de verborgen omgang’ met God zoeken (Ps.25:7 berijmd). En dat is dus iets wat je wel regelmatig in de Bijbel tegenkomt.

Waarom stille tijd? Stille Tijd houd je om God te ontmoeten, Hem te leren kennen, Zijn leiding en wijsheid voor je leven te ervaren, om te groeien in geloof. Als gelovige ben je op doorreis in deze wereld, achter Jezus aan. Hebr.13:14 zegt: we hebben hier geen blijvende stad.

 1. De weg door deze wereld stippel je niet zelf uit, maar je loopt de ‘loopbaan die ons voorgesteld is.’ (Hebr.12:1) Je gaat in de voetstappen van Jezus, als het ware achter Hem aan op weg.
 2. De levensweg van mensen is nooit makkelijk, want er is iemand die veel moeite doet om er een puinhoop van te maken, Gods tegenstander, Satan.

Hij zal je verleiden om andere wegen te gaan, en hij heeft veel mogelijkheden om je zover te krijgen. Daarbij zijn wij zelf ook geneigd om te verdwalen. Soms door onze eigen verlangens, of omdat we (onbewust) in een valkuil stappen. Dan verliezen we Jezus uit het oog en raken de weg kwijt.

Hoe dichter we bij Hem leven, hoe minder kwetsbaar we zijn voor de boze pijlen van de satan. (Ef.6:10-18) Om die reden is het echt belangrijk om elke dag tijd vrij te maken om in de nabijheid van de Goede Herder te zijn. (Joh.10:4) Dan ontvang je Zijn zorg, liefde, leiding, troost, wijsheid. Je ervaart dan dat je niet alleen op weg bent, en krijg je kracht, moed, leiding, alles wat jij nodig hebt om je levensweg te gaan.

En je krijgt het per dag, niet per week of maand, elke dag genoeg voor die dag. God leidt je erdoorheen, Hij is bij je en bemoedigt je. Dat doet ‘stille tijd houden’ allemaal voor jou: je kunt weer verder; gesterkt en bemoedigd door Zijn nabijheid! Verlang jij daar ook naar? Tijd met God de Vader, innerlijke vrede en Gods liefde ervaren, speciaal voor jouw situatie hulp krijgen, moed om door te gaan, wijsheid om beslissingen te nemen, voor de dag van vandaag? Dan heb je hier paar tips om je op weg te helpen: 1.

 1. Maak een afspraak met jezelf; Zorg dat je een vaste tijd hebt.
 2. Stille tijd is iets wat regelmatig, dagelijks en op een vaste tijd moet plaatsvinden.
 3. Dan.6:11, Lukas 6:12) Laat niets in jouw leven belangrijker zijn dan stille tijd.
 4. Discipline is hier een kernwoord.
 5. Er is niets wat discipline kan vervangen.

Een paar ideeën:

Neem ‘s ochtends vroeg stille tijd, voordat je met je werkzaamheden begint. Dit is verreweg de beste tijd van de dag. (Ps.5:4, Mark.1:35, Ps.57:8)’s Morgens vroeg gaat de telefoon zelden of nooit. Ook zul je op dit tijdstip het minst door personen of zaken worden lastig gevallen.Een andere mogelijkheid is voor sommige mensen tussen de middag, van 13.00 tot 14.00 uur.Verder kun je ‘s avonds voordat je naar bed gaat stille tijd nemen. Het probleem is dan alleen vaak dat je te moe bent of dat je dagprogramma uitloopt, waardoor de stille tijd in de verdrukking komt.

Kies in ieder geval een tijd uit die in jouw specifieke situatie past. Het moet een praktische en een realiseerbare tijd zijn. Maak je dagplanning rondom jouw stille tijd en niet andersom. Geef God jouw beste uren van de dag.2. Neem de tijd Voor jonge christenen is het goed om te beginnen met minimaal vijftien minuten.

Blijf bij je besluit en laat het niet ongedaan worden gemaakt door afspraken of andere zaken. Het is per slot van rekening een afspraak met God, en niets is belangrijker dan dit. Naarmate je geestelijk groeit, zal de behoefte aan meer tijd met God toenemen, let maar op! Wees nuchter en realistisch over de hoeveelheid tijd die je voor stille tijd wilt vrijmaken.

Je moet niet met twee uur beginnen. Het is een groeiproces.3. Zorg voor een stille en vaste plaats Zorg dat je een vaste en rustige plek hebt om stille tijd te houden. Het moet een plaats zijn waar jij samen met de Heere kan zijn. Jij en de Heere alleen.

Een plaats waar je niet door anderen gestoord of onderbroken kunt worden. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.’ (Mat.6:6) 4. Word stil Voordat je stille tijd gaat houden is het belangrijk om stil te worden voor de Heere.

Gejaagde en bezorgde mensen kunnen niet in de rust en de stilte komen. Steek een kaars aan en bidt of God jou wil verlichten met Zijn Geest. Ga in een actieve houding zitten en adem bewust in- en uit. Vertel eerlijk aan God hoe het met je gaat.5. Strijd tegen afdwalende gedachten Lees een Bijbelgedeelte met behulp van een Dagboekje, en overdenk wat je opvalt in de Bijbeltekst.

 • Je zult merken dat je dat in verband kunt brengen met wat jou bezighoudt, want Gods Geest werkt in jou.
 • Luister naar Zijn stem, naar de gedachten of gevoelens die opkomen.
 • Je kunt ook een gezang uit een liederenboek, een Opwekkingslied, een Psalm lezen, wat jij wilt.
 • Lees na je eigen overdenking tot slot wat de schrijver erover te zeggen heeft als je wilt.

Iedereen heeft last van afdwalende gedachten. Er zijn verschillende manieren om dit te voorkomen:

Breng dit in gebed naar de Heere.Word eerst stil voor God voordat je begint.Zorg dat je wakker en fit bent.Bid hardop of (in ieder geval) met een fluisterstem.Schrijf je gedachten op, terwijl je nadenkt, dat helpt om je te concentreren.

Sommige mensen lopen of staan te mediteren en bidden. Een mens valt lopend niet zo snel in slaap. Dwaal je toch af? Geen paniek, zodra je je ervan bewust wordt keer je terug naar je onderwerp en ga je weer verder.6. Luisteren, fluisteren, horen en genieten.

Wat zegt de Bijbel over het eind der tijden?

Het einde der tijden, zo staat er beschreven, vangt aan als zeven koningen over de aarde hebben geheerst. „Daar heb ik de laatste tijd veel over nagedacht’, zegt hij. „De eindtijd is zo’n vijfhonderd jaar geleden begonnen, want die zeven koningen zijn een metafoor voor koloniale machten.

Wat staat er 365 keer in de Bijbel?

Ruim 365 keer staat er bijna letterlijk in de Bijbel: ‘ Wees niet bang. ‘ Laat ons dit mantra herhalen voor onszelf en onze dierbaren.

You might be interested:  Hoeveel Motieven Moet Een Boek Hebben

Wat betekent een Prediker?

Naamgeving en datering – Het Bijbelboek Prediker wordt in het Hebreeuws Qohelet genoemd, een woord dat slechts in dit Bijbelboek gebezigd wordt en waarvan de betekenis dus niet duidelijk afgekaderd is. Naar alle waarschijnlijkheid betekent het ‘hij die de bijeengekomen menigte onderwijst’.

Maarten Luther vertaalde Qohelet in het Duits als Prediger, waarvan de Nederlandse benaming Prediker is afgeleid. In het Engels wordt dit Bijbelboek Ecclesiastes genoemd, naar de Griekse vertaling van de titel van het boek, zoals deze in de Septuagint gebruikt werd. Voor wat betreft de datering van dit Bijbelboek lopen de meningen uiteen: sommigen denken dat het boek in de vierde eeuw voor Christus werd geschreven terwijl anderen van mening zijn dat het pas in de tweede eeuw voor Christus op schrift werd gesteld.

In ieder geval bestaat er consensus dat het boek Prediker niet voor de vierde eeuw voor Christus kan zijn geschreven in verband met het voorkomen van Perzische leenwoorden en typisch Aramees woordgebruik.

Wat is stille tijd met God?

Stille tijd houden In deze blog kun je ontdekken wat Stille Tijd is, waarom je Stille Tijd zou houden, waarom het belangrijk voor je is en hoe je het kunt aanpakken. Wat is het? Wie Stille Tijd houdt brengt een bepaalde tijd (alleen) met God door. Je zoekt dan naar een ontmoeting met Hem.

Dit kan door bidden, Bijbellezen, mediteren over een tekst, zelfonderzoek of gewoon stil zijn, je aandacht richten op God en al wachtend Zijn nabijheid zoeken. Vroeger noemde men dat wel ‘de verborgen omgang’ met God zoeken (Ps.25:7 berijmd). En dat is dus iets wat je wel regelmatig in de Bijbel tegenkomt.

Waarom stille tijd? Stille Tijd houd je om God te ontmoeten, Hem te leren kennen, Zijn leiding en wijsheid voor je leven te ervaren, om te groeien in geloof. Als gelovige ben je op doorreis in deze wereld, achter Jezus aan. Hebr.13:14 zegt: we hebben hier geen blijvende stad.

De weg door deze wereld stippel je niet zelf uit, maar je loopt de ‘loopbaan die ons voorgesteld is.’ (Hebr.12:1) Je gaat in de voetstappen van Jezus, als het ware achter Hem aan op weg. De levensweg van mensen is nooit makkelijk, want er is iemand die veel moeite doet om er een puinhoop van te maken, Gods tegenstander, Satan.

Hij zal je verleiden om andere wegen te gaan, en hij heeft veel mogelijkheden om je zover te krijgen. Daarbij zijn wij zelf ook geneigd om te verdwalen. Soms door onze eigen verlangens, of omdat we (onbewust) in een valkuil stappen. Dan verliezen we Jezus uit het oog en raken de weg kwijt.

Hoe dichter we bij Hem leven, hoe minder kwetsbaar we zijn voor de boze pijlen van de satan. (Ef.6:10-18) Om die reden is het echt belangrijk om elke dag tijd vrij te maken om in de nabijheid van de Goede Herder te zijn. (Joh.10:4) Dan ontvang je Zijn zorg, liefde, leiding, troost, wijsheid. Je ervaart dan dat je niet alleen op weg bent, en krijg je kracht, moed, leiding, alles wat jij nodig hebt om je levensweg te gaan.

En je krijgt het per dag, niet per week of maand, elke dag genoeg voor die dag. God leidt je erdoorheen, Hij is bij je en bemoedigt je. Dat doet ‘stille tijd houden’ allemaal voor jou: je kunt weer verder; gesterkt en bemoedigd door Zijn nabijheid! Verlang jij daar ook naar? Tijd met God de Vader, innerlijke vrede en Gods liefde ervaren, speciaal voor jouw situatie hulp krijgen, moed om door te gaan, wijsheid om beslissingen te nemen, voor de dag van vandaag? Dan heb je hier paar tips om je op weg te helpen: 1.

 1. Maak een afspraak met jezelf; Zorg dat je een vaste tijd hebt.
 2. Stille tijd is iets wat regelmatig, dagelijks en op een vaste tijd moet plaatsvinden.
 3. Dan.6:11, Lukas 6:12) Laat niets in jouw leven belangrijker zijn dan stille tijd.
 4. Discipline is hier een kernwoord.
 5. Er is niets wat discipline kan vervangen.

Een paar ideeën:

Neem ‘s ochtends vroeg stille tijd, voordat je met je werkzaamheden begint. Dit is verreweg de beste tijd van de dag. (Ps.5:4, Mark.1:35, Ps.57:8)’s Morgens vroeg gaat de telefoon zelden of nooit. Ook zul je op dit tijdstip het minst door personen of zaken worden lastig gevallen.Een andere mogelijkheid is voor sommige mensen tussen de middag, van 13.00 tot 14.00 uur.Verder kun je ‘s avonds voordat je naar bed gaat stille tijd nemen. Het probleem is dan alleen vaak dat je te moe bent of dat je dagprogramma uitloopt, waardoor de stille tijd in de verdrukking komt.

Kies in ieder geval een tijd uit die in jouw specifieke situatie past. Het moet een praktische en een realiseerbare tijd zijn. Maak je dagplanning rondom jouw stille tijd en niet andersom. Geef God jouw beste uren van de dag.2. Neem de tijd Voor jonge christenen is het goed om te beginnen met minimaal vijftien minuten.

Blijf bij je besluit en laat het niet ongedaan worden gemaakt door afspraken of andere zaken. Het is per slot van rekening een afspraak met God, en niets is belangrijker dan dit. Naarmate je geestelijk groeit, zal de behoefte aan meer tijd met God toenemen, let maar op! Wees nuchter en realistisch over de hoeveelheid tijd die je voor stille tijd wilt vrijmaken.

Je moet niet met twee uur beginnen. Het is een groeiproces.3. Zorg voor een stille en vaste plaats Zorg dat je een vaste en rustige plek hebt om stille tijd te houden. Het moet een plaats zijn waar jij samen met de Heere kan zijn. Jij en de Heere alleen.

Een plaats waar je niet door anderen gestoord of onderbroken kunt worden. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.’ (Mat.6:6) 4. Word stil Voordat je stille tijd gaat houden is het belangrijk om stil te worden voor de Heere.

Gejaagde en bezorgde mensen kunnen niet in de rust en de stilte komen. Steek een kaars aan en bidt of God jou wil verlichten met Zijn Geest. Ga in een actieve houding zitten en adem bewust in- en uit. Vertel eerlijk aan God hoe het met je gaat.5. Strijd tegen afdwalende gedachten Lees een Bijbelgedeelte met behulp van een Dagboekje, en overdenk wat je opvalt in de Bijbeltekst.

Je zult merken dat je dat in verband kunt brengen met wat jou bezighoudt, want Gods Geest werkt in jou. Luister naar Zijn stem, naar de gedachten of gevoelens die opkomen. Je kunt ook een gezang uit een liederenboek, een Opwekkingslied, een Psalm lezen, wat jij wilt. Lees na je eigen overdenking tot slot wat de schrijver erover te zeggen heeft als je wilt.

Iedereen heeft last van afdwalende gedachten. Er zijn verschillende manieren om dit te voorkomen:

Breng dit in gebed naar de Heere.Word eerst stil voor God voordat je begint.Zorg dat je wakker en fit bent.Bid hardop of (in ieder geval) met een fluisterstem.Schrijf je gedachten op, terwijl je nadenkt, dat helpt om je te concentreren.

Sommige mensen lopen of staan te mediteren en bidden. Een mens valt lopend niet zo snel in slaap. Dwaal je toch af? Geen paniek, zodra je je ervan bewust wordt keer je terug naar je onderwerp en ga je weer verder.6. Luisteren, fluisteren, horen en genieten.

Wie is de vader van Prediker?

Boek Prediker Alles Heeft Zijn Tijd De Bijbel is niet zomaar “een boek”. Het is een boek vol wijsheid en levensverhalen. Bijvoorbeeld zo’n prachtig, nuchter bijbelboek als Prediker. Alles is al een keer eerder gebeurd. Je moet niet te hoog van jezelf denken. Je bent een onderdeeltje van een veel groter geheel en God staat daar boven. Boek Prediker Alles Heeft Zijn Tijd Elke bijbelvertaling maakt unieke keuzes. Soms kun je daaraan een vertaling herkennen. Bij de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is dat bijvoorbeeld de uitdrukking ‘lucht en leegte’ in Prediker.3 Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? 4 Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan.5 De zon komt op, de zon gaat onder, en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan.6 De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden. Boek Prediker Alles Heeft Zijn Tijd ‘Lucht en leegte, alles is leegte.’ Met die pessimistisch klinkende woorden heeft het boek Prediker in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) veel aandacht op zich kunnen vestigen. Ze kwamen in de plaats van de oude en versleten uitdrukking ‘IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid!’, bekend uit de NBG-vertaling 1951 en de Statenvertaling.9 Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan.

 • Er is niets nieuws onder de zon.10 Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets nieuws,’ dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest.11 De vroegere generaties zijn vergeten, en ook de komende generaties zullen vergeten worden in de tijden die daarna weer komen.
 • Onderzoek naar wijsheid en dwaasheid 12 Ik, Prediker, was koning van Israël in Jeruzalem.13 Ik heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht, want ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt doorgronden.

Het is een trieste bezigheid. Een kwelling is het, die de mens door God wordt opgelegd.14 Ik heb alles gezien wat onder de zon gebeurt, en vastgesteld dat het niet meer is dan lucht en najagen van wind.15 Wat krom is kan niet recht worden gemaakt, en wat ontbreekt kan niet worden meegeteld.16 Ik zei tegen mezelf: Ik heb meer en groter wijsheid verworven dan iedereen die vóór mij in Jeruzalem heeft geregeerd.

Wie is de Trooster in de Bijbel?

Artikelen Jaargang: 89 – 2013, Nummer: 10 In dit artikel ziet u tal van vertroostende puntgedichten staan, die gemaakt zijn door zr. Jannie de Paauw. Als haar gezondheid het toelaat, zit ze elke zondagmorgen in de kapel van Het Brandpunt. In haar rolstoel gezeten volgt ze met een blij gezicht de dienst, genietend van Gods Woord, het enthousiaste zingen en de muzikale begeleiding.

Terwijl ze lichamelijk gezien steeds meer inlevert, is ze voor velen tot een rijke zegen. Door Gods genade maakt ze prachtige gedichten, waarin ze kernachtig en puntig verwoordt hoe God haar en ons troost met Zijn liefde. Net als Paulus, die mensen troostte met de troost, waarmee God hem had getroost.

Het is de moeite meer dan waard om haar website eens te bezoeken: http://famdepaauw2.wordpress.com. Door de Vader gezonden Omdat de Here Jezus zelf altijd met innerlijke ontferming bewogen was in Zijn ontmoeting met mensen, is Hij Zich bewust dat Zijn mededeling dat Hij de Zijnen gaat verlaten diepe gevoelens bij hen zal losmaken.

Daarom was Hij Zijn mededeling begonnen met: ‘Uw hart worde niet ontroerd!’ Diezelfde bewogenheid klinkt ook door in Johannes 14:16 als Hij zegt: ‘En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn.’ Het Griekse woord dat in deze zin vertaald is met ‘andere’ is ‘allos’ en betekent ‘andere van eenzelfde type’,

De Trooster die de Here dus hier belooft, is van dezelfde gezegende Bron. Net zoals de Here gezonden werd door de Vader, zo is ook de Trooster, de Heilige Geest, door de Vader gezonden. Blijvende Troost Dat gebed is niet tegen dovemans oren gezegd, maar tegen de Vader, Die door Paulus de God van alle vertroosting wordt genoemd.

Het is daarnaast zeer opvallend dat de Here Jezus in Johannes 13 t/m 17 niet Zijn ophanden zijnde lijden op de voorgrond stelt. De Here Jezus was een Trooster voor de discipelen. In deze vijf hoofdstukken lezen we meerdere keren dat de Here Jezus ingaat op het verdriet van de discipelen. Kijk maar eens aandachtig naar de volgende teksten: ‘Uw hart worde niet ontroerd’ (14:1); ‘Mijn vrede geef ik u, uw hart worde niet ontroerd’ (14:27); ‘dit heb ik tot u gesproken opdat mijn blijdschap in u zij’ (15:11); ‘Nu ga ik heen tot Hem die mij gezonden heeft, heeft droefheid uw hart vervuld’ (16:5-6); ‘Gij zult schreien en weeklagen, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden’ (16:20).

Jezus geeft daar allerlei woorden van troost bij. De Heilige Geest zal deze troost van de Here Jezus nu gaan voortzetten. Het mooie daarbij is dat de Heilige Geest niet komt om ook na drie jaar weer weg te gaan, maar Hij blijft bij ons en in ons voor altijd.

 • Al de jaren van ons leven.
 • Hij – de andere Trooster – geeft het niet op met ons.
 • Ook niet als wij Hem of onszelf teleurstellen.
 • Het woord dat in de grondtekst voor ‘Trooster’ wordt gebruikt, duidt op iemand die geroepen is tot verdedigen, ondersteunen, adviseren, helpen of troosten.
 • Geest der waarheid Hebben we zo Iemand nodig? Een Trooster in deze wereld van verdriet.

Iemand die in staat is ons te verdedigen, te steunen, te adviseren en te helpen in het strijdperk van dit leven? Laten we maar eerlijk zijn. Die Trooster hebben we dagelijks nodig in ons leven. Dat blijkt ook overduidelijk uit het feit dat aan de naam ‘Trooster’, door de Here zelf nog iets wordt toegevoegd.

Iets wat Zijn doel nader omschrijft. Jezus zegt: ‘Ik zal u een andere Trooster geven, de Geest der waarheid!’ De naam ‘Trooster’ zegt ons iets over Zijn werk; maar Zijn naam ‘Geest der waarheid’, beschrijft Zijn wezen. Alles wat Hij doet in en voor de mens als ‘Trooster’, moet Hij daarom doen in overeenstemming met zijn hoedanigheid als ‘Geest der waarheid’,

Met andere woorden: wanneer een gelovige Hem te hulp roept ter verdediging, tot steun, raad, hulp of troost, dan kan Hij dit alleen maar doen als ‘de Geest der waarheid’, Dat wil zeggen: in overeenstemming dus met de Waarheid. Het is goed om de nadruk te leggen op het wezenlijk karakter van de Geest van God, als de Geest der waarheid, nu we leven in een tijd waarin we geneigd zijn alleen aan Hem te denken als de Geest van kracht of van liefde.

Racht voor vandaag De troost die de Geest der waarheid ons biedt, speelt zich af tussen de twee polen: geborgenheid en uitzicht. Als wij, mensen, in een crisis terecht komen, hebben we meer dan anders vooral behoefte aan geborgenheid. Dan heb je iemand nodig die borg voor je wil staan. Iemand die je veiligheid en zekerheid geeft.

Laat de Bijbel ons niet vooral zien dat we van ons geloof een zijnswijze moeten maken, want als één lid lijdt lijden toch alle leden mee? Bijbelse troost is altijd geborgenheid. In Jesaja 66:13a lezen we dat God zegt: ‘Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik u troosten.’ Anders gezegd: je mag voor troostende geborgenheid als een kind bij de Vader op schoot gaan zitten om gekoesterd te worden.

Om Hem in alle eenvoud te zeggen waar het leven je pijn doet. Zo had ook de Here Jezus een luisterend oor voor een ieder die met nood naar Hem toe kwam. Sterker nog: Hij nodigde iedereen die vermoeid en belast was uit om tot Hem te komen. De Heilige Geest gaat nu de plaatsvervanger worden van de Here Jezus om – ja u leest het goed – in eeuwigheid bij u en in u te zijn.

Deze woorden bieden ons als gelovigen een geweldig perspectief, want troost ligt ook altijd binnen het bereiken van die andere pool: uitzicht. Zingen we daarom niet over Gods kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst? Troosten Bent u in Gods naam en kracht bereid om uw medebroeder of -zuster te troosten door hem of haar geborgenheid en uitzicht te bieden.

Toen mijn vrouw overleden was, kwam David – een jongetje van acht jaar – bij mij aan huis. Met zijn moeder bezoekt hij wekelijks de Maranatha-samenkomsten in Ermelo. Hij kwam met een boodschap: ‘Meneer Aart, als u verdrietig bent, dan moet u mij bellen, want dan kom ik u troosten.’ Al meer dan een jaar komt hij regelmatig vragen hoe het met me gaat.

Moeten we als volwassenen ook in dat opzicht niet worden als een kind en onze medemens waar mogelijk troosten met de troost waarmee we zelf getroost zijn? Een luisterend oor bieden is toch wel het minste wat we kunnen bieden? Evg. Aart Haverkamp Gedichten De Heilige Geest, de Trooster, is bij ons elke dag.

 • Hij brengt je dicht bij Jezus, waar je schuilen mag.
 • Als je geen Trooster hebt bij moeite en verdriet, neem dan de uitgestrekte hand die Jezus biedt.
 • God weet van je tranen.
 • Hij kent al je pijn.
 • Geef het maar uit handen, laat Hem Trooster zijn.
 • Wanneer de Heilige Geest, de Trooster, is komen wonen in je hart, dan laat Hij jou misschien weer andere mensen zien, die jij mag troosten in hun smart.

: Artikelen

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács