Refereren Naar Hoofdstuk Uit Boek Apa

Hoe verwijs je naar een hoofdstuk?

Hoofdstuk uit een boek Verwijs je enkel naar een deel van een boek, dan wordt niet de titel van het hoofdstuk maar wel de titel van het boek cursief gezet. Indien er twee redacteurs zijn, worden beide namen niet gescheiden door een komma. Auteur, A.A. (jaar). Titel van het hoofdstuk in het boek.

Hoe verwijzen naar hoofdstuk in scriptie?

APA-uitzonderingen 4: Geredigeerd boek – Het komt bij studieboeken nog wel eens voor dat het boek geredigeerd is, maar dat de afzonderlijke hoofdstukken telkens een andere auteur hebben. Wanneer je naar het hele boek verwijst, of naar meerdere hoofdstukken uit het boek, noem je de redacteuren als auteur.

Is bronvermelding een hoofdstuk?

Alle bronvermeldingen in de tekst zijn terug te vinden in de bronnenlijst – persoonlijke communicatie uitgezonderd – en alle titels in de bronnenlijst zijn terug te vinden in de tekst. De bronnenlijst is een nieuw hoofdstuk en komt na de hoofdtekst en voor de eventuele bijlage(n).

 1. De lezer van de tekst kan in de bronnenlijst alle gegevens terugvinden die nodig zijn om de bron eventueel zelf te raadplegen.
 2. Op deze pagina worden de belangrijkste richtlijnen voor bronvermeldingen beschreven, zie ook De APA-richtlijnen uitgelegd, hoofdstuk 2: Bronnenlijst en hoofdstuk 3: Voorbeelden bronnenlijst.

Let op: een bronnenlijst is altijd alfabetisch, ongeacht de bron of het materiaal. Zie ook The APA-Team: Opmaak bronnenlijst in Word Zie ook The APA-Team: Alfabetische volgorde bronnenlijst Zie ook The APA-Team: Hoofdletters

1 Boek – 1.1 Papier – 1.2 Online 2 Hoofdstuk uit boek – 2.1 Papier – 2.2 Online 3 Tijdschriftartikel – 3.1 Papier – 3.2 Online 4 Krantenartikel – 4.1 Papier – 4.2 Online 5 Internetbron – 5.1 Webpagina – 5.2 Online naslagwerken – 5.3 Databanken – 5.4 Sociale media – 5.5 Pdf op website – 5.6 OnderwijsOnline, Teams 6 Afstudeeropdracht, stageverslag, proefschrift, etc. – 6.1 Papier – 6.2 Online 7 Informele publicatie (rapport, brochure, handleiding, etc.) – 7.1 Papier – 7.2 Online 8 Audiovisueel materiaal – 8.1 Dvd, televisie-uitzending, cd-rom – 8.2 Online 9 Afbeeldingen (tabel of figuur) 10 Octrooi – 10.1 Papier – 10.2 Online 11 Muziek – 11.1 Muziekalbum – 11.2 Online 12 Computerprogramma, app, webapplicatie 13 Dataset 14 Spel 15 Interview 16 Overige voorbeelden

Is de inhoudsopgave een hoofdstuk?

Een inhoudsopgave is een overzicht van alle hoofdstukken en paragrafen van een papieren boek, tijdschrift of document of van een niet-papieren document, waarbij de bladzijdenummers vermeld zijn.

Hoe verwijs je naar een quote?

Parafraseren – Een parafrase is het in eigen woorden weergeven van andermans werk en wordt gevolgd door een verwijzing tussen haakjes met de achternaam van de auteur(s), het jaartal, en het paginanummer. De auteur kan ook in de lopende tekst genoemd worden.

 1. Het noemen van het paginanummer is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen als er naar een specifieke passage verwezen wordt.
 2. Bij internetbronnen worden geen paginanummer(s) genoemd, met uitzondering van genummerde bestanden, zoals een rapport dat als pdf-bestand online is gezet.
 3. Bij achternamen worden tussenvoegsels als ‘van de’, ‘de’, etc.
You might be interested:  Hoe Werd Een Hartvormig Boek Ook Wel Genoemd

in de verwijzing in de tekst genoemd, het eerste woord met een hoofdletter. Zie ook: Tussenvoegsels, Achter ‘p.’ komt altijd een spatie. Parafrase met de verwijzing tussen haakjes, 1 of 2 auteurs Bij twee of meer auteurs/redacteurs staat voor de laatste naam het &-teken.

Voor het onderzoek wordt aangeraden eerst het probleem of de situatie te analyseren (Migchelbrink, 2006, p.68). Het wordt aangeraden om voor het onderzoek eerst het probleem te analyseren (Migchelbrink, 2006) en daarna, Er worden verschillende methoden voor het verzamelen van data beschreven (Van der Donk & Van Lanen, 2019, p.175), waarvan, Een dataverzameling maken kan op verschillende manieren (Van der Donk & Van Lanen, 2019).

Parafrase met de verwijzing tussen haakjes, 3 of meer auteurs Bij drie of meer auteurs/redacteurs wordt alleen de eerste naam vermeld, gevolgd door ‘et al.’ (afkorting van het Latijnse et alii = en anderen).

Mensen zijn zich niet altijd bewust van bepaalde vormen van gedrag, bijvoorbeeld discriminatie (Baarda et al., 2015, p.15) en, Vergeleken met een vragenlijst over gedrag is het observeren van gedrag onpraktisch (Baarda et al., 2015) en,

Zie ook: Hoe wordt in de tekst en in een bronnenlijst verwezen naar bronnen met meerdere auteurs? Parafrase met de auteur(s) in de tekst In een lopende zin wordt bij twee of meer auteurs niet het &-teken maar het woord ‘en’ gebruikt. Laat bij drie of meer auteurs de komma achter de voorlaatste naam weg.

Migchelbrink (2006) raadt aan eerst het probleem of de situatie te analyseren. Volgens Van der Donk en Van Lanen (2019) is het doel van een praktijkonderzoek de verbetering van de eigen beroepspraktijk. Volgens Baarda et al. (2019) zijn mensen zich niet altijd bewust van bepaalde vormen van gedrag, bijvoorbeeld discriminatie.

Parafrase van een internetbron

Cognitieve dissonantie is recht praten wat krom is (Grit, 2018) en dat, Het Nederlands Huisartsen Genootschap (z.d.) geeft enkele suggesties hoe kinderen met autisme kunnen leren om makkelijker contact te maken.

Parafrase van meerdere publicaties Om een stelling te onderbouwen kan naar meerdere publicaties tegelijk worden verwezen, alfabetisch gerangschikt en gescheiden door een punt-komma (;):

, verschillende publicaties (Baarda et al., 2015; Migchelbrink, 2006; Van der Donk & Van Lanen, 2019) laten zien.

Tip: Omdat bij een parafrase niet altijd duidelijk is waar deze begint, kan het handig zijn om de bronvermelding aan het begin van de tekst te vermelden:

Migchelbrink (2006, p.68) raadt aan om voor het onderzoek het probleem of de situatie te analyseren. In Praktijkgericht onderzoek voor zorg en welzijn (Migchelbrink, 2006) wordt voor het onderzoek aangeraden om eerst het probleem te analyseren en daarna.

Voor de volledigheid worden van bovenstaande voorbeelden ook de vermeldingen in de bronnenlijst genoemd. Zie voor uitleg en meer voorbeelden APA: Bronnenlijst, Bronnenlijst Baarda, B., Kalmijn, M., & De Goede, M. (2015). Basisboek enquêteren: Handleiding voor het maken van een vragenlijst en het voorbereiden en afnemen van enquêtes (4e druk).

Noordhoff Uitgevers. Grit, R. (2018, 22 januari). Cognitieve dissonantie. Emmer Courant, Geraadpleegd op 10 augustus 2021, van https://www.emmen.nu/achtergrond/nieuws/blogs/524737/cognitieve-dissonantie.html Migchelbrink, F. (2006). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn (11e compleet herziene druk).

Uitgeverij SWP. Nederlands Huisartsen Genootschap. (z.d.). Autisme: ASS Asperger PDD-NOS, Thuisarts.nl. Geraadpleegd op 10 augustus 2021, van https://www.thuisarts.nl/autisme Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk).

Hoe schrijf je een hoofdstuk?

Gepubliceerd op 30 november 2022 door Lou Benders en Veronique Scharwächter. Bijgewerkt op 9 januari 2023. De leeswijzer in de inleiding van je scriptie verduidelijkt de structuur van je scriptie. Hierin beschrijf je kort welke informatie ieder hoofdstuk bevat, zodat je lezers kunnen vinden wat ze zoeken en weten wat ze kunnen verwachten.

 1. Je kunt ook leeswijzers gebruiken aan het begin van ieder hoofdstuk om hierin kort de (paragraaf)structuur per hoofdstuk uit te leggen.
 2. Zorg er in ieder geval voor dat je leeswijzer(s) prettig leesbaar zijn door verschillende zinsconstructies, werkwoorden en correcte synoniemen te gebruiken.
 3. Let op Volgens de meeste referentiestijlen schrijf je “hoofdstuk” met een hoofdletter als je naar specifieke hoofdstukken verwijst (bijvoorbeeld Hoofdstuk 2, Hoofdstuk 4).
You might be interested:  Lemony Snickets Afschuwelijke Avonturen - Het Ellendige Eerste Boek

Dit is ook het geval als je de APA-stijl gebruikt. Controleer altijd de richtlijnen van je onderwijsinstelling om het zeker te weten. In dit artikel volgen we de APA-richtlijnen.

Is de bijlage een hoofdstuk?

Aan het eind van een scriptie vind je over het algemeen de bijlagen. Deze voeg je achter in de scriptie toe. De bijlagen zijn geen hoofdstuk van je scriptie. Ze dienen wel een nummer te krijgen, maar geen hoofdstuknummer.

Hoe noem je een onderdeel van een hoofdstuk?

Paragraaf – Wikipedia Een paragraaf is een van een opschrift en vaak van een nummer of letter voorzien onderdeel van een, Een paragraaf bestaat doorgaans uit meerdere ‘s, maar kan ook bestaan uit meerdere subparagrafen (die op hun beurt weer een of meer alinea’s bevatten).

Is het voorwoord een hoofdstuk?

Voorwoord ( optioneel ) In dit hoofdstuk deel je iets over je persoonlijke ervaringen tijdens het schrijven, jouw achtergrond of je relatie tot het scriptieonderwerp. Vaak is het voorwoord ook bedoeld om de mensen te bedanken die jou hebben geholpen om je scriptie te realiseren.

Hoe verwijs je in de tekst APA?

Gepubliceerd op 28 maart 2021 door Julia Merkus, Bijgewerkt op 6 juni 2023. Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 vind je elders Verwijzingen in de tekst geven kort aan welke informatiebron je hebt gebruikt.

Deze verwijzingen corresponderen met een volledige bronvermelding in de literatuurlijst aan het eind van je tekst. APA-verwijzingen in de tekst bestaan uit de achternaam van de auteur en het jaar van publicatie. Wanneer je een specifiek deel van een bron aanhaalt, moet je ook het paginanummer of het bereik opnemen in je verwijzing.

Voorbeelden zijn: (Benders, 2020, p.70) of (Ayuk, 2021, pp.39-41), Laat achtervoegsels (zoals jr.) of titels (zoals PhD of dr.) weg en specificeer alleen het jaar van de publicatie, niet de dag en maand.

Wat is het Volumenummer van een boek?

Met volumenummer wordt het nummer van de jaargang bedoeld. Meestal hebben tijdschriftartikelen daarnaast een nummer van de aflevering (issue) binnen het volume waarin ze verschenen zijn.

Hoe citeer je iets uit een boek?

Parafraseren – Een parafrase is het in eigen woorden weergeven van andermans werk en wordt gevolgd door een verwijzing tussen haakjes met de achternaam van de auteur(s), het jaartal, en het paginanummer. De auteur kan ook in de lopende tekst genoemd worden.

 • Het noemen van het paginanummer is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen als er naar een specifieke passage verwezen wordt.
 • Bij internetbronnen worden geen paginanummer(s) genoemd, met uitzondering van genummerde bestanden, zoals een rapport dat als pdf-bestand online is gezet.
 • Bij achternamen worden tussenvoegsels als ‘van de’, ‘de’, etc.

in de verwijzing in de tekst genoemd, het eerste woord met een hoofdletter. Zie ook: Tussenvoegsels, Achter ‘p.’ komt altijd een spatie. Parafrase met de verwijzing tussen haakjes, 1 of 2 auteurs Bij twee of meer auteurs/redacteurs staat voor de laatste naam het &-teken.

You might be interested:  Van Wie Is Het Boek An Inconvenient Truth

Voor het onderzoek wordt aangeraden eerst het probleem of de situatie te analyseren (Migchelbrink, 2006, p.68). Het wordt aangeraden om voor het onderzoek eerst het probleem te analyseren (Migchelbrink, 2006) en daarna, Er worden verschillende methoden voor het verzamelen van data beschreven (Van der Donk & Van Lanen, 2019, p.175), waarvan, Een dataverzameling maken kan op verschillende manieren (Van der Donk & Van Lanen, 2019).

Parafrase met de verwijzing tussen haakjes, 3 of meer auteurs Bij drie of meer auteurs/redacteurs wordt alleen de eerste naam vermeld, gevolgd door ‘et al.’ (afkorting van het Latijnse et alii = en anderen).

Mensen zijn zich niet altijd bewust van bepaalde vormen van gedrag, bijvoorbeeld discriminatie (Baarda et al., 2015, p.15) en, Vergeleken met een vragenlijst over gedrag is het observeren van gedrag onpraktisch (Baarda et al., 2015) en,

Zie ook: Hoe wordt in de tekst en in een bronnenlijst verwezen naar bronnen met meerdere auteurs? Parafrase met de auteur(s) in de tekst In een lopende zin wordt bij twee of meer auteurs niet het &-teken maar het woord ‘en’ gebruikt. Laat bij drie of meer auteurs de komma achter de voorlaatste naam weg.

Migchelbrink (2006) raadt aan eerst het probleem of de situatie te analyseren. Volgens Van der Donk en Van Lanen (2019) is het doel van een praktijkonderzoek de verbetering van de eigen beroepspraktijk. Volgens Baarda et al. (2019) zijn mensen zich niet altijd bewust van bepaalde vormen van gedrag, bijvoorbeeld discriminatie.

Parafrase van een internetbron

Cognitieve dissonantie is recht praten wat krom is (Grit, 2018) en dat, Het Nederlands Huisartsen Genootschap (z.d.) geeft enkele suggesties hoe kinderen met autisme kunnen leren om makkelijker contact te maken.

Parafrase van meerdere publicaties Om een stelling te onderbouwen kan naar meerdere publicaties tegelijk worden verwezen, alfabetisch gerangschikt en gescheiden door een punt-komma (;):

, verschillende publicaties (Baarda et al., 2015; Migchelbrink, 2006; Van der Donk & Van Lanen, 2019) laten zien.

Tip: Omdat bij een parafrase niet altijd duidelijk is waar deze begint, kan het handig zijn om de bronvermelding aan het begin van de tekst te vermelden:

Migchelbrink (2006, p.68) raadt aan om voor het onderzoek het probleem of de situatie te analyseren. In Praktijkgericht onderzoek voor zorg en welzijn (Migchelbrink, 2006) wordt voor het onderzoek aangeraden om eerst het probleem te analyseren en daarna.

Voor de volledigheid worden van bovenstaande voorbeelden ook de vermeldingen in de bronnenlijst genoemd. Zie voor uitleg en meer voorbeelden APA: Bronnenlijst, Bronnenlijst Baarda, B., Kalmijn, M., & De Goede, M. (2015). Basisboek enquêteren: Handleiding voor het maken van een vragenlijst en het voorbereiden en afnemen van enquêtes (4e druk).

Noordhoff Uitgevers. Grit, R. (2018, 22 januari). Cognitieve dissonantie. Emmer Courant, Geraadpleegd op 10 augustus 2021, van https://www.emmen.nu/achtergrond/nieuws/blogs/524737/cognitieve-dissonantie.html Migchelbrink, F. (2006). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn (11e compleet herziene druk).

Uitgeverij SWP. Nederlands Huisartsen Genootschap. (z.d.). Autisme: ASS Asperger PDD-NOS, Thuisarts.nl. Geraadpleegd op 10 augustus 2021, van https://www.thuisarts.nl/autisme Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk).

Wat is het Volumenummer van een boek?

Met volumenummer wordt het nummer van de jaargang bedoeld. Meestal hebben tijdschriftartikelen daarnaast een nummer van de aflevering (issue) binnen het volume waarin ze verschenen zijn.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács