Het Boek Van Het Algemeen Gebed

Wat is het gebed van God?

In het gebed zoekt de gelovige contact met God, hierin bijgestaan door de Heilige Geest; belangrijke motieven voor gebed zijn onder meer: het loven van God, het zich inleven in Zijn blijde boodschap, het afsmeken van vergeving van de zonden en het vragen van Zijn weldaden voor in het aardse bestaan.

In vertrouwen Het Nederlandse werkwoord ‘bidden’ betekent in zijn oorsprong zoveel als ‘verzoeken’, ‘smeken’, maar ook ‘geduldig en met vertrouwen afwachten’. Deze betekenissen vinden we terug in het christelijk gebed. Als de christen bid, doet hij God vaak een verzoek, nederig en geduldig. De christen verzoekt God in zijn gebed te spreken.

In vertrouwen wacht de biddende christen het woord van God af. Zo is bidden, als een poging het woord van God te vernemen, ook een vorm van geconcentreerd luisteren. Jezus bidt Als we lezen over de momenten dat Jezus zich in gebed tot God de Vader richt, valt op dat hij Hij zich luisterend opstelt.

 1. Jezus probeert steeds opnieuw de wil van zijn Vader goed te begrijpen.
 2. Bekend is het gebed waarmee Jezus, kort voor zijn lijden, de Vader aanroept: “Hij ging een eindje verder en wierp zich op de grond.
 3. Hij bad dat dit uur, als het mogelijk was, aan Hem voorbij zou gaan.
 4. `Abba, Vader,’ bad Hij, `U kunt alles.

Neem deze beker van Mij weg. Maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.'” (Marcus 14, 35-36). Gebed des Heren De apostelen vroegen Jezus om hen te leren bidden. Volgens de evangelist Lucas zei Jezus tot hen: ‘Wanneer je bidt, zeg dan: Vader, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome; geef ons elke dag het nodige brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven ieder die ons iets schuldig is, en breng ons niet in beproeving.’ (Lucas 11, 2-4) De apostel Matteüs geeft een iets uitgebreidere versie van dit gebed; die Matteüs-tekst (te vinden onder Onze Vader ) is de meest gebruikte.

 • Het door Jezus gegeven gebed wordt ‘Gebed des Heren’ genoemd, en ook ‘Onze Vader’.
 • Wezenlijke elementen van gebed In het Gebed des Heren zijn alle wezenlijke elementen van het christelijk gebed gegeven.
 • Allereerst kan uit het feit dat Christus zelf de woorden van het gebed gegeven heeft, worden afgeleid dat een christen door de Zoon bidt tot de Vader.

Vervolgens wordt duidelijk dat een christen in zijn gebed God lof kan brengen (‘uw naam worde geheiligd’), dat hij zich in de Blijde Boodschap kan inleven (‘uw koninkrijk kome’), en dat hij verzoeken aan God kan richten. Wat die verzoeken betreft: de christen mag, zo blijkt, vragen (‘bidden’) om de vergeving van zijn zonden, maar ook om zijn dagelijks brood.

Om aards welvaren bidden? Dat in het Gebed des Heren om ‘dagelijks brood’ gevraagd wordt, is niet vreemd. Een christen leeft nu eenmaal midden in de wereld, en heeft aardse goederen nodig. Een gelovige, zo leert de Katholieke Kerk, mag vragen of God hem in het aardse wil weldoen, als hij daarbij tenminste niet door zondige zelfzucht wordt gedreven.

In ieder geval zal de gelovige, juist ook als hij om weldaden in het aardse vraagt, in de geest van Jezus moeten bidden, dat wil zeggen: hij zal net als Jezus bereid moeten zijn om de wil van God te aanvaarden. In elk gebed, en dus ook in het gebed waarin het om aards welvaren gaat, geldt “niet wat Ik wil, maar wat U wilt.” Heilige Geest De christen wordt geacht in zijn gebed steeds te luisteren naar de wil van God.

Christus zelf heeft aangegeven, dat de gelovige hierbij op ondersteuning mag rekenen. In het gebed verleent de Heilige Geest bijstand. Christus zegt daarover: ‘Welke vader onder jullie zal zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats daarvan een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, slecht als je bent, het goede weten te geven aan je kinderen, hoeveel te meer zal dan de hemelse Vader de heilige Geest geven aan degenen die Hem erom vragen.’ (Lc.11, 11-13).

Kerk en gebed De Heilige Geest is werkzaam aanwezig in de Katholieke Kerk. Het is daarom ook aan de Kerk om gelovigen bij het bidden te ondersteunen. De Kerk helpt gelovigen onder meer om zuivere en onzuivere gebedsintenties van elkaar te onderscheiden.

Ook reikt de Kerk allerhande gebedsteksten en gebedsoefeningen aan. Kerk in gebed De Kerk, de gemeenschap van gedoopte gelovigen, is voortdurend in gebed. Het officiële gebed van de Kerk is zorgvuldig vormgegeven in het officie. Gebed van de Kerk Het officiele gebed van de katholieke kerk wordt Goddelijk Officie (officium divinum) genoemd.

Het wordt dagelijks in naam van de kerk gebeden door kloosterlingen en priesters. Jaar- en dagofficie Er is een algemene ordening van het gebed door het jaar, het zogenaamde jaarofficie (liturgische kalender), en een structuur voor elke dag, het dagofficie.

Acht getijden Het dagofficie is beter bekend onder de naam ‘ getijden ‘. Van oudsher zijn er in de Katholieke Kerk iedere dag acht tijden waarop gelovigen zich in gebed tot God richten. De getijden geven een eigen ritme aan de dag en de nacht. In de nacht worden de metten gebeden, bij de dageraad de lauden, bij de aanvang van het werk de prime of priem, om negen uur de terts, om twaalf uur de sext, om drie uur de none of noon, bij zonsondergang de vespers, en voor het slapen gaan de completen.

In kloostergemeenschappen worden de getijden volledig gebeden. Priesters en gewone gelovigen bidden de getijden in gereduceerde vorm. Nadere informatie wordt in het lemma Officie gegeven. Eigen gebed Buiten het officie om heeft iedere katholiek zijn eigen gebed.

Hij kan bijvoorbeeld God danken of om kracht in moeilijke situaties vragen. Hij kan bidden om genezing van een ziekte, of om het verwerven van bepaalde goederen. Er wordt door katholieken veel gebeden voor andere mensen. Overledenen worden middels gebed herdacht en er wordt ook intensief voor hun zieleheil gebeden.

Nog altijd is het onder devote gelovigen gebruikelijk om te bidden voor en na het eten, en voor het naar bed gaan. Gebedsteksten Voor zijn eigen gebed gebruikt de gelovige vaak bestaande teksten, ontleend aan de Bijbel, zoals in het geval van het Onze Vader, of aan de traditie van de Kerk, zoals in het geval van het Weesgegroet, de Rozenkrans en het Veni creator spiritus,

Soms gebruikt de gelovige een tekst van een beroemd auteur, een enkele keer ook zoekt hij zelf naar woorden. Kruisteken Katholieken beginnen hun gebeden vrijwel altijd met het maken van een kruisteken. Daarbij worden met de rechterhand achtereenvolgens het voorhoofd, de borst, de linkerschouder en de rechterschouder aangeraakt.

Bij het maken van het kruis wordt tekst gebeden: ‘In de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige geest, Amen’. Dat gaat als volgt. Bij het aanraken van het voorhoofd zegt de gelovige: ‘In de naam van de Vader’, bij het aanraken van de borst: ‘de Zoon’, bij het aanraken van de linkerschouder: ‘en de Heilige Geest’, en bij het aanraken van de rechterschouder: ‘Amen’.

Wat is de kracht van het gebed?

We moeten bidden en luisteren, want onze gebeden worden beantwoord. – Ga er nooit van uit dat u alles alleen aankunt. U hebt de hulp van de Heer nodig. Aarzel nooit om op uw knieën te gaan en in gebed met Hem te praten. Het gebed is een opmerkelijk en prachtig hulpmiddel.

Denk er eens over na. We kunnen daadwerkelijk met onze Vader in de hemel praten. Hij zal ons horen en ons antwoorden, maar dan moeten we wel naar zijn antwoord luisteren. Niets is te ernstig of te onbelangrijk om met Hem te bespreken. Bid tot de Heer en verwacht een antwoord. Het probleem met veel van onze gebeden is dat we ze opzeggen alsof we de telefoon pakken en iets bestellen: we geven onze bestelling door en hangen dan op.

We moeten mediteren, overpeinzen en nadenken over waar wij om bidden, en vervolgens tot de Heer spreken als de ene mens tot de andere. ‘Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heere’ (). De zaak aan de Heer overdragen, is het beste wat we kunnen doen.

Ik aarzel niet om te zeggen dat mijn gebeden verhoord worden. Dat weet ik. Dat kan ik niet ontkennen. We dienen in deze moeilijke tijd om leiding te bidden. En het beste van al is dat je niet eens een genie hoeft te zijn om te bidden. Hij luistert naar de eenvoudigste mensen. Roep de Heer aan. Hij heeft ons die uitnodiging gegeven, en Hij zal ons antwoorden.

Geloof in de kracht en grootsheid van het gebed. De Heer beantwoordt onze gebeden. Dat weet ik. Dat heb ik keer op keer zien gebeuren. Door het gebed gaan we een partnerschap met God aan. Het geeft ons de gelegenheid om met Hem te spreken, Hem voor zijn fantastische zegeningen te danken, en Hem om leiding en bescherming te vragen.

Dit grote werk dat zich over de hele aarde verspreidt, is door het gebed van een jongen ontstaan. Hij had in de gezinsbijbel gelezen: ‘En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen.

Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt’ (). Dat is de belofte. Bestaat er een mooiere belofte? Bid en luister, vrienden. Misschien zult u nooit een stem horen. Allicht zult u er nooit een horen.

 • Maar u zult op onverklaarbare wijze ingevingen en zegeningen ontvangen.
 • Want de Heer heeft beloofd: ‘Ik zal in uw hart tot u spreken door de Heilige Geest, die op u zal komen.’ (.) Bid en u zult weten dat God luistert en antwoordt.
 • Niet altijd zoals we willen, maar na verloop van tijd zult u met zekerheid weten dat Hij uw gebed gehoord en verhoord heeft.

Blijf nederig waardoor u in gebed tot Hem zult neerknielen en zijn macht en goedheid zult erkennen. Hij zal u niet in de steek laten. Hij zal uw gebeden horen. Hij zal uw gebeden beantwoorden. In de stilte van de nacht zult u de influisteringen van zijn Geest horen die u in tijden van verdriet en nood zullen leiden.

 • Hoe bent u door te bidden dichter tot uw hemelse Vader gekomen? Bespreek president Hinckleys raad over wat u in uw gebeden kunt zeggen (zie onderdeel 1). Wanneer hebt u dankzij het gebed ‘wijsheid die groter is dan de ‘ ontvangen? Wanneer hebt u ‘troost en verlichting’ uit het gebed geput? Waarom moet ons gebed soms ‘een uiting van dankbaarheid’ zijn?
 • Denk na over de zegeningen die volgens president Hinckley uit gezinsgebed voortvloeien. Hoe is gezamenlijk gebed uw gezin tot zegen geweest? Wat staat regelmatig gezinsgebed zoal in de weg? Hoe kunt u die hindernissen samen als gezin wegwerken?
 • Hoe kunt u dankzij de leringen van president Hinckley in onderdeel 3 uw gebeden zinvoller maken? Wat hebt u geleerd over de manier waarop onze hemelse Vader onze gebeden beantwoordt? Waarom kunnen we door te bidden ‘een partnerschap met God’ aangaan?

; ; ; ; ; ; ‘Probeer een algemeen beeld te krijgen door het boek, het hoofdstuk of de passage vluchtig door te lezen, of door de korte inhoud van het hoofdstuk door te nemen. Probeer de context en de achtergrond te begrijpen.’ ( Predik mijn evangelie, 23.) Lees een hoofdstuk of passage desgewenst meerdere keren ter vergroting van uw begrip.

 1. ‘Stand True and Faithful’, Ensign, mei 1996, 94.
 2. Robert D. Hales, in Sheri L. Dew, Go Forward with Faith: The Biography of Gordon B. Hinckley (1996), 444.
 3. Richard G. Hinckley, in Sheri L. Dew, Go Forward with Faith, 171.
 4. Marjorie Pay Hinckley, in Sheri L. Dew, Go Forward with Faith, 171.
 5. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 469.
 6. Teachings of Gordon B. Hinckley, 470.
 7. ‘Dedication of Gordon B. Hinckley Building’ (Brigham Young University–Idaho, 22 oktober 2002), byui.edu/Presentations/transcripts/devotionals/2002_10_22_hinckley.htm ; bekeken op 21 september 2015.
 8. ‘Pillars of Truth’, Ensign, januari 1994, 2.
 9. ‘Stand True and Faithful’, 93.
 10. ‘An Humble and a Contrite Heart’, Ensign, november 2000, 89.
 11. ‘The Fabric of Faith and Testimony’, Ensign, november 1995, 89.
 12. ‘Slotwoord’, Liahona, mei 2003, 99–100.
 13. Teachings of Gordon B. Hinckley, 468.
 14. ‘The Blessings of Family Prayer’, Ensign, februari 1991, 2, 4–5.
 15. In Conference Report, april 1963, 128.
 16. ‘The Blessings of Family Prayer’, 5.
 17. ‘Four Simple Things to Help Our Families and Our Nations’, Ensign, september 1996, 8.
 18. Teachings of Gordon B. Hinckley, 217.
 19. ‘The Blessings of Family Prayer’, 5.
 20. ‘Blijf op het rechte pad’, Liahona, mei 2004, 114.
 21. Teachings of Gordon B. Hinckley, 469.
 22. Teachings of Gordon B. Hinckley, 469.
 23. ‘Fear Not; Only Believe’, New Era, januari 2000, 6; opmaak verwijderd.
 24. ‘Watch the Switches in Your Life’, Ensign, januari 1973, 93.
 25. Discourses of President Gordon B. Hinckley, deel 2: 2000–2004 (2005), 346.
 26. ‘Daughters of God’, Ensign, november 1991, 100.
You might be interested:  De Erfenis Boek Jennifer Lynn Barnes

: Hoofdstuk 6: De kracht van het gebed

Wat als je lacht tijdens het gebed?

Maakt glimlachen het gebed ongeldig? 28 maart 2010 Vraag: Maakt glimlachen het gebed ongeldig? Antwoord: Alle lof zij Allah. De moslim dient zich gemeend en nederig op te stellen in zijn gebed. Hij dient weg te blijven van alles dat hem hiervan weerhoudt.

Dit omdat concentratie de kern vormt van het gebed. Allah prijst dan ook de gelovigen met de volgende Woorden (interpretatie van de betekenis): “Waarlijk, de gelovigen zullen slagen. Zij die nederig zijn in hun gebed.” (Soerat al-Moe’minoen: 1-2) Het glimlachen tijdens het gebed is één van de zaken die ongetwijfeld een belemmering vormt voor de persoon om zich ootmoedig op te stellen.

Het oordeel over het glimlachen in het gebed is dat hierdoor het gebed niet ongeldig wordt gemaakt. (Zie al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah, part 27, blz.124) Ibn Qoedaamah zegt: “Ibn ul-Moendhir zei: “Zij (de geleerden) waren het unaniem eens over het feit dat lachen het gebed ongeldig maakt.

 • De meeste geleerden zijn daarentegen van mening dat glimlachen het gebed niet ongeldig maakt.” (al-Moeghni, boekdeel 1, blz.394) Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyah zegt: “Het glimlachen maakt het gebed niet ongeldig.
 • Echter, als iemand in het gebed giechelt, dan maakt dit het (gebed) wel ongeldig.” (al-Fataawaa al-Koebra, boekdeel 2, blz.227) An-Nawawi zegt: “Wij zijn van mening dat het glimlachen het gebed niet schaadt.” (al-Madjmoe c, boekdeel 4, blz.22) Al-Bahoetie zegt: “Als iemand in het gebed glimlacht, dan maakt dit het gebed niet ongeldig.

Dit is de mening van de meerderheid, zoals aangegeven is door Ibn ul-Moendhir.” (Kashshaaf al-Qinaa c, boekdeel 1, blz.402) Aangezien het glimlachen het gebed niet ongeldig maakt, kun je het gebed gewoon voortzetten en hoef je dit niet af te breken.

Hoe weet je dat God met je praat?

Bidt en gij zult ontvangen – In de Schriften leren we dat God onze gebeden altijd zal horen, en ze zal verhoren als we Hem in geloof en met een oprechte bedoeling vragen. Door een gevoel van gemoedsrust krijgen we de bevestiging dat Hij ons hoort. We kunnen ook het gevoel krijgen dat alles in orde komt als we de wil van de Vader volgen.

Wat moet je 33 keer zeggen na het gebed?

De tasbih is een hulpmiddel bij het verrichten van dzikr, waaronder het gedenken van de (99) 99 Schone Namen van God en het prijzen van Allah na het gebed door 33 maal Soebhan Allah (verheven is God), 33 maal Al-hamdoelillah (alle lof zij God) en 33 Allahoe Akbar (God is groot) te zeggen.

Wat zijn de vier voorwaarden van het gebed?

Moskee De moskee is de plek waar de moslims samenkomen om te bidden en te praten over het geloof. Binnenkomst Als een moslim een moskee binnenkomt, dan trekt hij z’n schoenen uit. Mannen en vrouwen gaan naar verschillende ruimten, vanwaar ze beiden de imam goed kunnen zien.

Wassen Een moslim die wil gaan bidden (thuis én in de moskee), moet zich volgens een vast ritueel wassen. Eerst je handen, dan het gezicht en de armen. Daarna moet hij zijn hoofd met natte handen schoonwrijven en de voeten wassen. Ondertussen moet hij zijn mond, neus en tanden spoelen en zijn oren en nek bevochtigen.

Amil (11) uit Paramaribo in Suriname neemt je mee naar zijn moskee. Moslims bidden vijf keer per dag en daarom wordt er vijf keer per dag opgeroepen tot gebed. In veel islamitische landen klinkt deze boodschap uit boxen die op de moskee staan of aan een minaret hangen.

 1. De oproep is overal in de buurt van de moskee te horen en is nog steeds dezelfde als in de tijd van Mohammed.1.
 2. Mihrab De mihrab is een nis in de muur van de moskee.
 3. Deze geeft de richting van de ka’ba in Mekka aan.
 4. Voor ons is dat in het oosten.
 5. Moskeeën zijn meestal rechthoekig.
 6. De nis is de enige bocht in de moskee.2.

Dakka De dakka wordt met name gebruikt in grote moskeeën. Op deze verhoging worden door medewerkers van de moskee de handelingen van de imam, de voorganger, nagedaan. Zo kan iedereen in de moskee zien wat de imam doet.3. Minaret Op de minaret zijn vaak boxen aangebracht die de oproep om te gaan bidden versterken.

Zo horen alle mensen uit de buurt dat het tijd is om te gaan bidden. Op speciale dagen en nachten wordt deze hoge toren met lampjes verlicht. Younes (11) legt in Marrakech uit wat een minaret is. Zinedine bezoekt de Ulu moskee in Utrecht.4. Mimbar Dit is de plek waar de imam zijn voordracht aan de gelovigen houdt.

De imam spreekt vanaf de middelste trede. De bovenste trede is de plek voor de Profeet om de bezoekers toe te spreken.5. Kursi De imam of qari gebruikt de kursi als lessenaar. Hierop legt hij de koran neer als hij klaar is met voorlezen uit het heilige boek voor moslims.6.

 • Fontein Bij het binnenkomen van de moskee wast iedere moslim zich bij een fontein of kraan volgens het wasritueel.
 • Bij sommige moskeeën is de fontein op een hele andere plek, soms is de fontein buiten.7.
 • Galerij Hier bidden de vrouwen.
 • De galerij is niet in iedere moskee aanwezig.
 • In de meeste Turkse of Arabische moskeeën zitten de vrouwen achteraan of in een aparte ruimte.8.

S choenenrek Bij het binnenkomen van de moskee moet iedereen zijn schoenen uitdoen. In sommige moskeeën staan schoenenrekken, maar vaak staan de schoenen aan de zijkant van de ingang. Het Boek Van Het Algemeen Gebed Moslims wassen zich voor het bidden. Anders Ryman Het Boek Van Het Algemeen Gebed Plattegrond van een moskee. Linde te Koppele Naast de vijf dagelijkse gebeden bidden moslims vaker. Ze bidden alleen of samen. Bij verdrietige of juist heel vrolijke gebeurtenissen. Ook wordt er gebeden als troost bij zieken of overledenen. Tijden van gebed De tijden van gebed staan vast. Het Boek Van Het Algemeen Gebed In India bidden moslims in de Jama Masjid moskee van Fatehpur Sikri. Shutterstock Voorbereiding tot gebed De belangrijkste voorbereidingen tot het gebed: – wassen; voor het gebed voeren moslims een reinigingsritueel uit dat wudu heet. – bedekken van het lichaam; de man is verplicht om vanaf zijn navel tot aan zijn knie bedekt te zijn.

Hoe moet je bidden voor genezing?

3 Bijbelse tips om te bidden voor genezing –

 1. Ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp • Bid om genezing en vertrouw erop dat een oprecht gebed goed terecht komt, ook al kun jij de uitwerking ervan niet inschatten. Bid met aandrang maar ook met nederigheid, want met valse hoop kun je veel schade berokkenen.
 2. Roep de oudsten bij je • Elke zieke weet hoe belangrijk een goed sociaal vangnet is. Het gebed van vrienden, familie en de Kerk vragen, behoedt je niet alleen voor het isolement, maar opent een onvermoede ruimte van Aanwezigheid. Vraag het gebed van de Kerk, vraag de ziekenzalving als je moe bent van het vechten tegen ziekte of ouderdom.
 3. Zorg dat ik weer kan zien • Natuurlijk voelen we ons sterker als we gezond zijn, maar het is een andere kracht die echt zin geeft aan het bestaan. Jezus kunnen zíen, met de ogen van het hart, dat is wat je als gelovige echt doet leven. Als je bidt om genezing, dank dan ook voor wat God in je leven gedaan heeft. Bid dat Hij je laat zien op welke manier je Hem kunt volgen, ook als je ziek bent.

Kan je met extensions bidden?

Kan je bidden met nepwimpers? – Not to be rude or something maar je wudu is niet geldig met gelnagels, nagellak of wimperextensions. Dit betekent dus ook dat je gebed ongeldig is en als je gebed ongeldig is worden je vasten niet geaccepteerd.

Hoe lang mag je niet bidden als je alcohol hebt gedronken?

 • Vraag:
 • Is de overlevering authentiek waarin staat dat het gebed van degene die alcohol drinkt veertig dagen niet geaccepteerd zal worden?
 • Antwoord:
 • Alle lof zij Allah.

Ja, er zijn veel authentieke overleveringen over de vergelding van degene die alcohol drinkt, die aangeven dat het gebed van diegene 40 dagen niet geaccepteerd zal worden. Dit is overgeleverd van ʿAmr ibn al-ʿAas, Ibn ʿAbbaas, Ibn ʿOmar, en Ibn ʿAmr. (zie as-Silsilat u s – S a h ie h ah) Eén van deze overlevering is verhaald door Ibn Maadjah van ʿAbdoellaah ibn ʿAmr (moge Allah tevreden met hem zijn) die zei: “De Boodschapper van Allah zei: “Degene die alcohol drinkt en dronken wordt, zijn gebed zal veertig dagen niet geaccepteerd worden en als diegene komt te overlijden zal hij de Hel binnentreden.

 • Als hij echter berouw toont, dan zal Allah zijn berouw accepteren.
 • Als hij weer alcohol drinkt en dronken wordt, dan zal zijn gebed veertig dagen niet geaccepteerd worden en als diegene komt te overlijden zal hij de Hel binnentreden.
 • Als hij echter berouw toont, dan zal Allah zijn berouw accepteren.
 • Als hij weer alcohol drinkt en dronken wordt, dan zal zijn gebed veertig dagen niet geaccepteerd worden en als diegene komt te overlijden zal hij de Hel binnentreden.

Als hij echter berouw toont, dan zal Allah zijn berouw accepteren. Als hij (deze zonde) weer begaat, dan maakt Allah de Belofte hem op de Dag der Opstanding de modder van Khabaal te laten drinken.” Zij vroegen: “O Boodschapper van Allah, was is de modder van Khabaal?” Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “De (lichaams) sappen van de mensen van de Hel.” ( S a h ie h Ibn Maadjah; authentiek verklaard door al-Albaanie) Het feit dat zijn gebeden niet geaccepteerd worden, betekent niet dat deze niet geldig zijn of dat hij niet hoeft te bidden.

 1. Het betekent echter dat hij er niet voor beloond zal worden.
 2. Het voordeel van het bidden is dat hij zijn plicht is nagekomen en niet gestraft wordt voor het niet verrichten ervan.
 3. Aboe ʿAbdillaah ibn Mandah zei: “De woorden ‘zijn gebed zal niet geaccepteerd worden’ betekent dat hij veertig dagen niet beloond zal worden voor zijn gebeden.

Dit als een straf voor het drinken van alcohol. Net zoals gezegd wordt dat degene die spreekt op vrijdag als de imam de vrijdagspreek geeft, hij het vrijdaggebed dient te verrichten maar er geen Djoemoeʿah voor hem zal zijn. Dit betekent dat hij er geen beloning voor krijgt als een straf voor zijn zonden.” (Ta ʿ dh iem Qadr u s – S alaah; boekdeel 2, blz.587-588) An-Nawawie zegt: “Het gebed dat niet geaccepteerd wordt, betekent dat er niet voor beloond wordt.

Ook al is het geldig in de zin dat hij zijn plicht heeft voldaan en deze niet hoeft te herhalen.” Ongetwijfeld dient de persoon die alcohol nuttigt nog steeds het gebed op tijd te verrichten. Als hij één van zijn gebed uitstelt, begaat hij een grote zonde die erger is dan de zonde van het drinken van alcohol.

Deze straf voor degene die alcohol nuttigt, is van toepassing op degene die geen berouw toont. Als diegene echter berouw toont tegenover Allah en zich tot Hem keert, dan zal Hij zijn berouw en goede daden accepteren. Dit zoals vermeld in de eerder genoemde overlevering “Als hij echter berouw toont, dan zal Allah zijn berouw accepteren”.

 1. Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Degene die berouw toont voor een zonde is als degene die de zonde niet heeft verricht.”
 2. (Ibn Maadjah; H asan verklaard door al-Albaanie)
 3. En Allah weet het het beste.
 4. Islamqa.com

:

Wat moet je zeggen als je gaapt?

Shaykh Al-‘Allaamah Mohammed Ibn Ṣ aali ḥ Al-‘Uthaymien Vraag: Moge Allaah u met het goede tegemoet komen. Sommige mensen zeggen na het gapen: A’ūdhu Billaahi Min Ash-Shayṭaan Ar-Radjiem (Ik zoek mijn toevlucht bij Allaah tegen de vervloekte duivel). Is dit overgeleverd? Antwoord: Dit is niet overgeleverd, dat wil zeggen dat het niet is overgeleverd dat de mens na het gapen A’oedhu Billaahi Min Ash-Shaytaan Ar-Rajiem zegt.

 1. Het enige wat is overgeleverd is dat de mensen zoveel mogelijk het gapen proberen te bedwingen.
 2. Mocht hij dit niet kunnen dan legt hij zijn hand voor zijn mond.
 3. En de Profeet ﷺ heeft de mensen naar deze (handeling) geleidt en hij zei niet: “en laat hem toevlucht zoeken tegen de vervloekte duivel”.
 4. Als er dan iemand het volgende zegt: “zegt Allaah dan niet “En wanneer een verzoeking van de Satan jou treft, zoek dan je toevlucht bij Allaah: voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alwetende?” En dat de Profeet ﷺ heeft gezegd dat het gapen van de duivel komt?” Ons antwoord daarop is dan: alles wat jij zegt is correct.
You might be interested:  Het Waanzinnige Boek Over Je Lichaam

Allaah heeft dat inderdaad gezegd en de Profeet ﷺ heeft inderdaad bericht dat het van de duivel afkomstig is. Maar het woord An-Nazgh (النزغ) in het vers betekent: de wens van een persoon om iets slechts te gaan verrichten door een verplichte daad niet uit te voeren of door een verboden daad te verrichten.

Hoe God naar mij kijkt?

Samenvatting – ‘Hoe God naar je kijkt’ is het vervolg op de bestseller Wie je bent in Christus. Wilkin laat zien hoe God ‘in Christus’ naar je kijkt. Misschien is dit wel het mooiste boek dat hij tot nu toe heeft geschreven. Geloof jij wat God zegt over jou? Geloof jij wat God ziet in jou? Durf je te geloven dat God van je geniet wanneer Hij naar je kijkt? Dat Hij blij is dat jij er bent? Het is Jezus die God een gezicht heeft gegeven.

Dankzij Hem kun je God recht in de ogen kijken. Gods ogen zijn de enige ogen die jou niets verwijten. Het zijn ogen vol van liefde die alles weten en toch vergeven. Heel Gods gezicht zegt dat Hij genadig is en dat jij er mag zijn. Als je in Gods ogen kijkt leer je jezelf kennen en ontdek je wie je bent: gewenst, gewild en innig geliefd.

Dit boek verdient het door iedereen gelezen te worden.

Hoe weet je of je de Heilige Geest hebt?

Herkennen hoe de Heilige Geest tot je spreekt ‘Herkennen hoe de Heilige Geest tot je spreekt’, Voor de kracht van de jeugd, februari 2021, 6–7. Toen ik jong was, wist ik niet hoe de Heilige Geest voelde. Ik was een jaar of 12 toen mijn moeder eens ernstig met me praatte en deze belangrijke vraag stelde: ‘Mark, heeft de Heer je ooit door de Heilige Geest verteld dat de kerk waar is?’ Ik loog nooit tegen mijn moeder, dus antwoordde ik eerlijk en schaapachtig: ‘Nee?’ Vervolgens zei ze: ‘Onze hemelse Vader wil dat je het voor jezelf weet, maar je moet er wel moeite voor doen.

 • Als je het Boek van Mormon gaat lezen en gaat bidden, zal Hij je door de Heilige Geest laten weten dat het waar is.’ Ik had wel mijn eigen exemplaar van het Boek van Mormon, maar had er nooit in mijn eentje in gelezen.
 • Ik pakte die uitdaging vastberaden en serieus op, en begon mijn eigen spirituele reis.

Ik las elke avond voordat ik naar bed ging een hoofdstuk of zo in het Boek van Mormon. Ik vroeg mijn hemelse Vader op mijn knieën om me te laten weten dat het waar was. Terwijl ik bad, kreeg ik een vredig gevoel. Ik voelde me goed vanbinnen. Waren die gevoelens van de Heilige Geest? Ik was er niet helemaal zeker van.

Dit was allemaal nieuw voor me, en ik wist niet hoe de influisteringen van de Heilige Geest aanvoelden. Ik vroeg me af of er een engel aan me zou verschijnen, of misschien een fel goddelijk licht in mijn kamer. Toch bleef ik, met oprecht verlangen om de beloofde kennis van de Heilige Geest te ontvangen, avond na avond lezen en bidden.

Ik kreeg dan steeds weer een vredig en goed gevoel vanbinnen. Ik besefte pas later dat de Heer mijn gebeden die hele tijd al beantwoord had, maar dat ik naar een ander soort antwoord zocht. Ik besefte gewoon niet dat we de influisteringen van de Heilige Geest kunnen ‘voelen’. Oliver Cowdery had eens moeite om de influisteringen van de Geest te herkennen. Toen hij de profeet Joseph Smith daarover benaderde, kreeg hij dit antwoord van de Heer: ‘Heb Ik u daarover geen vrede in uw gemoed geschonken? Welk groter getuigenis kunt u hebben dan van God?’ (.) Hij had al een antwoord gekregen, maar had het niet herkend.

Het antwoord was vrede in zijn gemoed – wat ik als tiener ook had gevoeld. Een tijdje later gaf de Heer Oliver aanvullende raad die ook voor ieder van ons geldt: ‘Ik zal in uw gedachten en in uw hart tot u spreken door de Heilige Geest, die op u zal komen en die in uw hart zal wonen. Dat is de geest van openbaring’ ().

De apostel Paulus leert ons deze gevoelens te herkennen: ‘liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid zelfbeheersing’ (). Influisteringen van de Heilige Geest komen vaak stilletjes en subtiel. God zal zelden schreeuwen om onze aandacht te trekken.

 • We moeten juist de tijd nemen om stil te staan, te voelen en te overpeinzen.
 • Dan laten we Hem zien dat we luisteren, en dat we antwoorden door de Heilige Geest verlangen.
 • Wacht de volgende keer dat je in gebed knielt even nadat je ‘amen’ hebt gezegd, in plaats van snel op te staan.
 • Blijf op je knieën zitten en gewoon luisteren.

De Heer probeert je misschien vrede in je gemoed te schenken, zoals Hij dat ook bij Oliver Cowdery en bij mij heeft gedaan. Na de doop ontvangen we de gave van de Heilige Geest. Deze goddelijke gave verschaft ons levenslang hulp van een lid van de Godheid. We hebben de belofte dat de Heilige Geest ons, als we deze gave waardig blijven, ‘alle dingen zal tonen die beho te doen’ ().

De Heilige Geest bevestigt waarheid in ons hart, beschermt ons tegen kwaad en leidt ons door het leven. Wat een geweldige zegen! Ik ben dankbaar voor de ongelooflijke gave en aanwijzingen van de Heilige Geest. Hoe is de Heilige Geest jou tot zegen geweest? Je leest deze maand in Kom dan en volg Mij hoe Johannes de Doper door Joseph Smith en Oliver Cowdery het Aäronisch priesterschap heeft hersteld.

Petrus, Jakobus en Johannes herstelden niet lang daarna het Melchizedeks priesterschap. Dit betekent dat we de doop en de gave van de Heilige Geest kunnen ontvangen. Hoe is de gave van de Heilige Geest jou tot zegen geweest? : Herkennen hoe de Heilige Geest tot je spreekt

Welk gebed mag je uitstellen?

Het uitstellen van het gebed wegens werk 16 mei 2010 Vraag: Vele werknemers stellen het Dhohr en c Asr gebed tot de avond uit. Hierbij geven ze als excuus dat ze te druk zijn met werk of dat hun kleding onrein of niet schoon is. Welk advies kunt u hen geven? Antwoord: Alle lof zij Allah.

 • Het is niet toegestaan voor een moslim, man of vrouw, het verplichte gebed uit te stellen tot na haar tijd.
 • Elke moslim die toerekeningsvatbaar is, is verplicht de gebeden op tijd te verrichten.
 • Werk, onreine en vieze kleding zijn geen excuses om het gebed uit te stellen.
 • Mensen dienen gedurende de gebedstijden ontzien te worden van werk.

Vervolgens dient de werknemer de onreinheid van zijn kleding weg te wassen of schone kleren aan te trekken. Viezigheden (die niet als onrein worden aangemerkt) zijn geen belemmering voor het verrichten van het gebed, zolang deze geen doordringende geur hebben die anderen tot last kunnen zijn.

 • Is dit wel het geval, dan dienen deze weggewassen te worden voor het gebed verricht wordt.
 • Ook kan de persoon ervoor kiezen om schone kleren aan te trekken.
 • Het is toegestaan voor degene met een geldig excuus, zoals ziekte of reizen, het Dohr en c Asr gebed samen te voegen als de tijd van één van deze gebeden is aangebroken.

Hetzelfde geldt voor het Maghrib en het c Ishaa’-gebed. Dit is overgeleverd in de authentieke Soennah van de Profeet (vrede zij met hem).

Ook is het toegestaan gebeden samen te voegen bij zware regenval of modder, die de mensen in de weg staat (om naar de moskee te gaan). Sheikh Ibn Baaz (Fataawaa al-Moehimmah tata c allaq bis-Salaah, blz.19)

:

Kan je zonder onderbroek bidden?

De volgende zaken behoren tot de vereisten voor de geldigheid van het gebed: 1. Zeker zijn van het aanbreken van de gebedstijd. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Waarlijk, het gebed is voor de gelovigen op gezette tijden voorgeschreven.” (Soerat an-Nisaa’: 103) Het gebed is dus niet geldig wanneer dit buiten de voorgeschreven tijd wordt verricht, behalve in geval van een geldig excuus.2.

 1. Het gereinigd zijn van de kleine en de grote hadath (lett.: gebeurtenis).
 2. Dit op basis van de Uitspraak van Allah (interpretatie van de betekenis): “O jullie die geloven, wanneer jullie opstaan voor het gebed, wast dan jullie gezichten en jullie handen tot de ellebogen en veegt over jullie hoofden en (wast) jullie voeten tot de enkels.

Indien jullie in een staat van Djanaabah verkeren, reinigt jullie dan.” (Soerat al-Maa’idah: 6) Alsmede de overlevering van Ibn c Omar waarin de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah accepteert geen gebed zonder reiniging.” (Moeslim) 3. Reinheid van kleding, lichaam en gebedsplaats.

 • Wat betreft de kleding, Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En jouw kleding, reinig deze.” (Soeral al-Moeddathir: 4) Alsmede de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Als iemand van jullie naar de moskee komt, laat hem dan zijn schoeisel omdraaien en ernaar kijken.
 • Wanneer hij dan onreinheid ziet, dan dient hij dit tegen de grond weg te vegen en kan hij hier vervolgens mee bidden.” (Aboe Daawoed en authentiek bevonden door al-Albaani) Wat betreft reinheid van het lichaam volstaat de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem) tegen c Ali: “Verricht de rituele wassing en was jouw geslachtsdeel.” (al-Boekhaari en Moeslim) Ook zei hij (vrede zij met hem) tegen de vrouw die leed aan aanhoudende bloeding: “Was het bloed van je weg en verricht dan het gebed.” (al-Boekhaari en Moeslim) Wat betreft reinheid van de gebedsplaats, dan volstaat de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem) tegen zijn metgezellen toen een bedoeïen in de moskee had geürineerd: “Giet een emmer water over zijn urine.” (al-Boekhaari en Moeslim) Aandachtspunt: wie het gebed verricht terwijl, buiten zijn weten om, onreinheden aan zijn kleding kleven, dan is zijn gebed geldig en hoeft hij dit niet opnieuw te verrichten.

Wanneer hij tijdens het gebed hier achter komt en hij in staat is zich hiervan te ontdoen, zonder het ontbloten van zijn c auwrah, bijvoorbeeld door zijn schoeisel uit te trekken of een extra kledingstuk te verwijderen dan kan hij zich hiervan ontdoen.

 • Is dit niet mogelijk dan kan hij het gebed afronden en hoeft hij dit niet te herhalen.
 • Dit op basis van de overlevering van Aboe Sa c ied waarin hij te kennen gaf dat de Profeet (vrede zij met hem) eens zijn schoeisel tijdens het gebed uitdeed, waarna de mensen dit nadeden.
 • Toen het gebed afgerond was, vroeg hij (vrede zij met hem) hen: “Waarom hebben jullie je schoeisel uitgedaan?” Zij zeiden: “Wij zagen u uw schoeisel uitdoen en wij deden u na.” Hij (vrede zij met hem) zei toen: “Waarlijk, Djibriel is naar mij gekomen en lichtte mij in over het feit dat er onreinheid aan mijn schoeisel kleefde.

Als iemand van jullie naar de moskee komt, laat hem dan zijn schoeisel omdraaien en ernaar kijken. Wanneer hij dan onreinheid ziet, dan dient hij dit tegen de grond weg te vegen en kan hij hier vervolgens mee bidden.” (Aboe Daawoed en authentiek bevonden door al-Albaani) 4.

Het bedekken van de c auwrah. Dit op basis van de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis): “O kinderen van Adam, draagt jullie fraaie kleding bij elk gebed.” (Soerat al-A c raaf: 31) Met andere woorden: bedekt jullie intieme lichaamsdelen. Want zij waren gewoon in het pre-islamitische tijdsperk naakt de ommegang te verrichten.

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Allah accepteert het gebed van een volwassen vrouw niet, behalve als zij een khimaar draagt.” (Ibnoe Maadjah en authentiek bevonden door al-Albaani) De c auwrah van de man bevindt zich tussen zijn navel en knie, zoals vermeld wordt in de overlevering van c Amr ibnoe Shoe c ayb die verhaalt van zijn vader en grootvader: “Wat zich tussen de navel en de knie bevindt, behoort tot de c auwrah.” (Ahmad, Aboe Daawoed en Daaraqoetni) Ook zei Djarhad al-Aslami dat de Profeet (vrede zij met hem) langs hem liep, terwijl zijn dij ontbloot was.

 1. Waarop de Profeet (vrede zij met hem) tegen hem zei: “Bedek jouw dij, waarlijk de dij behoort tot de c auwrah.” (at-Tirmidhi, Aboe Daawoed en authentiek bevonden door al-Albaani) De vrouw wordt tijdens het gebed van top tot teen als c auwrah beschouwd, met uitzondering van het gezicht en de handen.
 2. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De vrouw is c auwrah.” (at-Tirmidhi en authentiek bevonden door al-Albaani) 5.

Het zich wenden tot de qiblah. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis): “Wend jouw gezicht in de richting van de gewijde Moskee, en waar jullie je ook bevinden, wendt dan jullie gezichten in haar richting.” (Soerat al-Baqarah: 150) Ook zei de Profeet (vrede zij met hem) tegen degene die het gebed onbehoorlijk verrichtte: “Als jij opstaat voor het gebed, verricht dan de rituele wassing en wend je vervolgens richting de qiblah” (al-Boekhaari en Moeslim) Het zich niet wenden tot de qiblah is toegestaan ten tijde van vrees en gedurende het aanbevolen gebed wanneer men reizende is.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En als jullie (een aanval) vrezen, (verricht het gebed) dan lopende of rijdende.” (Soerat al-Baqarah: 239) Ook overleverde Ibn c Omar: “De Profeet plachte het aanbevolen gebed op zijn rijdier te verrichten, ongeacht in welke richting hij zich begaf. Ook verrichtte hij daarop het witr-gebed.

De verplichte gebeden zou hij daarentegen niet rijdend verrichten.” (al-Boekhaari en Moeslim) Aandachtspunt: als iemand zijn best heeft gedaan om de qiblah te achterhalen en na het verrichten van het gebed erachter komt dat hij verkeerd zat, dan hoeft hij het gebed niet in te halen.

 1. C Aamir ibnoe Rabie c ah zei: “We waren op een donkere nacht samen met de Profeet (vrede zij met hem) op reis.
 2. Omdat wij niet konden achterhalen wat de qiblah was, verrichtte eenieder van ons het gebed naar eigen inzicht.
 3. Toen de ochtend aanbrak en wij de Profeet (vrede zij met hem) hierover informeerden, openbaarde Allah, de Verhevene (interpretatie van de betekenis) :,En waar jullie je ook naar wenden, daar treffen jullie het Aangezicht van Allah.” (Soerat al-Baqarah: 114) (Ibnoe Maadjah en authentiek bevonden door al-Albaani) 6.
You might be interested:  Jongen In De Gestreepte Pyjama Samenvatting Boek

De intentie. Dit houdt in dat de persoon het voornemen dient te hebben om een specifiek gebed te verrichten. Dit doet hij middels het hart, zonder deze uit te spreken. Want ook de Profeet (vrede zij met hem) was gewoon dit niet uit te spreken. Wanneer hij het gebed zou verrichten, dan waren zijn eerste woorden: “Allahoe Akbar,” zonder dat hier iets aan voorafging.

Hij zei niet: “Ik sta op het punt het volgende gebed te verrichten, mij begevend richting de qiblah, vier gebedseenheden verrichtende, leidend of volgend.” Dit alles valt onder de noemer van nieuwlichterij en heeft geen grondslag, niet in een authentieke overlevering noch in een zwakke overlevering.

Ook heeft niemand van de vrome voorgangers, waaronder de vier imams dit ooit goedgepraat. Over deze kwestie bestaat meningsverschil. Sommige geleerden menen dat de persoon uit het gebed dient te stappen, zich moet ontdoen van de onreinheid en het gebed vervolgens opnieuw dient te verrichten.

Kun je bidden zonder gebedskleed?

Islam
Geloof
Eenheid van God · Profeten Gezonden geschriften Engelen · Dag des Oordeels
Praktiseren
Getuigenis · Gebed · Vasten Liefdadigheid · Pelgrimstocht
Stromingen
Soennisme · Sjiisme · Ahmadiyya Kharidjisme · Soefisme · Koranisme
Teksten en wetten
Koran · Soenna · Hadith Fiqh · Sharia · Kalam
Feestdagen
Asjoera · Suikerfeest Offerfeest · Ramadan Laylat al-Qadr · Laylat al-Miraadj Nieuwjaar · Mawlid an-Nabi
Cultuur en samenleving
Architectuur · Kunst Moskeeën · Studies
portaal Islam

Een gebedskleed ( Arabisch : سجادة sadjada ) (foutief: gebedsmat ) is een kleed dat door moslims gebruikt kan worden voor het vijfmaaldagelijkse gebed, de salat, Hoewel het kleed niet verplicht is, helpt het om te bidden op een schone ondergrond, met name wanneer de sudjud verricht wordt.

Een moslim dient zich ritueel te reinigen vóór de salat en te bidden op een schone plaats. Door het gebedskleed wordt een ritueel reine ruimte afgebakend. Daarnaast hoort een soetrah gebruikt te worden indien men de salat alleen verricht, een object waartussen niet gelopen mag worden en degene die bidt.

Het kleed wordt in de qibla -richting gelegd, waarbij soms gebruik wordt gemaakt van een ingebouwd kompas, De Arabische benaming sadjada is afgeleid van de wortel S-DJ-D, dat prosternatie inhoudt. Het komt eveneens terug in het woord sudjud, Hierbij onderwerpt men zich geheel aan God onder andere door het voorhoofd en neus op de grond te drukken.

Het hoogste doel van de salat is uiteindelijk het volledig opgaan in God door nederigheid. Sadjada is het voorwerp waarop dit gebeurt, het gebedskleed. Het gebruik van of het verwijzen naar een gebedskleed is niet afgeleid uit de Koran of Ahadith, In verschillende Ahadith wordt melding gemaakt van Mohammed en de Sahaba die het gebed in de open moskee van Medina verrichten, waarbij zij, na regenval, met besmeurde hoofden en gezichten de moskee verlieten.

Er is wel sprake in de Ahadith van een firaash, bijvoorbeeld een kledingstuk, of een bisaat, een palmbladeren mat. Daarnaast wordt een chumra genoemd, een kleedje dat juist groot genoeg is om de sudjud op te verrichten. Deze werden gebruikt als bijvoorbeeld de grond te heet was om de sudjud te verrichten. Pas een eeuw na het vaststellen van de Ahadith zou het gebedskleed in zijn huidige grootte zijn opmars hebben gemaakt, waarbij eerst de rijken tot het gebruik hiertoe overgingen.

Hoewel een gebedskleed door de meeste geleerden wel is toegestaan, wordt toch de voorkeur gegeven aan de schone grond. Mocht men tijdens het bidden vuiligheid op de grond zien, dan mag deze met één handveeg weggehaald worden. Volgens een Hadith zou heel de aarde als een moskee zijn op het tijdstip van het gebed.

Daarnaast zou Mohammed hebben gezegd: Elk stukje grond waarop God wordt herdacht, voelt zich trots tegenover de rest van de aarde, Een gebedskleed is circa 110 bij 65 cm, juist genoeg om de handelingen van het gebed te verrichten. Geleerden keuren afbeeldingen op het kleedje af, omdat het de aandacht zou afleiden van het gebed.

Wat zijn de 5 verplichte gebeden?

Er zijn vijf verplichte gebeden; ad-Dhohr (het middaggebed), al – c Assr (het namiddaggebed), al-Maghrib (het avondgebed), al- c Ishaa’ (het nachtgebed) en al-Fadjr (het ochtendgebed). Anas bin Maalik overlevert: “Op de nachtreis werd de Profeet opgedragen om vijftig gebeden te verrichten. Dit werd later gereduceerd tot vijf (gebeden), Daarna werd er (door Allah) geroepen:,O Mohammed! Het woord dat van mij afkomstig is wijzigt niet en tegenover het verrichten van deze vijf gebeden staat de baloning van vijftig gebeden.” (al-Boechari en Moeslim) Hoedhayfah bin Yamaan overlevert: “De Boodschapper van Allah zei (vrede zij met hem) :,De Islam zal vervagen zoals de kleuren van een stof ook vervagen, totdat men niet meer weet wat het vasten, het gebed, de ceremoniele handelingen (Noesoek), en het geven uit liefdadigheid inhoudt. En in één nacht zal het boek van Allah worden weggenomen. En er resten alleen groepen van mensen, een oude man en een oude vrouw die zeggen:,Wij hebben onze vaders het volgende horen zeggen; “Laa ilaaha illAllah (er is geen god dan Allah), en wij zeggen dit ook.” Sillah vroeg daarna (aan Hoedhayfah) : “Wat zal ‘Laa ilaaha illAllah’ hen baten terwijl zij niet eens weten wat het vasten, het gebed, de ceremoniele, en het geven uit liefdadigheid inhoudt.” Hierop wendde Hoedhayfah zich van hem af waarna hij (Sillah) dit driemaal herhaalde en iedere keer bleef Hoedhayfah zich afwenden. Na de derde keer kwam Hoedhayfah op hem af en zei:,O Sillah! Dit zal hen van het Vuur redden.” en herhaalde dit drie keer. (Sahih Soenan Ibn Maadjah) Degene voor wie het gebed verplicht is Het gebed is verplicht voor iedere volwassen moslim die geestelijk gezond is. c Ali overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “De pen is opgeheven (schrijft niet) voor drie personen; de slapende totdat hij wakker wordt, het kind totdat het volwassen wordt en de geestelijk gestoorde totdat hij zijn verstand hervindt.” (Sahih Soenan Ibn Maadjah) Het is aan de voogd van het kind om het gebed aan hem op te dragen, zelfs als het kind de leeftijd nog niet heeft bereikt waarop het gebed verplicht wordt voor hem. Dit wordt gedaan om het kind bekend te maken met het gebed. c Amr bin Shoe c ayb overlevert op autoriteit van zijn vader, die weer overlevert op autoriteit van zijn vader dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Draagt jullie kinderen op om het gebed te verrichten op hun zevende, en tucht hen op hun tiende (als zij dit niet willen doen), En scheidt hun bedden.” (Sahih Soenan Ibn Maadjah)

Hoe spreek je God aan?

Nederlanders spreken God aan met u, terwijl de veel formelere Duitsers hem ‘dutzen’. Ook in veel andere Europese talen wordt God getutoyeerd.

Wat is gebed volgens de Bijbel?

Bidden is spreken met God: om hem te danken, om hem iets te vragen, of om hem gewoon te betrekken bij je leven. In de Bijbel staan veel verschillende voorbeelden van gebeden. Bij alle verschillen is er wel een gemeenschappelijk uitgangspunt: de overtuiging dat God luistert naar mensen die oprecht tot hem bidden.

Wat is het bekendste gebed uit het christendom?

Onze Vader Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie; het wordt ook wel Gebed des Heren genoemd omdat Jezus Christus, de Heer, het aan de Kerk gegeven heeft. Bekendste gebed Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie.

 1. Het wordt ‘Onze Vader’ genoemd naar de eerste woorden waar het, in de versie van het Matteüs-evangelie (Matteüs 6, 9-15), mee begint.
 2. Het Onze Vader wordt ook wel Gebed des Heren genoemd, omdat Jezus Christus, de Heer, het aan de Kerk gegeven heeft.
 3. Twee versies Er bestaan twee versies van het Onze Vader.

De meest uitgebreide versie van het gebed is te vinden in het Evangelie van Matteüs (Matteüs 6, 9-15). De evangelist Lucas geeft een iets kortere versie (Lucas 11, 2-4). Kaddisj De manier waarop Jezus zijn leerlingen leerde bidden, laat waarschijnlijk iets zien van zijn eigen gebed.

 • Het gebed vertoont in woordgebruik sterke overeenkomsten met het joodse kaddisjgebed.
 • Dat is een loflied op de God van Israël, waarin vertrouwen in de toekomst en de verlossing van de wereld wordt uitgesproken.
 • De aanhef daarvan luidt: “Verheven en geheiligd worde zijn grote naam in de wereld, die Hij naar zijn wil geschapen heeft.

Hij late zijn koninkrijk komen, in uw leven en in uw dagen en in het leven van het ganse huis van Israël, spoedig en over korte tijd”.

 • Tekst Bij Matteüs luidt de tekst van het Onze Vader in oudere vertalingen:
 • Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, En vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven, En leid ons niet in bekoring,
 • maar verlos ons van het kwade.
 • Deze versie wordt vanaf het vroegste begin van het christendom in de liturgie gebruikt.
 • Doxologie In de Didachè, een vroegchristelijk geschrift dat een aantal richtlijnen voor liturgie en kerkorde bevat, staat een toevoeging (Didachè 8, 2):
 • Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
 • Amen.

Deze tekst is in de eucharistie opgenomen als de zogenaamde lofprijzing of, met een Grieks woord, ‘doxologie’. De doxologie lijkt net als het Onze Vader wortels in het joodse kaddisjgebed te hebben. Het kaddisjgebed wordt door toehoorders namelijks steeds beaamd met de formule: “Moge zijn grote naam in alle eeuwigheid worden geprezen.” In het Latijn Pater noster, Qui es in caelis, Sanctificetur nomen tuum.

 1. Sed libera nos a malo.
 2. doxologie: Quia tuum est regnum,
 3. Et potestas, Et gloria in saecula. Amen

Gebruik Het Onze Vader sluit in het Getijdengebed de voorbede af. In de Heilige Mis is het Onze Vader een belangrijk onderdeel van de Communieritus. Het Gebed des Heren speelt een grote rol in de Rozenkrans.

 • Nieuwe vertaling Op 27 november 2016 werd op last van de Nederlandse en Vlaamse bisschoppen deze nieuwe katholieke vertaling officieel ingevoerd:
 • Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving
 • maar verlos ons van het kwade.

: Onze Vader

Wat is de belangrijkste gebed?

Salat (islam) – Wikipedia Verschillende voorgeschreven bewegingen van een moslimgebed Het geloof in één God tijdens de salat in de eerste tashahhud De salat of salah (: الصّلاة, as-salah ) is het binnen de, Het is een van de en dus verplicht. Moslims zijn verplicht vijf keer per dag de salat te verrichten, volgens een door aan gegeven tijdens de,

 • De schrijft de salat voor aan de gelovigen in verschillende,
 • Daarnaast wordt de salat 21 keer genoemd in combinatie met de,
 • Vóór elke salat moet een moslim zich ritueel wassen, dit heet,
 • Echtgenoten verrichten de salat traditioneel elk afzonderlijk.
 • Salat komt niet geheel overeen met de westerse betekenis van het woord gebed,

De salat is bedoeld om God te eren en te danken. Volgens de Koran was de salat al eerder voorgeschreven aan de joden ( 43, 83, 12 en 87), aan de profeten ( 14) en ( 31), maar de latere geslachten lieten de salat verloren gaan (soera Maria 59). Ook vraagt zijn nakomelingen in 37 de salat te verrichten.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács