Hoe Vermeld Je Een Boek Als Bron
Verwijzen naar een boek met meerdere volumes als geheel – Als je naar het hele boek verwijst, noem je de volumes tussen haakjes achter de titel. Individuele titels van volumes worden niet toegevoegd. Eliot, T.S. (2015). The poems of T.S. Eliot (Vols.1-2) (C. Ricks & J. McCue, Reds.). Faber & Faber.

Hoe refereer je naar een boek?

Verwijzen naar een e-book – Om naar een e-book als bron te verwijzen, heeft de APA-stijl een aparte notatie. Naast auteur, datum en titel voeg je tussen blokhaken toe om wat voor type e-book het gaat.

E-book

APA-format AuteurAchternaam, EersteInitiaal, ( Jaar ). TitelBoek ( Editie )., Stad, Land : Uitgever,
In literatuurlijst De Boer, T. (2013). Taalhandboek Nederlands,, Utrecht, Nederland: VBK Media.
In de tekst

Uit recent onderzoek blijkt dat (De Boer, 2013). Uit onderzoek van De Boer (2013) blijkt dat

table> E-book

APA-format AuthorLastName, FirstInitial, ( Year ). TitleBook ( edition )., City, State / Country : Publisher, In literatuurlijst Garcia, O. (2015). Bilingual Education in the 21st Century: A Global Perspective,, Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell. In de tekst

Research suggests that (Garcia, 2015). In a study Garcia (2015) found that

Hoe verwijs je naar een bron?

De basis – Verwijzingen in de (lopende) tekst leiden de lezer naar de bronvermeldingen in de literatuurlijst aan het eind van je tekst. Je voegt ze iedere keer toe als je de ideeën of woorden van iemand anders citeert of parafraseert. Een verwijzing in de tekst volgens APA-richtlijnen bestaat uit de achternaam van de auteur en het publicatiejaar.

Hoe vermeld je een bron in een verslag?

Bekijk de video: – Bronvermelding bestaat uit twee stappen:

 1. Aan het eind van je verslag neem je een lijst op met de volledige vermelding van alle bronnen die je hebt gebruikt, ofwel bronnenlijst of literatuurlijst.
 2. In de tekst maak je elke keer als je een bron aanhaalt een korte verwijzing naar die bron.

: Bronnen vermelden – HvA Bibliotheek

Hoe vermeld je een bron in de tekst zonder auteur?

Voorbeeld van APA-bronvermelding in de literatuurlijst (7de editie) – Hawi, N.S., & Samaha, M. (2016). The relations among social media addiction, self-esteem, and life satisfaction in university students. Social Science Computer Review, 35 (5), 576–586. https://doi.org/10.1177/0894439316660340

 • Voor de in de van een artikel uit een voeg je altijd een DOI toe indien deze beschikbaar is.
 • Als een artikel geen heeft en je het hebt geraadpleegd via een database of in gedrukte versie, dan laat je de DOI weg.
 • Als een artikel geen DOI heeft en je het hebt geraadpleegd op een website (geen database, maar bijvoorbeeld de website van het tijdschrift zelf), dan voeg je een URL toe waarmee je naar het artikel verwijst.

Als je uit een andere editie dan de eerste (bijvoorbeeld de 2de of een herziene editie), noem je deze in de bronvermelding in de literatuurlijst. Je kort de editie af en zet deze achter de titel van het (bijvoorbeeld 2de ed. of herz. ed.). Als de hoofdstukken uit een door verschillende auteurs zijn geschreven, moet je voor teksten in de het specifieke hoofdstuk citeren.

 1. Als alle hoofdstukken door dezelfde auteur (of groep auteurs) zijn geschreven, kun je het hele boek citeren, zelfs als je of uit één hoofdstuk.
 2. Als je een of figuur aanpast of overneemt uit een andere bron, moet je die bron opnemen als in je literatuurlijst.
 3. Je moet de ook noemen in de noot of het bijschrift van je tabel of figuur.

Tabellen en figuren die je zelf hebt gemaakt en die je gebaseerd hebt op je eigen data worden niet opgenomen in je literatuurlijst. APA schrijft niet voor dat je een moet opnemen. Het kan toch handig zijn om deze toe te voegen als je tekst veel tabellen en/of figuren bevat en lang genoeg is voor een inhoudsopgave.

 • Een lijst van tabellen en figuren (in die volgorde) komt na je inhoudsopgave en wordt op eenzelfde manier vormgegeven.
 • In een gebruik je een of figuur als dit een duidelijkere manier is om belangrijke informatie te presenteren dan wanneer je de informatie zou beschrijven in de hoofdtekst.
 • Dit is vaak het geval als je veel informatie moet overbrengen.

Voordat je tabellen of figuren toevoegt, moet je jezelf altijd afvragen of deze bijdragen aan het begrip van de tekst:

 • Kan deze informatie kort worden samengevat in de tekst?
 • Is de informatie belangrijk voor de punten die je wilt maken?
 • Heeft het figuur of de tabel te veel uitleg nodig om efficiënt te zijn?
You might be interested:  Waarom Heet Het Boek Het Zoutpad

Als de data die je wilt presenteren maar enkele relevante getallen bevatten, kun je beter proberen om deze samen te vatten in de tekst (met wellicht een volledige weergave van de data in een bijlage). Als je tekst onnodig lang en moeilijk leesbaar wordt door de beschrijving van je data, kun je beter wel een tabel of figuur toevoegen.

Ja, in het geval van relevante kan en moet je naar de bronnen verwijzen in je, Gebruik hetzelfde auteur-datumsysteem als in de hoofdtekst. Alle bronnen die je in de bijlage moet je ook opnemen in je, Maak geen aparte literatuurlijst voor je bijlagen. Als je meer dan één toevoegt aan een, dien je je bijlagen “Bijlage A,” “Bijlage B,” (enzovoorts) te noemen.

Als je maar één bijlage toevoegt, wordt deze simpelweg “Bijlage” genoemd en dan verwijs je er ook op die manier naar in de tekst.

 • (zie Bijlage B) – meerdere bijlagen
 • (zie Bijlage) – één bijlage

Een bevat informatie die bijdraagt aan het begrip van de tekst, maar niet essentieel is voor de lezer. Bijvoorbeeld:

 • Transcripten van
 • Vragenlijsten,
 • Ruwe data
 • Gedetailleerde beschrijvingen van apparatuur

Het is het alleen waard om iets toe te voegen als bijlage als je naar informatie uit die bijlage verwijst in je lopende tekst (bijvoorbeeld uit een interviewtranscript). Als je niet naar de bijlage verwijst, dan kun je deze beter verwijderen (tenzij je instructies anders voorschrijven).

Populaire tekstverwerkers, zoals Microsoft Word en Google Docs, kunnen lijsten alfabetisch rangschikken, maar ze volgen hierbij niet de, Als je gebruikt om bronvermeldingen te genereren, dan worden je deze automatisch gerangschikt op basis van de APA-richtlijnen voor de literatuurlijst. Hierbij wordt rekening gehouden met alle uitzonderingen.

Probeer in je te vermijden. Hier zijn twee redenen voor:

 • De samenvatting moet de focus leggen op jouw originele onderzoek en niet op de publicaties van anderen.
 • De samenvatting moet op zichzelf staan en volledig te begrijpen zijn zonder naar andere bronnen te verwijzen.

Er zijn omstandigheden waarin je wel andere bronnen moet noemen in een samenvatting. Voorbeelden hiervan zijn onderzoeken die een directe reactie of vervolg vormen op een andere studie of onderzoeken die focussen op het werk van een bepaalde theoreticus.

Over het algemeen geldt echter dat je geen verwijzingen toevoegt, tenzij het absoluut noodzakelijk is. Tip: met Scribbrs APA Generator. Volgens de APA-richtlijnen wordt de op een aparte pagina geplaatst, direct na de (pagina 2). Een in APA-stijl heeft een lengte van ongeveer 150 tot 250 woorden. Vergeet niet om altijd te kijken naar de richtlijnen van het tijdschrift waarin je wilt publiceren en overschrijd het aangegeven maximale woordenaantal niet.

Hulp nodig bij het samenvatten van je tekst? Gebruik om gratis een handige samenvatting te maken. Een weergeeft kort de strekking van een academische tekst (zoals een artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift of een scriptie). Dit tekstonderdeel heeft twee hoofddoelen:

 • De samenvatting helpt potentiële lezers om te beoordelen hoe relevant jouw tekst is voor hun onderzoek.
 • De samenvatting bevat de belangrijkste bevindingen voor lezers die geen tijd hebben om je hele tekst te lezen.

Samenvattingen en bijbehorende sleutelwoorden worden vaak in academische databases getoond, zodat je publicatie makkelijker kan worden gevonden. Aangezien de samenvatting het eerste is wat lezers zien, is het belangrijk dat deze de inhoud van je tekst duidelijk en juist samenvat. Hulp nodig bij het samenvatten van je tekst? Gebruik om gratis een handige samenvatting te maken.

 1. De wordt veel gebruikt door professionals, onderzoekers en studenten.
 2. Zorg ervoor dat je de richtlijnen van je universiteit of van het tijdschrift waarin je publiceert bekijkt om te controleren welke stijl je moet gebruiken.
 3. Tip: met Scribbrs APA Generator.

Ja, je voegt paginanummers toe op alle pagina’s, inclusief de, en, Paginanummers moeten rechts worden uitgelijnd in de koptekst op de pagina. Om paginanummers toe te voegen in Microsoft Word of Google Docs klik je op “Invoegen” en dan op “Paginanummers”. Volgens de moet je tekst worden geschreven in een leesbaar en breed toegankelijk lettertype. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Times New Roman (12)
 • Arial (11)
 • Calibri (11)
 • Georgia (11)

Je gebruikt hetzelfde lettertype en dezelfde lettergrootte in je gehele document. Dit geldt ook voor de running head, paginanummers, en, De tekst in voetnoten en figuren mag kleiner zijn en hierbij mag ook enkele regelafstand worden gebruikt. De makkelijkste manier om je tekst op te maken volgens APA-richtlijnen is door Scribbrs gratis APA-opmaak sjabloon te downloaden.

 • Om het taalgebruik van de auteur te analyseren (bijvoorbeeld in een literaire analyse)
 • Om bewijs te leveren uit
 • Om op de juiste wijze een precieze definitie of argument te presenteren

Gebruik niet te veel citaten, want jouw eigen stem moet het sterkst aanwezig zijn. Als je simpelweg informatie wil geven uit een bron is het meestal beter om te of samen te vatten. Tip: met Scribbrs APA Generator. Je mag maximaal 20 auteurs opnemen in een,

Als een artikel meer dan 20 auteurs heeft, vervang je de namen tussen de 19de auteur en de laatstgenoemde auteur door een beletselteken (.,), maar je laat de laatste auteur niet weg: De Bruin, T.C., Maartens, J.R., Wilgers, G.L., Evers, B.B., Kelfkens, R.S., Turner, S.T., Abdullahi, A., Daniels, A.T., Hogenbosch, J., Schaars, L., De Wit, A., Strik, T., De Graaf, J.E., Kippersluis, C., Ourahou, S., Megens, M.D., Van der Vaart, R., Philips, T.F.G., Duinkerken, E.,,

Mertens, L. Tip: met Scribbrs APA Generator. Volgens de 7de editie van het APA-stijlhandboek is informatie over de locatie van een uitgever niet meer nodig. De schreef wel voor om de stad en het land waar de uitgever gevestigd is te noemen, maar dit is niet langer het geval.

 • Het bedrijf heeft meer dan 40.000 uur geïnvesteerd in de optimalisatie van het algoritme (Davids, 2011).
 • Een recente poll laat zien dat “55% van de Deense stemmers een lidmaatschap van de EU zou steunen” in een referendum (Levring, 2018).
You might be interested:  Boek En Film Over Jongen Die Schipbreuk Lijdt Met Een Tijger

Tip: met Scribbrs APA Generator.

 • Bij een gebruik je de zinsnede “geciteerd in” als je een indirecte bron wilt citeren (bijvoorbeeld als je de originele bron niet kunt vinden).
 • Verwijzing : (De Bruin, 1998, geciteerd in Megens, 2019). Narratieve verwijzing: De Bruin (1998, geciteerd in Megens, 2019) stelt dat
 • In de literatuurlijst voeg je alleen de secundaire bron toe (Megens, 2019).
 • Tip: met Scribbrs APA Generator.

Voeg altijd een paginanummer toe aan de als je uit een bron. Voeg geen paginanummers toe als je verwijst naar een publicatie als geheel, bijvoorbeeld een boek of een volledig wetenschappelijk artikel uit een tijdschrift. Als je bron geen paginanummers heeft, kun je een alternatieve plaatsaanduiding toevoegen, zoals een tijdstempel, hoofdstuktitel of paragraafnummer.

Wat is de APA bronnen methode?

APA bronverwijzing in de tekst – Wanneer je in een tekst een gedeelte van andermans onderzoeksresultaten of theorieën wilt overnemen om jouw eigen betoog te onderbouwen, dan kan dat op twee manieren:

Citeren : tekst letterlijk overnemen. Parafraseren : tekst in eigen woorden opschrijven.

De APA-methode schrijft voor dat in de bronverwijzing in een tekst altijd de auteur en het jaar van publicatie vermeld moeten worden, ongeacht het type bron. Alleen bij het refereren aan een citaat wordt het paginanummer vermeld waarop het citaat te vinden is.

Optie 1: De auteur en het publicatiejaar worden samen tussen haakjes weergegeven. Optie 2: De auteur wordt genoemd in de lopende tekst en het publicatiejaar staat tussen haakjes. Optie 3: De auteur het publicatiejaar worden beide in de lopende tekst genoemd.

Hoe moet een bronnenlijst eruit zien?

Basisregels APA literatuurlijst

APA-format AuteurAchternaam, Initialen., & AuteurAchternaam, Initialen. (Jaar). Titel van artikel. Titel van Journal, Volume(Issue), Paginanummer(s).
In literatuurlijst Huntelaar, K. -J. (2014). Op de bank zitten is voor mij geen optie. Journal of Soccer, 3(2), 24-28.

Hoe maak je een bron in Word?

Bron toevoegen Om een bron toe te voegen aan Word kies je op tabblad Verwijzingen bij Citaten en bibliografie bij Citaat invoegen. Daar zie jij de bron (nen) die jij gemaakt hebt, klik op een bron om deze in te voegen. Je ziet dat de bron tussen haakjes weergegeven wordt.

Hoe vaak bron vermelden in tekst?

Hoe vaak je ook van een bron gebruikmaakt in de tekst, je schrijft de volledige bron maar een keer op in de literatuurlijst.

Wat is een bron van een verslag?

Wat is bronvermelding? – In de bronvermelding (ook literatuurverwijzing en referentie genoemd) geef je aan waar je de informatie gevonden hebt: in welk boek of tijdschriftartikel of op welke website. Hierbij gebruik je altijd een notatiestijl (citation style) zoals bijvoorbeeld APA.

Hoe vermeld je een bron zonder datum?

Geen publicatiedatum Als de publicatiedatum onbekend is, gebruik je ‘z.d.’ (zonder datum). Bijvoorbeeld: (Jagers, z.d.).

Hoe benoem je een bron in een tekst?

Algemeen – Als in de tekst van een werkstuk een bron letterlijk geciteerd wordt (of beschreven) kan ook op die plaats de bron vermeld worden. Die bron staat al uitgebreid beschreven in de bronnenlijst, daarom kan hier volstaan worden met een verwijzing tussen haakjes, direct achter het citaat of de parafrase. Dit overnemen van delen van andermans werk kan op twee manieren:

Door te citeren (een stukje van de tekst letterlijk overnemen) Door te parafraseren (in eigen woorden weergeven)

Standaard worden achternaam auteur, jaartal en paginanummer genoemd. Als er geen auteur is wordt de organisatie genoemd, als er geen organisatie is wordt de titel genoemd. De verwijzing valt binnen de zin, de punt die het einde van de zin markeert komt op het einde.

Zie ook The APA-Team: Plaats bronverwijzing in tekst / Plaats bronverwijzing in tekst Zie ook The APA-Team: Herhalen dezelfde bronverwijzing Zie ook The APA-Team: Cursief: Wanneer wel, wanneer niet? Zie ook The APA-Team: Lettertype Zie ook The APA-Team: Afkortingen Zie ook The APA-Team: Getallen, cijfers en nummers Zie ook APAstaartje: Wanneer citeren, wanneer parafraseren en hoe vaak? Voor citeren en parafraseren uit eigen onderzoek (interviews, enquêtes, etc.), zie APA: Eigen onderzoek,

Voor citeren (overnemen) van afbeeldingen, zie The APA-Team: Het grote tabellen blogbericht en The APA-Team: Het grote figuren blogbericht,

You might be interested:  Hoe Weet Je Welk Niveau Een Boek Is

Hoe moet je refereren?

Hoe refereer ik? Hoe Vermeld Je Een Boek Als Bron Refereren – verwijzen naar bronnen – is vereist als je de woorden van een ander letterlijk overneemt, als je een passage parafraseert (herschrijft in je eigen woorden), en als je ideeën uit een bron samenvat. Je verwijst altijd op twee plaatsen:

 1. In de tekst, op de plaats waar je de informatie bespreekt.
 2. In een literatuurlijst, bibliografie of voetnoot.

Maar hoe doe je dat precies? Er zijn vele systemen voor bronvermelding – zogenaamde ‘referentiestijlen’ of ‘citatiestijlen’. Ieder vakgebied kent haar eigen referentiestijl. Welke stijl jij moet gebruiken hangt af van de opleiding die je volgt. In de tutorial over refereren en plagiaat vind je uitgebreide informatie over:

 • Letterlijk citeren, parafraseren en samenvatten.
 • Bronvermelding volgens de referentiestijlen die op de universiteit gebruikt worden.

Zoek je over een bepaalde referentiestijl beknopte informatie, een handleiding of nuttige websites? Klik dan op één van de onderstaande tabs. APA Deze stijl wordt gebruikt in de psychologie en verwante disciplines. De Publication Manual of the American Psychological Association (7e ed., 2020) bevat de officiële voorschriften voor bronvermelding in APA-stijl.

Hoe verwijs je naar een vertaald boek?

Bij een verwijzing naar een vertaald werk voeg je het oorspronkelijke publicatiejaar toe aan de voetnoot. Bovendien neem je de originele titel, het oorspronkelijke publicatiejaar en de naam van de vertaler op in de bronvermelding in de literatuurlijst. De informatie staat in beide gevallen tussen haakjes.

Hoe moet je verwijzen?

Hoe refereer ik? | Tilburg University Hoe Vermeld Je Een Boek Als Bron Refereren – verwijzen naar bronnen – is vereist als je de woorden van een ander letterlijk overneemt, als je een passage parafraseert (herschrijft in je eigen woorden), en als je ideeën uit een bron samenvat. Je verwijst altijd op twee plaatsen:

 1. In de tekst, op de plaats waar je de informatie bespreekt.
 2. In een literatuurlijst, bibliografie of voetnoot.

Maar hoe doe je dat precies? Er zijn vele systemen voor bronvermelding – zogenaamde ‘referentiestijlen’ of ‘citatiestijlen’. Ieder vakgebied kent haar eigen referentiestijl. Welke stijl jij moet gebruiken hangt af van de opleiding die je volgt. In de tutorial over refereren en plagiaat vind je uitgebreide informatie over:

 • Letterlijk citeren, parafraseren en samenvatten.
 • Bronvermelding volgens de referentiestijlen die op de universiteit gebruikt worden.

Zoek je over een bepaalde referentiestijl beknopte informatie, een handleiding of nuttige websites? Klik dan op één van de onderstaande tabs. APA Deze stijl wordt gebruikt in de psychologie en verwante disciplines. De Publication Manual of the American Psychological Association (7e ed., 2020) bevat de officiële voorschriften voor bronvermelding in APA-stijl.

Hoe verwijs je naar een vertaald boek?

Bij een verwijzing naar een vertaald werk voeg je het oorspronkelijke publicatiejaar toe aan de voetnoot. Bovendien neem je de originele titel, het oorspronkelijke publicatiejaar en de naam van de vertaler op in de bronvermelding in de literatuurlijst. De informatie staat in beide gevallen tussen haakjes.

Hoe refereer je naar een les?

Interview, persoonlijke communicatie – 41 Wordt een les of een hoorcollege in de bronnenlijst opgenomen? Lessen, hoorcolleges, workshops, lezingen, presentaties, etc. worden niet opgenomen in een bronnenlijst, omdat de lezer de informatie niet kan controleren.

In de tekst wordt naar een les verwezen als persoonlijke communicatie (net als bijvoorbeeld een interview) door de naam van de les, de naam van de docent en de datum te noemen. Zie ook De APA-richtlijnen uitgelegd, § 1.5.1: Persoonlijke communicatie.42 Hoe wordt verwezen naar een interview met meerdere personen? De personen kunnen als (een deel van) een groep worden aangeduid, bijvoorbeeld: “uit de oriënterende interviews blijkt dat de medewerkers het voorstel ondersteunen” of “van de 25 geïnterviewde werknemers zeiden er 12 een leidinggevende functie te ambiëren”.

Omdat de geïnterviewde personen onderdeel uitmaken van het eigen onderzoek wordt er niet naar verwezen als persoonlijke communicatie.43 Hoe wordt verwezen naar een telefonisch interview en moet hier een verslag van gemaakt worden? Omdat het interview niet kan worden achterhaald door de lezer wordt er alleen naar verwezen in de tekst als persoonlijke communicatie, zie ook De APA-richtlijnen uitgelegd, § 1.5.1: Persoonlijke communicatie.

Het is niet verplicht om hier een verslag van te maken en als bijlage op te nemen in het verslag, tenzij vooraf is aangegeven dat wel moet. Als een transcriptie van het interview in een bijlage wordt opgenomen wordt de verwijzing ‘persoonlijke communicatie’ vervangen door een verwijzing naar de bijlage.44 Hoe wordt verwezen naar verschillende interviews waarin dezelfde visie wordt gedeeld? Verwijs hier naar als persoonlijke communicatie waarbij de verschillende verwijzing worden gescheiden door een puntkomma: (A.

Achternaam, persoonlijke communicatie, dag maand jaar; B. Achternaam, persoonlijke communicatie, dag maand jaar). Let op: is het interview onderdeel van het eigen onderzoek, dan wordt er niet naar verwezen, omdat in het verslag de onderzoeksmethode al beschreven wordt.

Hoe noteer je et al?

De afkorting ‘et al.’ (die ‘en anderen’ betekent) wordt gebruikt om verwijzingen in de tekst met drie of meer auteurs in te korten. Dat werkt als volgt: Je gebruikt alleen de achternaam van de eerste auteur, gevolgd door ‘et al.’, een komma en het publicatiejaar. Een voorbeeld is: (Verstraten et al., 2020).

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács