Ochtend En Avond Adhkaar Boek Pdf

Waar is Adhkaar goed voor?

Momenten van Adhkaar 16 november 2013 Vraag: Graag zou ik willen weten wat de tijden zijn van de ochtend en avond Adhkaar? Wanneer gaat de tijd in voor de Adhkaar bij het opstaan en wanneer begint de tijd voor de Adhkaar bij het slapen gaan? Ik heb de gewoonte om na het Fadjr gebed weer terug te gaan slapen.

Moet ik in dit geval de ochtend Adhkaar verrichten, hoewel ik weet dat ik weer terug naar bed ga om te slapen? Antwoord: De Adhkaar (lofuitingen) van de ochtend beginnen vanaf het aanbreken van de dageraad, tot az-Zawaal (wanneer de zon afwijkt van haar hoogste stand in de hemel). De Adhkaar van de avond beginnen daarentegen vanaf het moment dat de zon ondergaat, totdat de helft van de nacht aanbreekt.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al- c Oethaymien werd de volgende vraag gesteld: “Wanneer mag men beginnen met de ochtend en avond Adhkaar?” Hij antwoordde: “Zoals bekend is vangt de avond aan bij het ondergaan van de zon, en duurt deze tot aan de helft van de nacht.

 • De ochtend breekt aan bij de dageraad en duurt voort tot az-Zawaal.
 • Er zijn daden die alleen verricht kunnen worden na zonsondergang.
 • Deze daden zijn te vinden in overleveringen, zoals: “Wie Aayat ul-Koersie in de avond reciteert” en “Wie in de avond de laatste twee verzen van Soerat al-Baqarah reciteert, dit zal voor hem voldoende zijn.” Kortom, datgene wat duidelijk verbonden is aan de avond, dient in de avond verricht te worden.

En datgene wat onbegrensd is gelaten, biedt meer ruimte.” (Liqaa’aat ul-Baab il-Maftoeh) Vele geleerden hebben de tijd voor de ochtend Adhkaar begrensd tussen het opkomen van al-Fadjr en zonsopgang en die van de avond tussen al- c Asr en zonsondergang.

De Adhkaar bij het wakker worden, worden (vanzelfsprekend) verricht op het moment dat je wakker wordt. Het bewijs hiervoor zijn de volgende woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Wanneer je opstaat, zeg dan: “Alle lof zij Degene die mijn lichaam gevrijwaard heeft, mijn ziel teruggeschonken heeft en het mij toestaat om Hem te gedenken.” (at-Tirmidhie en Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie) De Adhkaar voor het slapengaan beginnen op het moment dat je op je bed ligt om te gaan slapen.

Dit is op basis van een aantal correcte overleveringen die hierover terug te vinden zijn. Wanneer je na het Fadjr gebed wil gaan slapen, dan verdient het de voorkeur dat je de ochtend Adhkaar verricht voordat je weer gaat slapen. Word je echter wakker voor az-Zawaal, dan dien je deze Adhkaar te verrichten als je deze niet voor het slapengaan hebt verricht.

Wat moet je zeggen voor dhikr?

Dhikr – Wikipedia Dhikr, dzikr of dikr (: ذکر ) (gedenking, vooral naar toe ) is binnen de een belangrijke vorm van, bestaande uit een waarbij een woord of korte zin langdurig wordt herhaald. Dit kan zowel individueel als gezamenlijk uitgevoerd worden.

 1. Dit kan op elk moment van de dag plaatsvinden.
 2. Vooral binnen het is deze vorm van aanbidding sterk ontwikkeld, maar ook veel besluiten hun met een vorm van deze vrijwillige bezinning.
 3. Uitdrukkingen die voor dhikr worden gebruikt zijn Gods naam in het Arabisch, of,
 4. Vaak gebruiken een als hulpmiddel om deze Namen te noemen.

Bepaalde conservatieve groepen, zoals de, keuren het gebruik van een tasbih af, omdat Mohammed deze ook niet gebruikt zou hebben. De historische manier van tellen zou volgens overleveringen zijn door middel van de vingers. Men kan dan 33 maal subhan Allah (God zij geprezen), gevolgd door 33 maal al-hamdu-lillah (lof zij God) en besluiten met 33 maal (God is de grootste).

 • Dagelijks en individueel na minimaal twee van de vijf ;
 • Gecontroleerde aandacht voor lichaam en ademhaling, bijvoorbeeld het uitspreken bij de inademing van Er bestaat geen andere godheid en bij de uitademing van dan God ;
 • Gemeenschappelijke dhikr, meestal op donderdagavond.

De roept in 110 op om God vaak met Zijn Namen aan te roepen. Volgens een heeft ook gezegd de tong bevochtigd te laten zijn met de herinnering van God, waarmee de uitspraak van Gods Namen wordt benadrukt. De beste dhikr zou volgens een overlevering het eerste gedeelte van de zijn. In het verleden werd dhikr ook gebruikt als het leger ten strijde trok.

Wat zeg je na het Fajr gebed?

Zeg bovengenoemde Soera’s drie keer op na het Fazjr en na het Maghrib gebed. لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Lè ilèhè illa Al-lahoe oe-ahdahoe lè shèrika lèhoe, Lèhoel molkoe oe-è lèhoel hamdoe, oe-è hoewa ‘âla koel-li sjee’in Qadier.

Wat zeg je in de ochtend islam?

Allahumma anta rabbee la ilaha illa ant, khalaqtanee wa-ana ‘abduk, wa-ana ‘ala ‘ahdika wawa’dika mas-tata’t, a’oothu bika min sharri ma sana’t, aboo-o laka bini’matika ‘alay, wa-aboo-o bithanbee, faghfir lee fa-innahu la yaghfiruth-thunooba illa ant.

Wat moet je 33 keer zeggen islam?

De tasbih is een hulpmiddel bij het verrichten van dzikr, waaronder het gedenken van de (99) 99 Schone Namen van God en het prijzen van Allah na het gebed door 33 maal Soebhan Allah (verheven is God), 33 maal Al-hamdoelillah (alle lof zij God) en 33 Allahoe Akbar (God is groot) te zeggen.

Wat moet je zeggen na een Dua?

Het zeggen van: ‘O Allaah, vergeef mij als u wil.’ doen tegen Zijn wil. ‘ Allah.’ teveel is voor Allaah.

Wat moet je 99 keer zeggen islam?

Jouw (kleine) zonden kan je op een aantal manieren laten uitwissen: Wis het uit middels de volgende overlevering: “Er is op aarde geen persoon die zegt: Laa ilaaha illAllaahoe, wallaahoe Akbar, wa laa Hawla wa laa Qoewwata illaa billaah (er is geen ware god dan Allah, en Allah is groot en er is geen macht of kracht buiten die van Allah),

Of zijn zonden zullen worden kwijtgescholden” (Sahieh ul-Djaamiʿ, correct verklaard door Sheikh al-Albaanie) Wis het na je maaltijd: “Wie een maaltijd nuttigt en vervolgens zegt: Alhamdoelillaahilladhie atʿamanie haadhaa at-Taʿaam wa razaqanie min ghayri Hawlin minnie wa laa Qoewwah (alle lof zij Allah die mij hiermee heeft gevoed en mij begunstigd heeft buiten mijn macht en kracht),

Al zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden.” (Sahieh ul-Djaamiʿ, correct verklaard door Sheikh al-Albaanie) Wis het na het aankleden: “Wie zich kleedt en vervolgens zegt: Alhamdoelillaahilladhie kasaanie haadhaa, wa razaqanie min ghayri Hawlin minnie wa laa Qoewwah (alle Lof zij Allah die mij hiermee heeft gekleed en mij begunstigd heeft buiten mijn macht en kracht),

Al zijn voorgaande en toekomstige zonden zullen hem vergeven worden.” (Sahieh ul-Djaamiʿ, correct verklaard door Sheikh al-Albaanie) Wis het iedere dag: “Wie op één dag honderd keer zegt: SoebhaanAllaah wa bi Hamdih (Verheven is Allah en alle Lof zij Hem), Al zijn zonden zullen kwijt worden gescholden” (Sahieh Moeslim) Wis het na je gebed: “Wie na elk (verplicht) gebed drieëndertig keer soebhaanAllaah (Verheven is Allah), drieëndertig keer Alhamdoelillaah (alle lof zij Allah) en drieëndertig keer Allahoe akbar (Allah is groot) zegt, negenennegentig dus, en het voltooit met de honderd door het zeggen van: Laa ilaaha illAllaahoe wahdahoe laa Shariekalah, lahoel-Moelk wa lahoel-Hamd wa hoewa ʿalaa koelli Shay’in Qadier (er is geen ware god dan Allah, Hij is de Enige -Ware God-, geen deelgenoot heeft Hij.

Het Koninkrijk behoort tot Hem en alle lof komt Hem toe en Hij is tot alles in staat.) Al zijn zonden zullen kwijt worden gescholden” (Sahieh Moeslim) Wis het voor het slapen gaan: “Wie voor het slapen gaan (het volgende) zegt: Laa ilaaha illAllaahoe wahdahoe laa Shariekalah, lahoel-Moelk wa lahoel-Hamd wa hoewa ʿalaa koelli Shay’in Qadier, Laa Hawla wa laa qoewwata illa billahil-ʿAliy il-ʿAdhiem, SoebhaanAllaah, walhamdoelillaah, walaa ilaaha illAllaah, wallaahoe akbar (Er is geen ware god dan Allah, Hij is de Enige -Ware God-, geen deelgenoot heeft Hij.

Het Koninkrijk behoort tot Hem en alle lof komt Hem toe en Hij is tot alles in staat. Er is geen Kracht noch Macht buiten die van Allah, de Verhevene. Verheven is Allah, alle lof zij Allah, er is geen god dan Allah en Allah is groot), Al zijn zonden zullen kwijt worden gescholden” (Sahieh at-Targhieb) Wis het bij het horen van de gebedsoproep: “Wie bij het horen van de oproeper tot het gebed zegt: Ashhadoe an laa ilaaha illAllaah, wahdahoe laa Shariekalah, wa anna Mohammadan ʿAbdoehoe wa Rasoeloeh, radietoe billaahi Rabban wa bi Mohammadin Rasoelan wa bil-Islaami Dienan (Ik getuig dat er geen ware god dan Allah is en dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.

Ik ben met Allah tevreden als Heer en met Mohammed als Boodschapper en met de Islam als religie), Zijn zonden zullen hem vergeven worden.” (Sahieh Moeslim) Wis het door Allah vergiffenis te vragen: “Wie het volgende zegt: Astaghfiroellaah, aladie laa ilaaha illa hoe, al-Hayy ul-Qayyoem, wa atoebo ilayh (Ik vraag Allah om vergiffenis, er is geen ware god dan Allah, de Levende de Onderhouder en ik keer me berouwvol tot hem),

Wat antwoord je op Allah y Rahmou?

We antwoorden meestal met ‘Alhamdulillah’ (‘Geprezen zij God’) gevolgd door ‘Subhanallah wa bihamdihi’ (‘Glorie zij God’).

Hoe zeg je Moge Allah het accepteren?

Uitleg van de vaak gebruikte Islamitische termen en zinnen LET OP! Dit artikel is niet gepubliceerd en kan dus nog fouten bevatten. NIETS OVERNEMEN. Meest gebruikte Islamistische termen (Arabisch-Nederlands) Veel ‘nieuwe’ moslims of moslims die geen Arabisch verstaan hebben behoefte aan een snelle uitleg van de meest gebruikte Islamitische termen.

Wanneer zeg je bijvoorbeeld Bismillah? Hieronder een uitleg. As-Salaam u Aleykum : (Vrede zij met u) Vredesgroet aan medemoslims. De medemoslims reageren terug met ‘Wa Aleykum Salaam’ of met ‘Wa Aleykum Salaam wa Rahmatu Allahi wa Barakatoeh’ (langere versie). Bismillah: (In Naam van Allah) Dit wordt eigenlijk aan het begin van elke handeling gezegd.

Bijvoorbeeld voor het eten. Voluit is het ‘Bismillah Al Rahman Al Raheem’, wat betekent: ‘In Naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle’. Maa Sha Allah : (Wat Allah wilt) LET OP DE SPATIES! Dit zeg je wanneer je bewondering hebt voor een iets of iemand.

 1. In Sha Allah : (Als Allah het wilt) LET OP DE SPATIES! Wanneer je je iets hebt voorgenomen of wilt gaan doen, vergeet dan nooit In sha Allâh te zeggen.
 2. Alhamdulillah : (Alle dank aan Allah) Dit is een uitdrukking van dankbaarheid aan Allâh.
 3. Men kan dit zeggen in vele situaties.
 4. Bijvoorbeeld wanneer iemand vraagt hoe het met je gaat, wanneer men je een complimentje geeft, in de plaats van applaudisseren enzovoorts.
You might be interested:  Titel 9 Boek 2 Bw Jaarrekening

Ya Allah!: (O Allah) “O Heer”, roep de Heer aan, bijvoorbeeld wanneer je een smeekbede wilt verrichten. Allahu Akbar: (Allah is de Grootste) Tijdens het gebed zeggen wij dit erg vaak. Dit wordt ook wel de ‘Takbier’ genoemd (vergroting). Astagfirullah: (Ik vraag Allah om vergeving) Hierbij vraag je vergiffenis aan Allah.

 1. Meestal wordt het gebruikt na iets slechts gehoord, gezien of gedaan te hebben.
 2. Ameen: (Amen, Oh heer, beantwoord mijn gebed) Acceptatie, bijvoorbeeld na een smeekbede (du3a).
 3. Djazak Allah (ghairan): (Moge Allah je belonen (met het beste)) Dit zeg je wanneer je iemand wil bedanken die iets goeds gedaan heeft voor jou.

Het antwoord hierop is Wa iyaak (En jou) Barak Allahu Fiek: (Moge Allah je zegenen) Dit zeg je wanneer iemand iets goeds gedaan heeft voor jou. Het antwoord hierop is Wa Fieka BarakAllâhoe (En moge Allâh jou zegenen) Subhan Allah: (Verheven is Allah) Met dit woord geef je een blijk van verbazing over een bepaald iets.

Allahoe ‘A3lem: (Allah weet het beter) Wanneer er twijfel is in een zaak, en je komt er niet uit zeg je Allahoe ‘Alim; Hij is immers de Alwetende! E3odoe billah (minna shaytani radjiem): (Ik zoek mijn toevlucht bij Allah (tegen de vervloekte satan)) “En wanneer satan jou het kwade influistert, zoek dan je toevlucht bij Allah.

Voorwaar, Hij is Alhorend, Alwetend.” – Koran 3/134. La Hawla wa Laa Quwwata Illa Billah: (Er is geen macht noch kracht buiten dat van Allah) Dit zeg je o.a. wanneer je boos bent, mooie of erge dingen ziet. Rahimahu Allah: (Moge Allah hem (of haar) genadig zijn) Nadat we de naam van een moslim(a) opnoemen terwijl diegene dood is.

Subhanahu wa Ta3ala: (Glorieus en Verheven is Hij) Dit kan gezegd worden om Allaah te prijzen en te verheerlijken. Salla Allahu 3alayhi wa Sallam: (De vredesgroeten en de prijzingen van Allaah zijn met hem) Dit wordt gezegd na het noemen van de naam van de profeet Mohammed. (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam).

Ook wel afgekort als (vzmh/vrede zij met hem) 3alayhi Salaam: (Vrede zij met hem) Dit wordt doorgaans gezegd uit respect na het noemen van bijvoorbeeld een (andere) profeet of engel. Radia Allahu 3anhu: (Moge Allaah tevreden met hem zijn) Dit wordt gezegd na het noemen van b.v.

 1. Een Metgezel van de profeet (Salla Allahoe ‘Alayhie Wa Sallam).
 2. Inna Lillahi wa inna Ilayhi Radji3oen : (Wij behoren tot Allâh en tot hem keren wij terug) Dit zegt men wanneer ons een ramp treft, zoals bijvoorbeeldbij het stervern van een broeder of zuster.
 3. Dus wanneer men condoleert.
 4. PS: De ‘3′ (‘ ع ‘ ‘ العين ‘ ) spreek je uit als een zware ‘h’, vanuit de achterkant van je ke el.

Wordt ook wel geschreven als ‘ ‘ ‘ en ‘c’. Deze letter komt bijvoorbeeld voor bij “E3odoe billah”. PS: De bovenstaande uitleg geldt over het algemeen; het zijn dus slechts voorbeelden van situaties waarin de uitspraak doorgaans wordt gedaan. Er zijn ook andere momenten waarin men de uitspraken kan doen.

Kan je Fajr gebed inhalen?

Fadjr gebed stil of hardop inhalen 09 januari 2023

 • Vraag:
 • Als iemand het Fadjr gebed mist, dient hij (bij het inhalen van het gebed) dan stil of hardop te reciteren nadat de zon op is?
 • Antwoord:
 • Alle lof zij Allah.

Hij kan hardop reciteren. Hier is niets op tegen. Hierdoor haalt hij het in zoals Allah heeft voorgeschreven. Toen de Profeet (vrede zij met hem) het Fadjr gebed gemist had en het niet eerder verrichtte totdat de zon op was, verrichtte hij het zoals hij gewoon was het te verrichtten aan het begin van de dag nadat de dageraad was aangebroken. :

Wat moet je doen als je vergeten bent om Bismillah te zeggen?

Als diegene vergeet de Naam van Allah te noemen, laat hem dan zeggen ‘ Bismillaahi, Awwalahoe wa Aakhirahoe ‘ (in de Naam van Allah in het begin en aan het eind).’

Welke gebeden moet je hardop bidden?

Als de Profeet (vrede zij met hem) opstond voor het gebed, dan richtte hij zich tot de Qiblah en naderde hij een Soetrah (afscherming). Vervolgens begon hij het gebed met het zeggen van ‘Allaahoe akbar’. Tijdens het zeggen hiervan hief hij zijn handen op en richtte hij zijn blik naar de grond.

 1. Daarna verrichtte hij de openingssmeekbede waarin hij Allah prees en loofde.
 2. Vervolgens zocht hij zijn toevlucht bij Allah tegen de Shaytaan, las Soerat ul-Faatihah op en als hij daarmee klaar was, dan zei hij ‘Aamien’.
 3. Na Soerat ul-Faatihah las hij een andere Soerah.
 4. Soms koos hij voor een lange Soerah en soms voor een kortere.

Hij las hardop tijdens het ochtendgebed, de eerste twee gebedseenheden van het Maghrib- en het c Ishaa’-gebed, het Djoem c ah-gebed, het c Ied-gebed, het Istisqaa’-gebed (gebed voor regen) en het Koesoef-gebed (gebed tijdens zons- of maansverduistering).

 • Hij las zachtjes tijdens het Dohr- en c Asr-gebed, de derde gebedseenheid van al-Maghrib en de twee laatste gebedseenheden van al- c Ishaa’.
 • Hij hield de laatste twee gebedseenheden altijd korter dan de eerste twee.
 • Als hij klaar was met reciteren, zweeg hij even om vervolgens zijn handen op te heffen, ‘Allaahoe akbar’ te zeggen en naar de Roekoe c te gaan.

Tijdens de Roekoe c plaatste hij zijn handen op zijn knieën, alsof hij deze vasthield, en spreidde hij zijn vingers hierbij. Zijn ellebogen waren verwijderd van zijn lichaam en zijn rug was recht. Zo recht dat als er water op werd gegoten, dit zou blijven liggen.

De Profeet bewaarde altijd de rust in zijn Roekoe c en zei drie keer: “Soebhaana Rabbiyal- c Adhiem”. Tijdens de Roekoe c sprak hij ook verschillende lofuitingen en smeekbeden uit. Wel heeft hij het verboden om de Koran tijdens de Roekoe c of Soedjoed te reciteren. Als hij opstond uit de Roekoe c, dan zei hij: “Sami c Allaahoe liman Hamidah.” Hij hief hierbij zijn handen op.

Als hij rechtop stond, zei hij: “Rabbanaa wa lakal-Hamd.” Daarna zei hij weer: “Allaahoe akbar” en ging naar de grond om de Soedjoed te verrichten. Hij plaatste zijn handen voor zijn knieën en zijn vingers richtte hij naar de Qiblah. Soms waren zijn handen ter hoogte van zijn schouders en soms ter hoogte van zijn oren.

 1. Zijn neus en voorhoofd raakten de grond.
 2. Ook bij de Soedjoed bewaarde de Profeet de rust en zei drie keer: “Soebhaana Rabbiyal-A c laa.” Daarnaast verrichtte hij extra smeekbeden en hij beval de mensen ook om tijdens de Soedjoed meer hun best te doen om smeekbeden te verrichten.
 3. Vervolgens hief hij zijn hoofd op, terwijl hij ‘Allaahoe akbar’ zei.

Daarna zei hij: “Allaahoemaghfirlie, warhamnie, wadjboernie, warfa c nie, wahdinie, wa c aafinie, warzoeqnie.” Daarna zei hij weer ‘Allaahoe akbar’ en ging naar de grond om nogmaals de Soedjoed te verrichten. Als hij daarna weer opstond, ging hij rustig zitten in zo’n mate dat alle botten weer op hun plaats terechtkwamen.

Hij stond vervolgens op, steunend op zijn handen, naar de volgende gebedseenheid. Deze gebedseenheid verrichtte hij op een gelijke wijze als de eerste. Alleen hield hij deze een stuk korter. Na het verrichten van de tweede gebedseenheid ging hij zitten voor de Tashahhoed. Hij plaatste zijn rechterhand op zijn rechterdij en zijn linkerhand op zijn linkerdij.

Hij strekte zijn linkerhand, balde met zijn rechterhand een vuist, wees met zijn rechterwijsvinger richting de Qiblah en keek ernaar. Zijn rechterwijsvinger bewoog hij, terwijl hij smeekbeden verrichtte. Tijdens de Tashahhoed zei hij at-Tahiyyah op en verrichtte vervolgens de Salawaat (vredesgroet) richting zichzelf.

Hoe zeg je hallo in islam?

Vredesgroet in de Islam In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Alle lof behoort toe aan Allah, en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de Profeet Mohammad (saw), zijn familieleden, metgezellen en eenieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de Dag des Oordeels.

 • Toen de Islam is gekomen heeft Allah de Verhevene de groet voorgeschreven aan de gelovigen, deze groet is de vredesgroet namelijk: Assalamo Alaykom Warahmatollahi Wabarakatuh.
 • Allah azw zegt in Surat Nour: “Wanneer jullie dan huizen binnentreden, geef julliezelf dan de salam, een groet van bij Allah, gezegend en goed.

Zo maakt Allah jullie de Tekenen duidelijk. Hopelijk zullen jullie begrijpen.” Allah azw zegt hier geef julliezelf de salaam omdat wanneer je een ander de salam geeft hij of zij jou de salaam ook geeft en op deze manier heb jij jezelf de salam gegeven.

 1. Wanneer jij dus een huis binnen gaat geef de mensen daar dan de vredesgroet.
 2. Allah de Verhevene heeft ons de etiquette geleerd van het binnentreden van andermans huizen of winkels en de noodzaak van de salaam geven.
 3. Op deze manier kunnen wij naar binnen en buiten gaan op een correcte wijze.
 4. Allah azw zegt: “O jullie die gelovigen! Ga geen huizen binnen behalve jullie eigen huizen, totdat jullie toestemming hebben gevraagd en de salam hebben gegeven aan haar bewoners.

Dat is beter voor jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen.” Ibn Katheer rahimahollah zegt in zijn interpretatie van dit vers: “Dit is de etiquette van de Islam, die Allah zijn gelovige heeft opgelegd, om toestemming te vragen, en hij beval hen om geen andere huizen dan hun huizen binnen te gaan totdat zij toestemming hebben gekregen.

 1. Daarna dienen zij de salam te geven.
 2. Wanneer na drie keer toestemming vragen geen gehoor wordt gegeven dient men weg te gaan.” Abu Hurayrah r.a.
 3. Overlevert dat de Profeet sws zei: “Allah schiep Adam met een lengte van ongeveer 30 meter lang.
 4. Toen hij hem had geschapen zei hij: Ga en geef de salaam aan die groep engelen die daar zit en luister wat zij jou als antwoord geven, want dat zal jouw begroeting zijn en van jouw nageslacht.

Adam a.s. zei: Assalamo Alaykom zei antwoordden: “Assalamo Alaikom warahmatolah” Beste gelovigen, Allah azw zegt: “En wanneer jullie met een groet begroet worden, groet dan met een betere dan deze terug of beantwoord hem op gelijke wijze. Voorwaar, Allah stelt de afrekening over alle zaken op.” Een man passeerde de de Profeet sws terwijl hij met een paar anderen zat en zei: ” As-Salaam alaikum (vrede zij met jullie).” De Profeet (sws zei: “(Hij zal) tien hasanat (krijgen).” Een andere man passeerde en zei: “As-Salaam alaikum wa rahmatuAllaah (vrede zij met jullie en de Genade van Allah).” De Profeet sws zei : “(Hij zal) twintig hasanat (krijgen).” Een andere man passeerde en zei: “As-Salaam alaikum wa RahmatuAllaahi wa Barakaatuh (vrede zij met jullie en de Genade en Zegeningen van Allah).” De sws zei: “(Hij zal) dertig hasanat (krijgen).” De volgende overlevering laat zien dat het geven van de salaam één van de beste daden is.

 1. Abdullah ibni Omar r.a.
 2. Overlevert dat er een man vroeg aan de Profeet sws : “Wat is de beste daad van een moslim?” De Profeet sws zei: ” Anderen voeden en anderen begroeten met Salaam, zowel degenen die jij kent als degenen die jij niet kent.” Eén van de namen van Allah is “al-Salām”, wat staat voor “de Schenker van vrede”.

Het zeggen van assalamo alaykom warahmatollahi wabarakatuh is tevens een vorm van herinnering aan Allah de Verhevene, zo daalt ook de barakah neer bij het noemen van de Naam van Allah azw, namelijk Assalam. De Profeet sws zegt in een overlevering van Abu Hurayrah: “Wanneer één van jullie zijn broeder ontmoet, moet hij hem de salaam geven en als hij hem daarna ziet nadat er een boom, muur of rots tussen hen beiden is geweest, dient hij hem weer de salaam te geven.” Op deze manier waren de sahaba diegene die elkaar altijd begroetten, en hun tong op deze manier bezig was met de salaam uit te spreken en zo was hun leven vol met salam.

Toen onze Boodschapper sws in Medina kwam, zei hij tegen haar bewoners: ” O mensen, verspreidt de vrede, schenkt het voedsel en verricht de salaat terwijl de mensen slapen, dan zullen jullie het Paradijs betreden in vrede”, Deze vredige woorden creëren ruimte voor ontmoeting en roepen op tot verbondenheid tussen mensen onderling, ongeacht hun etnische achtergronden en levensbeschouwing.

Surah Yasin, Ar Rahman, Al Waqiah, Al Mulk (Be Heaven) Omar Hisham

Deze uitspraak van de profeet Mohammed sws ontwikkelt een beschaving op basis van pluralisme en rechtvaardigheid. In een andere hadith zegt de Profeet salla Allahu ‘alayhi wa salaam: “De moslim heeft zes rechten op een andere moslim: de eerste is wanneer je hem ontmoet groet hem dan met de salaam.” Onze Profeet sws heeft ons gewaarschuwd voor het negeren of verlaten van je broeder of zuster, in een overlevering zegt hij sws: “Het is voor een moslim niet toegestaan om zijn broeder meer dan drie dagen te negeren, waarbij ieder van hen zich afwendt wanneer zij elkaar treffen.

You might be interested:  Ik Wil Een Boek Schrijven Over Mijn Leven

De beste van hen is degene die de vredesgroet het eerst geeft.” Kortom, het uiten van de vredesgroet is een belangrijke daad voor een gelovige. Het staat symbool voor rust en vertrouwen. Om die reden moeten we alle gelovigen die we tegenkomen – ook als we ze niet kennen – begroeten met ‘Assalāmu ʿalaykum,’ oftewel: ‘Moge de vrede van Allah met jou zijn.’ Daarmee spreken we tegelijkertijd ook een dua uit.

Het begroeten met de vredesgroet neemt ook eventuele haatgevoelens weg en bevestigt het ook de onderlinge broederschap. Immers, het begroeten van iemand met een glimlach op je gezicht verwijdert onderlinge vijandigheid. Het verenigt de harten en bevordert de onderlinge verhoudingen.

Wat te antwoorden op Salam?

De Salaam teruggeven in berichtjes 28 april 2023

Vraag: Als ik een bericht via mijn telefoon ontvang dat met as-Salaamoe ʿalaykoem begint, en vervolgens opgevolgd wordt door een leerstelling of vraag, is het voor mij dan verplicht om de vredesgroet terug te schrijven? Antwoord: Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis): “En wanneer jullie met een groet begroet worden, groet dan met een betere dan deze (terug) of beantwoord hem (op gelijke wijze),” (Soerat an-Nisaa’: 86) Het minste wat je dient te doen, is te antwoorden met “Wa ʿalaykoem us-Salaam” en als je hieraan toevoegt “wa Ra h matoellaahi wa Barakaatoeh”, dan zal dit completer zijn en dit heeft de voorkeur.

Het beantwoorden is verplicht. En dit dient geschreven te gebeuren. Als je dit in jezelf zou beantwoorden, dan weet diegene niet of je dit hebt beantwoord of niet. En dit is de bedoeling, dat het hoor- of leesbaar is. Het bericht dient beantwoord te worden met: “Wa ʿalaykoem us-Salaam wa Ra h matoellaahi wa Barakaatoeh”.

Hoe groet je iemand in islam?

 • |
 • 13:54
 • Den Haag | Dhoehr

Manieren van groeten 19 augustus 2007

 1. Moslims groeten elkaar door te zeggen: “Assalamoe c alaikoem wa rahmatoellahi wa barakaatoeh.” Dit betekent in het Nederlands: “Vrede zij met jullie, zo ook de Barmhartigheid van Allah en Zijn zegeningen.”
 2. Wie gegroet wordt, kan het volgende terugzeggen: “Wa c alaikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakaatoeh.” Dit betekent in het Nederlands: “Vrede zij ook met jullie, en de Barmhartigheid van Allah en Zijn zegeningen.” Bij het groeten houden wij het dus niet alleen maar bij zwaaien, maar wij spreken het ook uit.
 3. Degene die rijdt, groet degene die loopt. Degene die loopt, groet degene die staat. Een kleine groep mensen groet een grote groep mensen en de jongeren groeten de ouderen.

:

Welke 3 vragen krijg je in je graf islam?

Nakir en Munkar Nakir en Munkar, (: نكير و منكر ) zijn binnen de en de bijbehorende twee, die de in het zullen ondervragen met betrekking tot het, Beide engelen en dergelijke ondervragingen worden niet genoemd in de, Sinds de achtste en negende eeuw zijn er teksten bekend waarin de engelen en hun rol worden genoemd.

 1. Er wordt gezegd dat ze verschillen van alle andere levende wezens, dat zij geen mensen, engelen of dieren zijn, maar een vorm die op niets anders lijkt.
 2. Er zijn geen vergelijkbare figuren in de christelijke of joodse tradities.
 3. Ze zijn zwart en hebben blauwe ogen.
 4. Zij kennen alleen vriendelijkheid tegenover een,

Direct na het sluiten van het graf bezoeken Nakir en Munkar de overledene. De familieleden die het graf verlaten hebben, stoppen daarom vaak na veertig passen om te om de overledene bij te staan in zijn of haar verhoor. De twee engelen zullen vragen: ‘Wie is jouw ?’, ‘Wie is jouw ?’ en ‘Wat is jouw godsdienst?’ Indien de vragen juist beantwoord worden, zal de tot de aangenaam zijn.

Zij die de vragen incorrect beantwoorden, worden gestraft. In de meeste wordt vermeld dat voor het verhoor twee engelen benoemd worden en in sommige een. Sommige overleveringen zeggen dat het verhoor na de is als de mensen weg zijn bij het graf, terwijl andere zeggen dat het ervoor is. Dit zou dan afhangen van de verschillende daden die men verricht heeft.

Als iemand meer gezondigd heeft, dan komt het verhoor als iedereen weg is, zodat de eenzaamheid het verhoor moeilijker maakt. Iemand die goede daden heeft verricht zou één engel krijgen die hem ondervraagt, waarbij moet worden aangetekend dat sommige geleerden van mening zijn dat er wel twee engelen komen, maar dat slechts een de vragen stelt.

Welke Dua voor het slapen?

 • |
 • 13:54
 • Den Haag | Dhoehr

Manieren bij het slapen gaan en het wakker worden 05 augustus 2007

 1. Direct slapen na het ‘Ishaa’ gebed, behalve als er nog iets belangrijks moet gebeuren zoals het maken van je huiswerk of het luisteren naar een verhaal voor het slapen gaan.
 2. Het verrichten van de woedoe’ – de kleine wassing – voordat je gaat slapen.
 3. Als je gaat slapen, ga dan op je rechterzijde liggen en niet op je buik.
 4. Het is goed om voor het slapen gaan eerst Aayat al-Koersi te reciteren, dan soerat al-Ikhlaas, soerat al-Falaq en soerat an-Naas. Hierna zeggen wij: “BismikAllaahoemma amoetoe wa ahyaa’.” Dit betekent in het Nederlands: “In Uw naam, O Allah,sterf ik en leef ik.”
 5. Heb je dit gedaan, zeg dan: “Allahoemma qinie ‘adhaabika yauma tab’athoe ‘ibaadik.” Dit betekent in het Nederlands: “O Allah, weerhoud mij van Uw Straf op de Dag dat Uw dienaren opstaan uit de dood.”
 6. Bij het wakker worden zeggen wij: “Alhamdoelillaahi lladhie ahyaana ba’da maa amaatanaa, wa ilaihi n-Noeshoer.” Dit betekent in het Nederlands: “Alle lof behoort toe aan Allah Die ons tot leven heeft gebracht, nadat Hij ons heeft doen sterven. En tot Hem is de terugkeer.”

:

Wat mag je niet tekenen in de islam?

Tekenen van mensen en dieren – De Islam verbiedt het tekenen van levende wezens die een ziel hebben. Deze wezens zijn de dieren en de mensen. Het creëren van menselijke of dierlijke animaties, schilderijen of cartoon/anime is niet toegestaan. Men dient het afbeelden van levende wezens ten aller tijden te vermijden. ‘Aisha overleverde: De Profeet (vrede zij met hem) kwam bij mij binnen terwijl er in het huis een gordijn hing met afbeeldingen van dieren. Zijn gezicht veranderde uit woede en hij greep het gordijn vast en scheurde het in stukken. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Mensen die zulke afbeeldingen maken, zullen op de Dag des Oordeels de zwaarste straf krijgen.”” Het tekenen, schilderen of animeren van levende wezens is dus een grote zonde in Islam. Sa`id bin Abu Al-Hasan overleverde: Terwijl ik bij Ibn ‘Abbas was, kwam er een man die zei: “Ik verdien mijn levensonderhoud van het maken van afbeeldingen.” Ibn `Abbas zei: “Ik zal je slechts vertellen wat ik van de Boodschapper van Allah (ﷺ) hoorde.

Ik hoorde hem zeggen: “Wie een afbeelding maakt, zal door Allah worden gestraft totdat hij er leven in stopt, en hij zal nooit in staat zijn om dat te doen.” Na dit te horen raakte de man van streek. Ibn `Abbas had toen medelijden met hem en zei: “Als je erop staat om afbeeldingen te maken, raad ik je aan om afbeeldingen te maken van bomen en andere niet-levende objecten.” De man haalde zijn inkomen uit het maken van afbeeldingen.

Hij zou in de ogen van sommigen een sterke reden hebben om dat dan voort te zetten, maar Ibn Abbas was hier op tegen door de revelatie te volgen. Hetzelfde geldt dus ook voor hobbyisten die het leuk vinden om mensen of dieren te tekenen. Het kan voelen als een gemis, en dat is een test van Allah.

Wat betekent niezen in de islam?

 • Vraag:
 • Kunt u mij uitleggen waarom moslims ‘Alhamdoelillaah’ zeggen nadat ze niezen?
 • Antwoord:
 • Alle lof zij Allah.

Het is bewezen in de overlevering van Aboe Hoerayrah dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah houdt van het niezen en heeft een afkeer van het gapen. Dus als iemand van jullie niest en Allah prijst (door Alhamdoelillaah te zeggen), dan is het een verplichting voor iedere moslim die hem hoort om ‘YarhamoekAllaah’ (Moge Allah jou genadig zijn) tegen hem te zeggen.

 1. En het gapen is van de Shaytaan.
 2. Dus als iemand van jullie de drang voelt om te gapen, dan dient hij dat zoveel mogelijk te onderdrukken.
 3. Want wanneer iemand van jullie gaapt, lacht de Shaytaan hem uit.” (al-Boekhaarie) Het is tevens overgeleverd van Aboe Hoerayrah dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wanneer iemand van jullie niest, laat hem dan ‘Alhamdoelillaah’ zeggen, en laat zijn broeder of metgezel (die hem dit hoort zeggen) ‘YarhamoekAllaah’ zeggen.

En als hij ‘YarhamoekAllaah’ tegen hem zegt, laat hem (dan) ‘Yahdiekoemoellaah wa yoesliha baalakoem’ (moge Allah jou leiden en je zaken rechtzetten) zeggen.” (al-Boekhaarie) Anas verhaalde dat twee mannen niesden in het bijzijn van de Profeet (vrede zij met hem), waarna hij (vrede zij met hem) tegen de één ” YarhamoekAllaah” zei, maar tegen de ander niet.

 1. (al-Boekhaarie)
 2. Aboe Moesa al-Ash c arie verhaalde dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wanneer iemand van jullie niest en Allah prijst, zeg dan ‘YarhamoekAllaah’ tegen hem, maar als hij Allah niet prijst, zeg het dan niet.”
 3. (Moeslim)

Het niezen brengt een persoon de zegen van verlichting door het vrijgeven van dampen die opgesloten zaten in het hoofd. Als die dampen daar zouden blijven, dan zou dat pijn en ziekte bij hem veroorzaken. Om deze reden leert de Islam ons om Allah te prijzen voor deze zegening en voor het feit dat ons lichaam nog steeds intact is na deze schok die het hevig schudde.

Want het niezen veroorzaakt een storende beweging in het lichaam. De oorspronkelijke betekenis van het woord Tashmiet – dat hier wordt vertaald met het zeggen van ‘YarhamoekAllaah’ – is om iemand te vertellen zich te verheugen op de tegenspoed van een ander. Over het woord Tashmiet in deze context is gezegd: “Dit is het aan een ander vertellen zich blij te voelen, omdat hij de Shaytaan heeft vernederd door Allah te prijzen voor de zegening van het niezen en de daarbij gepaard gaande zaken die Allah liefheeft.” Wanneer een persoon Allah gedenkt en Hem prijst, dan ergert hij de Shaytaan hier op verschillende manieren mee.

Bijvoorbeeld de handelwijze van het niezen zelf; Allah houdt ervan, degene die niest die prijst Allah hiervoor, de moslims smeken om genade voor de niezende en hij smeekt hen weer om geleid te worden. Dit alles kwelt de Shaytaan en maakt hem nijdig. De moslim wordt dus verteld om zich te verheugen over deze ergernis van zijn vijand (de satan).

Het smeken om genade voor degene die niest wordt Tashmiet genoemd, omdat het impliceert dat hij zich verheugd moet voelen over de ergernis van zijn vijand. Dit is een goede betekenis die de mensen in gedachten moeten houden wanneer zij niezen of ‘YarhamoekAllaah’ zeggen tegen degene die niest. Ook dienen zij de gunst van het niezen voor het lichaam en de geest te waarderen, en te begrijpen waarom Allah het liefheeft.

You might be interested:  Redenen Om Een Boek Te Lezen

Alle lof behoort toe aan Allah, want Hij is de Meest Vrijgevige en Verheven. De geleerde Ibn Moeflih al-Hanbalie heeft overgeleverd dat Imam Ibn Hoebayrah heeft gezegd: “Ar-Raazie verhaalde van sommige artsen: “Niezen is geen symptoom van het begin van ziekte, tenzij het gepaard gaat met slijmvliesontsteking.” Ibn Hoebayrah zei: “Als een persoon niest, dan is dit een teken van een goede gezondheid, gezonde spijsvertering en fysieke kracht.

 1. Daarom zou hij Allah moeten prijzen.
 2. Dit is de reden waarom de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) ons beval om Allah te prijzen.” Het is tevens belangrijk om te weten dat de moslim zich moet houden aan de teksten en daarnaar moet handelen, zonder te veel moeite te doen om precies te begrijpen waarom een tekst iets beveelt of verbiedt.

Hij moet geloven dat Allah de Alwijze en de Alwetende is. Hij Die Zijn dienaren niets voorschrijft, tenzij het in hun voordeel is, zowel in deze wereld als in het Hiernamaals. Zelfs wanneer dit hun voorstellingsvermogen te boven gaat en sommige mensen een deel van de wijsheid begrijpen die er achter schuilt, terwijl anderen het nooit zullen weten.

Kan Dua het lot veranderen?

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: ‘Niets wendt de voorbeschikking (qadr) af, behalve de smeekbede.’ MAAR om dit te begrijpen moet je het volgende weten: Er is geen twijfel over dat het Goddelijk besluit eeuwig is- buiten de tijd- en daarom niet onderworpen aan ‘verandering’.

Kan je een Dua in het Nederlands doen?

Motivator, inspirator & coach – Gepubliceerd op 18 jun.2016 ★★★13/30 | Wist je dat je een smeekbeden (dua) in elke taal kunt doen? Veel personen denken dat je een dua (smeekbeden) alleen in het Arabisch moet doen maar dat is niet waar. Je kunt Allah smeken in alle talen, al doe je het in het Chinees.

 • Allah is namelijk voor de gehele mensheid.
 • Je kunt ook een smeekbeden doen in je eigen woorden dus het hoeft niet perse een bestaande smeekbeden te zijn.
 • Allah subhanahu wa ta’ala zegt: “En wanneer Mijn dienaren jou (o Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt.

Laten zij aan Mij gehoor geven en in Mij geloven. Hopelijk zullen zij de juiste leiding volgen.” ( Soerah Al-Baqarah 2:186). Wanneer je een smeekbeden doet moet je OVERTUIGD zijn van datgene wat je wilt. Zeg ook nooit van: Allah wilt U of Allah kunt U want Allah kan alles en Allah wil alles.

Je zegt Allah geef mij of Allah schenk mij. Hier een aantal punten die je goed moet onthouden.1. Heb vertrouwen dat je dua uitkomt 2. Wees geduldig met het proces 3. Wees oprecht dankbaar in woorden en in daden 4. Focus je op datgene wat je vraagt 5. Onderneem een eerste stap Als jij je vasthoud aan deze 5 zaken en datgene wat je vraagt is gekoppeld aan je lot dan zal je het ontvangen.

Is het niet gekoppeld aan je lot dan kan Allah je het alsnog geven of Hij kan jou iets beters geven. www.islamcoaching.com Facebook: http://on.fb.me/1YUwbyn Instagram: http://bit.ly/1PseuVd Email: [email protected]

Wat moet je 100 keer zeggen islam?

Jouw (kleine) zonden kan je op een aantal manieren laten uitwissen: Wis het uit middels de volgende overlevering: “Er is op aarde geen persoon die zegt: Laa ilaaha illAllaahoe, wallaahoe Akbar, wa laa Hawla wa laa Qoewwata illaa billaah (er is geen ware god dan Allah, en Allah is groot en er is geen macht of kracht buiten die van Allah),

Of zijn zonden zullen worden kwijtgescholden” (Sahieh ul-Djaamiʿ, correct verklaard door Sheikh al-Albaanie) Wis het na je maaltijd: “Wie een maaltijd nuttigt en vervolgens zegt: Alhamdoelillaahilladhie atʿamanie haadhaa at-Taʿaam wa razaqanie min ghayri Hawlin minnie wa laa Qoewwah (alle lof zij Allah die mij hiermee heeft gevoed en mij begunstigd heeft buiten mijn macht en kracht),

Al zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden.” (Sahieh ul-Djaamiʿ, correct verklaard door Sheikh al-Albaanie) Wis het na het aankleden: “Wie zich kleedt en vervolgens zegt: Alhamdoelillaahilladhie kasaanie haadhaa, wa razaqanie min ghayri Hawlin minnie wa laa Qoewwah (alle Lof zij Allah die mij hiermee heeft gekleed en mij begunstigd heeft buiten mijn macht en kracht),

 • Al zijn voorgaande en toekomstige zonden zullen hem vergeven worden.” (Sahieh ul-Djaamiʿ, correct verklaard door Sheikh al-Albaanie) Wis het iedere dag: “Wie op één dag honderd keer zegt: SoebhaanAllaah wa bi Hamdih (Verheven is Allah en alle Lof zij Hem),
 • Al zijn zonden zullen kwijt worden gescholden” (Sahieh Moeslim) Wis het na je gebed: “Wie na elk (verplicht) gebed drieëndertig keer soebhaanAllaah (Verheven is Allah), drieëndertig keer Alhamdoelillaah (alle lof zij Allah) en drieëndertig keer Allahoe akbar (Allah is groot) zegt, negenennegentig dus, en het voltooit met de honderd door het zeggen van: Laa ilaaha illAllaahoe wahdahoe laa Shariekalah, lahoel-Moelk wa lahoel-Hamd wa hoewa ʿalaa koelli Shay’in Qadier (er is geen ware god dan Allah, Hij is de Enige -Ware God-, geen deelgenoot heeft Hij.

Het Koninkrijk behoort tot Hem en alle lof komt Hem toe en Hij is tot alles in staat.) Al zijn zonden zullen kwijt worden gescholden” (Sahieh Moeslim) Wis het voor het slapen gaan: “Wie voor het slapen gaan (het volgende) zegt: Laa ilaaha illAllaahoe wahdahoe laa Shariekalah, lahoel-Moelk wa lahoel-Hamd wa hoewa ʿalaa koelli Shay’in Qadier, Laa Hawla wa laa qoewwata illa billahil-ʿAliy il-ʿAdhiem, SoebhaanAllaah, walhamdoelillaah, walaa ilaaha illAllaah, wallaahoe akbar (Er is geen ware god dan Allah, Hij is de Enige -Ware God-, geen deelgenoot heeft Hij.

Het Koninkrijk behoort tot Hem en alle lof komt Hem toe en Hij is tot alles in staat. Er is geen Kracht noch Macht buiten die van Allah, de Verhevene. Verheven is Allah, alle lof zij Allah, er is geen god dan Allah en Allah is groot), Al zijn zonden zullen kwijt worden gescholden” (Sahieh at-Targhieb) Wis het bij het horen van de gebedsoproep: “Wie bij het horen van de oproeper tot het gebed zegt: Ashhadoe an laa ilaaha illAllaah, wahdahoe laa Shariekalah, wa anna Mohammadan ʿAbdoehoe wa Rasoeloeh, radietoe billaahi Rabban wa bi Mohammadin Rasoelan wa bil-Islaami Dienan (Ik getuig dat er geen ware god dan Allah is en dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.

Ik ben met Allah tevreden als Heer en met Mohammed als Boodschapper en met de Islam als religie), Zijn zonden zullen hem vergeven worden.” (Sahieh Moeslim) Wis het door Allah vergiffenis te vragen: “Wie het volgende zegt: Astaghfiroellaah, aladie laa ilaaha illa hoe, al-Hayy ul-Qayyoem, wa atoebo ilayh (Ik vraag Allah om vergiffenis, er is geen ware god dan Allah, de Levende de Onderhouder en ik keer me berouwvol tot hem),

Wat zeg je tegen iemand die klaar is met bidden?

93. Is het zeggen van “Allah y taqabel” bid3a na het gebed? Shaykh Ibn Uthaymin antwoorde hierop: “Ik ken hierin geen Sunnah dat de mensen die bidden dua voor elkaar verrichten dat het wordt geaccepteerd. Daarom is het beter om dit te laten”. Bron: al-Manaahi al-Lafdhiyah, pagina 177.

 1. Als het sporadisch gbeurd na het gebed en iemand zeg taqqabal Allah dan is het geen enkel probleem.
 2. Maar specifiek na elk gebed Taqqabal Allah zeggen (en soms schudden ze nog de handen van de mensen rechts en links van hen na een gebed) lashak dat dit van de bid3a is.
 3. Dit is van de bid3a van de a3waam die het niet slecht bedoelen.

Dus je zou hier rustig mee moeten omgaan. Stel iemand zegt tegen jouw taqqabal Allah dan kan je niet zeggen Nee zo van ik wil deze dua niet. Ik wil deze dua wel maar het moment waarop dit gebeurd wil ik niet. Als je ziet dat iemand dit na elk gebed doet dan is het een vaste aanbidding geworden en daarmee wordt het een innovatie.

Welke Surah in de ochtend?

الضحى
De Glorieuze Ochtend
Soera 93
Transcriptie Ad-Dhuha
Geopenbaard in Mekka
Aantal aya’s 11
Djuz’ dag 30
Geopenbaard na De Dageraad

Soera De Glorieuze Ochtend is een soera van de Koran, De soera is vernoemd naar de glorieuze ochtend waarbij gezworen wordt in de eerste aya, De soera maakt duidelijk dat God je niet verlaat; de wees heeft hij gevonden en onderdak gegeven. Er is verder een oproep om de smekende bedelaar niet te verjagen.

Wat zeg je op het einde van je gebed?

het gebed Het gebed wordt normaal gesproken staand uitgesproken. Als je ziek bent of niet lang kunt staan, mag het ook zittend of liggend. De gebedsrichting is de Ka’ba in Mekka (kibla). Een rakaat is één gebedseenheid. Elk gebed heeft meerdere rakaats: twee bij fadjr, vier bij dhuhr, vier bij asr, drie bij maghrib, en vier bij isha.

 • Elk gebed begint met een intentie waarin genoemd wordt welk gebed wordt verricht.
 • Als een gebed meer dan twee rakaat telt, wordt in het midden de tashahoed uitgesproken (een smeekbede).
 • Na de intentie volgt de takbier.
 • Je heft je handen op ter hoogte van je oren en zegt: Allahoe Akbar (God is de grootste).

Dan volgt (in jezelf) een openingssmeekbede. Dan doe je de eerste gebedseenheid (rakaat). Dat gaat als volgt: Plaats je handen op je borst, de rechter over de linker en reciteer het openingsvers uit de Koran. Dat is soera Al-Fatiha. Als het de eerste of tweede rakaat is, reciteer je daarna een ander Koranvers naar keuze.

Als het de derde of vierde rakaat is, dan alleen Al-Fatiha. Buig daarna voorover en plaats je handen op je knieën. Deze houding heet roekoe. Zeg driemaal: Subhaana rabbi al-adheem (glorie aan God, de allerhoogste). Kom dan overeind, hef je handen op en zeg: sami Allahoe liman hamidaah, rabbaana wa lakal hamd (onze Heer, lof zijt aan U).

Zeg: Allahoe Akbar (God is de grootste), kniel, raak met neus en voorhoofd de grond, en plaats je handen naast je hoofd. Deze houding heet soedjoed. Zeg: subhaana rabbi al-a’laa (hoe perfect is mijn Heer, de Hoogste). Zeg: Allahoe Akbar (God is de grootste), en ga rechtop geknield zitten.

 1. Zeg: Allahoema yigfirlee (mijn Heer, vergeef me).
 2. Zeg: Allahoe Akbar (God is de grootste), kniel, raak met neus en voorhoofd de grond, en plaats je handen naast je hoofd.
 3. Zeg: subhaana rabbi al-a’laa (hoe perfect is mijn Heer, de Hoogste).
 4. Zeg: Allahoe Akbar (God is de grootste) en ga weer rechtop staan.

Daarna volgt de tweede rakaat, op dezelfde manier uitgevoerd. Na de tweede rakaat blijf je rechtop geknield zitten, laat je handen rusten op je bovenbenen en steek je rechterwijsvinger vooruit. Je spreekt dan de tashahoed uit, hierin getuig je onder meer dat er geen god is behalve God, en dat Mohammed Zijn boodschapper is (de shahada).

Zo nodig doe je nog een derde en vierde rakaat, waarbij alleen soera Al-Fatiha wordt gereciteerd. Aan het einde van het gebed volgt de tweede tashahoed (smeekbede). Hierin vraag je God om genade, zegeningen en eer voor de profeet Mohammed, zijn familie en volgelingen. Het gebed wordt afgesloten met het groeten van de engelen rechts en links van je met de woorden: As-salamoe aleikum wa rahmatoe Allah.

Dat betekent: vrede zij met jou en de genade van God. Ja kan daarna nog blijven zitten om extra smeekbeden (doe’a) te doen of Allah te gedenken (dhikr). In grote lijnen bidden alle moslims op dezelfde wijze. Maar wat betreft details zijn er verschillende mogelijkheden.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács