De Erfenis Boek Jennifer Lynn Barnes

Hoeveel paginas heeft het boek de erfenis?

Extra details: De erfenis

Gewicht 0,424 kg
Taal Nederlands
Uitgever Blossom Books B.V.
Uitvoering Paperback
Pagina’s 392

Waar speelt het boek de erfenis af?

De erfenis speelt zich af in Griekenland en wordt vertelt aan de hand van twee verhaallijnen.

Hoeveel blijft er over van een erfenis?

Relatie & Waarde – Erf je meer dan de vrijstelling? Dan betaal je wel erfbelasting. Maar alleen over het deel dat boven de vrijstelling uitkomt. Ben je bijvoorbeeld een echtgenoot en erf je € 700.000? Je betaalt dan belasting over € 700.000 – € 680.645 = € 19.355. Je trekt dus eerst de vrijstelling af van de erfenis. En dan kijk je of en hoeveel belasting je moet betalen. Kortom:

Erfenis lager dan of gelijk aan de vrijstelling? Je betaalt geen erfbelasting.Erfenis hoger dan de vrijstelling? Je betaalt erfbelasting over het deel dat boven de vrijstelling uitkomt.

Er zijn verschillende tarieven. Net zoals de belastingschijven voor je inkomen. Maar voor de erfbelasting spelen er twee dingen mee: je relatie met de overledene en de waarde van de erfenis. De tarieven voor de erfbelasting in 2022 zijn:

Hoeveel is de erfenis waard? Jij bent partner, kind, pleegkind, stiefkind of kind met een beperking Jij bent kleinkind, achterkleinkind of achterachterkleinkind Alle anderen, zoals de ouders, broer, zus, neef, nicht, enz.
Tot € 130.425 10% 18% 30%
€ 130.425 of meer 20% 36% 40%

Hoeveel belasting je over een erfenis betaalt, hangt dus af van je relatie met de overledene en de waarde van de erfenis. Over een erfenis tot € 130.425 betaal je 10, 18 of 30%. En over alles daarboven 20, 36 of 40%. Maar let op! Je betaalt alleen het hogere tarief over het deel dat boven die € 130.424 uitkomt.

Wie wikkelt de erfenis af?

Wie wikkelt de erfenis af? Als u overlijdt is de vraag wie uw erfenis gaat afwikkelen. De wet bepaalt als hoofdregel dat de erfgenamen samen bevoegd zijn de nalatenschap af te wikkelen. In uw kunt u hiervan afwijken en een executeur benoemen die de afwikkeling op zich neemt.

Heeft u geen testament dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Bij meerdere erfgenamen is het vaak omslachtig om samen de nalatenschap af te wikkelen en te verdelen. Alle erfgenamen moeten dan samen bijvoorbeeld zorgen voor de betalingen. Dat is niet praktisch. De erfgenamen kunnen besluiten om één van de erfgenamen of een buitenstaander een volmacht te geven om tot de afwikkeling over te gaan.

Het is afhankelijk van de samenstelling van de nalatenschap hoe de afwikkeling verder verloopt. Meestal moet een notaris worden ingeschakeld voor het opstellen van een verklaring van erfrecht of verklaring van executele. Daarmee kunnen de erfgenamen of de executeur of de gemachtigde bij bijvoorbeeld een bank aantonen wie bevoegd is over de rekening van de overledene te beschikken.

 • Ook kan met een dergelijke verklaring aangetoond worden wie bevoegd is de woning te verkopen.
 • Een verklaring van erfrecht of executele wordt niet ‘automatisch’ door de notaris opgesteld bij een overlijden.
 • Een notaris zal door een nabestaande of schuldeiser moeten worden ingeschakeld.
 • Het is daarbij niet altijd nodig dat alle erfgenamen op het kantoor van de notaris verschijnen om ‘bij het openen van het testament’ aanwezig te zijn.

Een kopie van het testament kan worden toegestuurd met een toelichting daarop. Aan elke erfgenaam wordt dan de keuze voorgelegd de nalatenschap wel of niet of ‘onder het voorrecht van boedelbeschrijving’ te aanvaarden. Als in het testament een executeur benoemd is, wordt aan deze persoon gevraagd of deze de benoeming als zodanig aanvaardt. De Erfenis Boek Jennifer Lynn Barnes Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen. : Wie wikkelt de erfenis af?

Waar gaat erfenis heen zonder familie?

Geen partner of kinderen Als er in geen van de groepen erfgenamen zijn, dan gaat de nalatenschap naar de Staat.

Hoe zit het met de erfenis?

Bij een wettelijke verdeling zijn de echtgenoot van de overledene en de kinderen voor gelijke delen erfgenaam. Maar de hele erfenis (bezittingen en schulden) gaat direct naar de echtgenoot van de overledene. De kinderen hebben wel recht op een deel van de erfenis – hun wettelijk erfdeel – maar zij krijgen dit nog niet.

You might be interested:  Boek Met Harde Kaft En Inhoud

Wat is openvallen van de erfenis?

Wat is een opengevallen nalatenschap? De opengevallen nalatenschap is de nalatenschap die voor afwikkeling vatbaar is geworden. Een nalatenschap is opengevallen als de erflater is overleden. Een erfgenaam kan de opengevallen nalatenschap beneficiair aanvaarden of zuiver aanvaarden of de erfenis verwerpen.

Hoeveel geld mag je erven zonder belasting te betalen?

Ik krijg een erfenis in 2023 – hoeveel vrijstelling heb ik?

U bent: Bedrag van uw vrijstelling in 2023
Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner € 723.526
Kind, pleegkind of stiefkind € 22.918
Kleinkind € 22.918
Achterkleinkind € 2.418

Wat als er geen geld is om erfbelasting te betalen?

Om een uitstel van betaling van het successierecht te krijgen dient u een gemotiveerd verzoek in bij de ontvanger van het kantoor Rechtszekerheid waar u de aangifte van nalatenschap ingediend hebt. U kunt maximum 5 jaar uitstel krijgen vanaf de datum van het overlijden.

Wie erft er als er geen testament is?

Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dat gebeurt in deze volgorde: echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen. ouders, broers en zussen.

Is er altijd een notaris nodig bij overlijden?

Verklaring van erfrecht – Het is niet verplicht om een notaris in te schakelen, maar soms is dat wel nodig. Staat er bijvoorbeeld geld op een geblokkeerde bankrekening van de overledene? Dan heb je als erfgenaam in sommige gevallen een verklaring van erfrecht nodig om aan te tonen dat je recht hebt op het banktegoed van de overledene.

Een verklaring van erfrecht moet worden opgesteld door een notaris. Er staat onder meer in wie de erfgenamen zijn, wat de nalatenschap is en hoe die verdeeld wordt, Informeer bij de bank of je deze verklaring nodig hebt om toegang te krijgen tot een geblokkeerde rekening. Met een verklaring van erfrecht kun je daarnaast aantonen dat je aanspraak maakt op een uitkering van een eventuele levensverzekering,

Ook verzekeringen en hypotheek- en pensioenverstrekkers kunnen vragen om een verklaring van erfrecht.

Wat gebeurt er met je geld als je geen testament hebt?

Erfgenamen en boedelvolmacht – Staat in het testament niet hoe de erfenis moet worden geregeld? Dan gelden de wettelijke regels en regelen de erfgenamen de erfenis samen. Zij kunnen dit ook door 1 of meer personen laten doen met een boedelvolmacht. Dit is een verklaring waarin staat wat de gekozen persoon namens de erfgenamen mag doen.

Wat gebeurt er met mijn spaargeld als ik overlijd?

Wanneer je overlijdt, komt de spaarrekening via titulariswijziging op naam van de begunstigde. De rekening blijft wel geblokkeerd tot de vrijgavedatum die je zelf hebt bepaald.

Wie erft van kinderloze tante?

Orden – Wie erft wat? Wanneer een erflater niets heeft geregeld, valt men terug op het wettelijk erfrecht uit het Burgerlijk Wetboek. De wetgever maakt een onderscheid tussen vier groepen (ook wel “orde” genoemd) om te bepalen wie gerechtigd is tot de nalatenschap van de erflater. Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven:

Eerste orde Tweede orde Derde orde Vierde orde
afstammeling(en) broer(s) en/of zus(sen) en hun afstammelingen + ouders ascendenten niet-bevoorrechte zijverwanten

Een “orde” is een groep van erfgenamen die samen een andere groep erfgenamen uitsluit of door een andere groep erfgenamen wordt uitgesloten. In principe komt slechts één orde tot de nalatenschap van de erflater. In eerste instantie komt een nalatenschap in zijn volledigheid toe aan afstammelingen van de erflater, zodra er afstammelingen zijn.

 • Broer(s) en/of zus(sen), ouders en verdere familieleden erven niet (let wel, afwijkingen zijn in beperkte mate mogelijk via testament).
 • In deze reeks worden de kinderloze erflaters nader bekeken.
 • Bijgevolg zijn er per definitie geen afstammelingen, en dus ook geen eerste orde.
 • De nalatenschap van een kinderloze erflater zal, indien deze broer(s) en/of zus(sen) nalaat, vererven naar zijn broer(s), zus(sen) en ouders (i.e.

de tweede orde). In dat geval krijgt elke ouder vast 1/4e van de nalatenschap. Het overige gedeelte van de nalatenschap (de helft indien beide ouders tot de nalatenschap van de erflater komen, dan wel drie vierde indien slechts één ouder tot de nalatenschap komt) wordt evenredig verdeeld tussen de broer(s) en zus(sen) van de erflater.

Gieten we deze regels even in een voorbeeld: X overlijdt en laat zijn beide ouders en zijn zus na. X heeft een zus dus de tweede orde komt tot diens nalatenschap. De ouders van X hebben elk recht op één vierde van de nalatenschap en de zus bekomt de andere helft van de nalatenschap. Stel dat X enkel zijn moeder en zijn zus nalaat, dan bekomt zijn moeder nog steeds slechts één vierde van de nalatenschap en bekomt zijn zus drie vierde van de nalatenschap.

Laat een erflater halfbroer(s) of halfzus(sen) na dan wordt de vererving van de nalatenschap een tikkeltje ingewikkelder. In dat geval moet gebruik worden gemaakt van de techniek van de “kleine kloving”. De nalatenschap (of het gedeelte dat niet toekomt aan de ouders) wordt in twee gelijke delen verdeeld tussen de vaderlijke lijn en de moederlijke lijn.

 1. Volle broers en zussen erven dan in beide lijnen, terwijl halfbroers en halfzussen enkel erven in de lijn van de gemeenschappelijke ouder met de erflater.
 2. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van een voorbeeld: X overlijdt en laat zijn volle zus en zijn halfbroer langs moederszijde na.
 3. De nalatenschap wordt fictief bij helften gedeeld tussen de vaderlijke lijn en de moederlijke lijn.
You might be interested:  Boek En Bon Waar Te Besteden

In de vaderlijke lijn erft enkel de volle zus, hetgeen neerkomt op een vererving van de helft van de nalatenschap. In de moederlijke lijn erven zowel de volle zus, als de halfbroer, elkeen erft één vierde van de nalatenschap. Dit betekent dat de nalatenschap voor drie vierde toekomt aan de volle zus en voor één vierde aan de halfbroer.

 1. Echter, in de praktijk heeft niet elke kinderloze erflater een broer of zus.
 2. In dat geval komt de groep ascendenten (ook wel de derde orde genaamd) op de proppen.
 3. Dit zijn de ouders, grootouders, overgrootouders, enzovoort.
 4. De ouders kunnen dus tot de tweede orde of tot de derde orde behoren en dit in functie van de aan- of afwezigheid van broers en zussen van de erflater.

Zijn er ook geen ascendenten (of althans niet langs vaderszijde of langs moederszijde van de erflater), dan komt de nalatenschap toe aan de niet-bevoorrechte zijverwanten. De vierde orde is de groep van alle zijverwanten, met uitzondering van de (half)broer(s) en/of (half)zus(sen) en hun afstammelingen.

Kun je een kind bij erfenis meer geven dan de ander?

Kan ik mijn kind onterven?

 • Vermogensplanning is hip.
 • Men wenst vrij over zijn eigen vermogen te kunnen beschikken, ook na het overlijden en zonder rekening te moeten houden met kinderen of andere aanverwanten.
 • Voor sommigen is hierbij vooral de fiscale besparing van een planning belangrijk, anderen plannen bijvoorbeeld, rekening houdende met het verstoorde contact met de eigen kinderen, de financiële problemen van hun kinderen of ter bescherming van hun kinderen met beperking.
 • Is het mogelijk om eigen kinderen te onterven?
 • De huidige regeling

Het Burgerlijk Wetboek (art.913 – 915 bis) bepaalt dat een erflater slechts over een bepaald gedeelte van zijn vermogen vrij kan beschikken. Het onterven van de kinderen is niet mogelijk. Zij hebben steeds recht op een voor-behouden gedeelte, de reserve.

 • De omvang van de reserve is afhankelijk van het aantal kinderen.
 • Is er één kind, dan heeft dat een reserve van de helft.
 • Men kan dan nog vrij beschik-ken over de helft van zijn nalatenschap.
 • In geval van twee kinderen, ontvangt elk kind 1/3 van de nalatenschap als reserve (het beschikbare deel is dan 1/3).

In geval van drie kinderen of meer bedraagt de reserve 3 / 4. De ouders kunnen in dat geval vrij beschikken over 1 / 4 van de nalatenschap. Wat kan men concreet ondernemen om zijn eigen kinderen toch zoveel mogelijk uit te sluiten ? 1. Leef alles op De eerste manier om de kinderen te onterven is,

 1. 3. Schenk (met voorbehoud van vruchtgebruik)
 2. Tussen ouders en kinderen gebeuren al vaak schenkingen tijdens het leven.
 3. De ouders hebben dan de keuze om deze schenkingen te doen ‘als voorschot op erfdeel of ‘buiten deel’.

In geval van schenking als voorschot op erfdeel blijft de gelijkheid tussen de kin-deren behouden. In geval van schenking buiten deel, kan men aan het ene kind meer geven dan aan het andere. Ouders kunnen echter slechts het beschikbare gedeelte schenken.

Na overlijden zal de ‘fictieve massa’ worden samengesteld om na te gaan of de reserve werd aangetast. De fictieve massa bevat ook alle schenkingen die gebeurden tijdens het leven. Indien de reserve wordt aangetast, kan het benadeelde kind de inkorting vorderen. Men kan zijn kind aldus niet ‘onterven’ door te schenken.

Wel is het zo dat in de praktijk schenkingen via handgift of bankgift vaak ‘verge-ten’ worden bij de samenstelling van de fictieve massa. Indien u wenst te schenken, kan dat ook met voorbehoud van vruchtgebruik, zo-danig dat u bijvoorbeeld kan blijven wonen in uw woning of de huurinkomsten van een bepaald onroerend goed kan blijven ontvangen.

 • De benadeelde kinderen kunnen in geval van overschrijding van dit beschikbaar gedeelte de inkorting vorderen.
 • 5. Stel een huwelijkscontract op met verblijvingsbeding / keuzebeding
 • U kan de reserve van uw kinderen uitsluiten via het opstellen van een huwelijkscontract.
 • Indien echtgenoten via hun huwelijkscontract opteren voor een verblijvingsbeding (langst leeft al heeft) of een keuzebeding, wordt de huwelijksgemeenschap (respectievelijk onmiddellijk of na het bevestigen van de keuze) in volle eigendom overgedragen aan de langstlevende echtgenoot.

De langstlevende echtgenoot verkrijgt dit onder bezwarende titel (‘huwelijksvoor-deel’). Het betreft dus geen schenking en het behoort niet tot de fictieve massa in geval van overlijden. Het gevolg hiervan is dat de benadeelde kinderen de inkorting niet kunnen vorderen.

 1. Vb. A en B zijn gehuwd en hebben twee kinderen, C en D.
 2. Zij hebben een ge-meenschappelijk onroerend goed (gezinswoning).
 3. Het contact tussen ouders en kinderen is volledig verbroken.
 4. Indien A en B echter een verblijvingsbeding/keuzebeding opnemen in hun huwelijkscontract, zal de langstlevende de volledige nalatenschap ontvangen.

Opgelet, beide opties hebben verschillende fiscale implicaties. De kinderen kunnen hun reservatair deel (nog) niet opeisen.6. Verkoop op lijfrente Bepaalde banken bieden producten aan waarbij U uw onroerend goed kan verkopen op lijfrente. Dit betekent dat u uw onroerend goed aan de bank geeft in ruil voor een levenslange maandelijkse rente, die hoger is naargelang uw leeftijd.7.

 1. Het is een kanscontract, omdat men niet weet wie eerst zal sterven.
 2. Het aandeel komt in dit geval niet terecht in de nalatenschap en de kinderen kunnen hun reserve niet opeisen.
 3. 8. Onterven via verzekeringsproduct

Er kan ook een verzekeringsproduct worden aangewend teneinde de kinderen te onterven. De verzekerde laat dan in het contract opnemen dat het hele bedrag naar een bepaalde erfgenaam gaat wanneer hij overlijdt. Dit was perfect mogelijk tot de uitspraak van het Grondwettelijk Hof in 2008.

 1. Van-af dat moment kan deze begunstiging de reserve van de kinderen niet meer om-zeilen en kunnen de benadeelde kinderen de inkorting vorderen in geval van overschrijding van het beschikbaar deel.
 2. Wel bepaalt de nieuwe wet dat dergelijke ‘schenkingen’ vermoed worden buiten erfdeel gedaan te zijn.
 3. Zie ‘Individuele Levensverzekeringen in de huwgemeen-schap en erfrecht).
You might be interested:  The Boy In The Striped Pyjamas Boek Samenvatting

Wetsvoorstel Er werd een wetsvoorstel ingediend tot vermindering van het reservatair deel van de kinderen. Volgens dit voorstel kunnen ouders minstens over de helft van hun nala-tenschap vrij beschikken, ongeacht het aantal kinderen. Wie 2 of meer kinderen heeft, zal dus meer mogelijkheden hebben indien het voorstel wordt goedgekeurd.

 • Toepassing in de praktijk
 • Ook na de invoering van het wetsvoorstel zijn ouders in België nog niet in de moge-lijkheid om volledig vrij te beschikken over hun vermogen en hun kind(eren) te onterven.
 • Tot op heden kan via een clausule in het huwelijkscontract de meest verregaande uitsluiting gebeuren.
 • ARGUS Advocaten

: Kan ik mijn kind onterven?

Wie erft de en of rekening?

En/of rekening na overlijden en de belasting – Het saldo op een en/of rekening blijft altijd van degene die het geld op de rekening heeft gezet. Dus heeft de ene rekeninghouder 40.000 euro op de rekening gezet en de ander 10.000, dan blijft precies dit saldo het eigendom van elke rekeninghouder.

Overlijdt een van de rekeninghouders, dan mag de mede-rekeninghouder het saldo dat van de ander is niet opnemen. Het bedrag dat toebehoort aan de overledene, behoort tot zijn of haar nalatenschap. Deze wordt verdeeld volgens het testament van de overledene of, als deze er niet is, volgens het wettelijke erfrecht.

Degene die het saldo erft, betaalt erfbelasting over dit geld als het meer is dan de vrijstelling die geldt voor de erfbelasting. De hoogte van de vrijstelling hangt af van de relatie je tot de overledene hebt. Eerst moet de Belastingdienst dus de erfbelasting berekenen, dan pas komt de nalatenschap vrij voor de nabestaanden.

Heeft schoondochter recht op erfenis?

Bloedverwanten en echtgenoot / echtgenote – Om te kunnen erven moet je bloedverwant zijn van de overledene of zijn/haar echtgenoot/echtgenote. Bloedverwant betekent eigen familie: je deelt hetzelfde bloed. Alleen eigen familie kan dus volgens de wet erven.

Hoeveel bladzijden heeft Jij bent van mij?

Jij bent van mij – Peter middendorp, Amsterdam, 2018 ( 247 blz). naakt en levenloos teruggevonden in een weiland.

Hoeveel bladzijden heeft alles is weg?

Leesaanwijzingen – Het eerste hoofdstuk van het boek speelt zich ruim een jaar na het ongeluk af. Mocht je dit hoofdstuk niet meteen helemaal begrijpen, dan is dat niet erg: aan het eind van het boek is het je namelijk vast wel duidelijk. Gewoon doorlezen dus en het hoofdstuk desnoods nog een keer lezen wanneer je het boek uit hebt.

Verder is het boek niet alleen vanuit de hoofdpersoon Fae beschreven, soms lees je ook kort wat over de gevoelens en gedachten van andere mensen. Niet ieder personage wordt heel diep uitgewerkt. Onthoud dat Fae de beste vriendin van Muis is. Billy is de beste vriend van Muis én de broer van Fae. Patrique is de broer van Muis.

Het boek is heel vlot geschreven, er staan veel dialogen in. Het boek mag aan de dikke kant lijken met 212 pagina’s, maar je leest het echt snel uit.

Hoeveel is het Reservatair deel?

De reserve van de kinderen – De totale reserve van de kinderen samen bedraagt de helft van je vermogen. Hoeveel elk kind minimaal moet ontvangen hangt af van het aantal kinderen:

1 kind: dat ene kind erft de helft van het vermogen, dus de totale reserve 2 kinderen: elk kind erft een vierde van het vermogen 3 kinderen: elk kind erft een zesde van het vermogen 4 kinderen: elk kind erft een achtste van het vermogen, enzovoort

Hoeveel kinderen je ook hebt, je behoudt dus steeds de controle over de helft van je vermogen,

Hoe verdeel je het eerlijkst een erfenis?

Tegenhouden van de verdeling van de erfenis – Een erfenis kan pas worden afgehandeld als alle erfgenamen het met de verdeling eens zijn. Dit betekent natuurlijk niet dat de erfenis eeuwig onverdeeld kan blijven totdat iedereen het eens is. Als de erfgenamen het écht niet eens kunnen worden kan je een verdelingsprocedure starten bij de rechtbank.

Het is dan wel verplicht om een advocaat in te schakelen. Bij een verdelingsprocedure beslist de rechter hoe de erfenis moet worden verdeeld. Als erfgenaam kun je de rechter vragen de verdeling uit de stellen. Dit kan niet zomaar. Je moet hiervoor echt een goede reden hebben. Je moet ook kunnen aantonen dat jouw belang voor het tegenhouden van de verdeling groter is, dan het belang van de andere erfgenamen om de erfenis te verdelen.

Als jouw opgegeven reden belangrijk genoeg is, dan kan de rechter de verdeling steeds voor 3 jaar uitstellen. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat jij als kind in de woning van jouw overleden ouder woont of als de woning door bepaalde (wets)wijzigingen misschien binnenkort wel veel meer waard gaat worden.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács