Titel 10 Van Boek 7 Bw
Arbeidsovereenkomstenrecht Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsovereenkomstenrecht en alles wat daarmee te maken heeft. De wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst is neergelegd in Titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW). In deze titel wordt het recht ten aanzien van de arbeidsovereenkomst en de zaken die daarmee samenhangen geregeld.

arbeidsovereenkomst; loon; vakantie en verlof; gelijke behandeling bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst (zoals boetebeding, concurrentiebeding, proeftijdbeding) verplichtingen werkgever verplichtingen werknemer arbeidsongeschiktheid overgang van onderneming einde van de arbeidsovereenkomst uitzendovereenkomst

Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten kunnen u als particulier of uw bedrijf uitstekend bijstaan en adviseren ten aanzien van arbeidsovereenkomstenrecht. : Arbeidsovereenkomstenrecht

Wat verstaat art 7 5 lid 1 BW onder consumentenkoop?

Geraadpleegd op 29-06-2023. Geldend van 10-10-2017 t/m 31-12-2017

1 In deze titel wordt verstaan onder consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door een verkoper die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een koper, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

2 Wordt de zaak verkocht door een gevolmachtigde die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan wordt de koop aangemerkt als een consumentenkoop, tenzij de koper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst weet dat de volmachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3 De vorige leden zijn niet van toepassing indien de overeenkomst door leidingen naar de verbruiker aangevoerd water betreft.

4 Indien de te leveren roerende zaak nog tot stand moet worden gebracht en de overeenkomst krachtens welke deze zaak moet worden geleverd voldoet aan de omschrijving van artikel 750, dan wordt de overeenkomst mede als een consumentenkoop aangemerkt indien de overeenkomst wordt gesloten door een aannemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De bepalingen van deze titel en die van afdeling 1 van titel 12 zijn naast elkaar van toepassing. In geval van strijd zijn de bepalingen van deze titel van toepassing.

5 Met uitzondering van de artikelen 9, 11 en 19a, zijn de bepalingen over consumentenkoop van overeenkomstige toepassing op de levering van elektriciteit, warmte en koude en gas, voor zover deze niet voor verkoop gereed zijn gemaakt in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid, alsmede op de levering van stadsverwarming en op de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, maar die wel is geïndividualiseerd en waarover feitelijke macht kan worden uitgeoefend, aan een natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

You might be interested:  Nooit Meer Op De Automatische Stand Fotograferen Boek

6 Voor de toepassing van de artikelen 9, 11 en 19a wordt een overeenkomst tussen enig persoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en de natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, die zowel de levering van roerende zaken als het verrichten van diensten betreft, uitsluitend aangemerkt als consumentenkoop.

Is het kopen van een huis een consumentenkoop?

Roerende zaak – Allereerst moet er sprake zijn van een koopovereenkomst met betrekking tot een roerende zaak. Een roerende zaak is een zaak die niet onroerend is. Als onroerende zaak kan onder andere worden aangemerkt de grond, de daarop gebouwde woningen en beplantingen.

  1. Over het algemeen kan alles wat duurzaam met de grond verbonden is, worden aangemerkt als een onroerende zaak.
  2. De koop van een woning kan daarom niet als een consumentenkoop worden beschouwd.
  3. Een roerende zaak kan van alles zijn: een fiets, een auto, een tijdschrift, een boek, etc.
  4. Zelfs de koop van een vliegtuig voor privédoeleinden kan een consumentenkoop opleveren.

De wet maakt geen onderscheid tussen nieuwe en tweedehands roerende zaken.

Wat zijn de plichten van de verkoper?

7:9 BW heeft de verkoper twee hoofdverplichtingen. De verkoper dient de zaak met toebehoren in eigendom over te dragen en hij dient de zaak aan de koper af te leveren. Een aanvullend vereiste staat in art.7:17 BW: de verkochte zaak moet conform zijn.

Wat is een voorwaarde voor consumentenkoop?

U bent dus een consument als u bij een (online-)winkel of een bedrijf een product koopt dat niet bedoeld is voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik. Als u als consument iets koopt bij een verkoper, zoals een winkel of een webshop, dan noemen we die handeling een consumentenkoop.

You might be interested:  Boek De Naam Van De Roos

Wat mag een verhuurder niet doen?

Recht op onveranderde woning – Tijdens de huur mag de verhuurder geen werken laten uitvoeren die het uitzicht en de vorm van de woning veranderen. Zonder uw akkoord mag hij bijvoorbeeld niet de garage afbreken of zonnepanelen plaatsen.

Kan je huur inhouden bij achterstallig onderhoud?

Mag ik zelf gebreken repareren en de kosten inhouden op de huur? Dat mag alleen als u het op de juiste manier aanpakt : U meldt de verhuurder het gebrek schriftelijk. U geeft de verhuurder schriftelijk een redelijke tijd om het probleem op te lossen (6 weken).

Is een lekkende kraan voor huurder of verhuurder?

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Groot onderhoud is voor rekening van de verhuurder. Voorbeelden zijn buitenschilderwerk en een nieuwe cv-ketel. Als huurder bent u verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. Denk aan een nieuwe wc-bril of een leertje in de kraan. Lost de verhuurder de problemen niet op? Vraag dan de Huurcommissie om uw huur te verlagen.

Onderhoud huurwoning
Onderhoud Rekening huurder Rekening verhuurder
Schilderwerk

Witten van binnenmuren en plafonds Schilderen van binnen houtwerk Behangen van binnenmuren

Buitenschilderwerk
Voorbereidende werkzaamheden voor het schilderwerk

Plamuren Opvullen van gaatjes, butsen Dichten van kleine krimpscheuren

Kleine werkzaamheden Vastzetten van:

trapleuningen deurknoppen drempels elektrische schakelaars stopcontactdozen deurbellen vloerroosters plafondroosters sleutels van sloten (binnen en buiten)

Onderdelen en bestanddelen woning Vernieuwing van:

leertjes voor de kraan onderdelen van kranen deurknoppen sloten hang-en-sluitwerk vloerroosters plafondroosters sleutels van sloten (binnen en buiten) garnituur voor douche en toilet garnituur wc elektrische schakelaars stopcontactdozen deurbellen kabelaansluitingen telefoonaansluitingen computeraansluitingen onderdelen van datanetwerken

Scharnieren, sloten, kranen etc. Oliën, smeren of ontkalken van beweegbare onderdelen Grote reparaties, vernieuwing
Bevriezen van kranen Bevriezen van kranen voorkomen
Lampen Nieuwe lampen (peertjes, spotjes, tl-buizen e.d.) in verlichting in/aan:

ruimte voor bewoners samen, zoals hal, trapportaal buitenkant van de woning

Vervanging van lamparmaturen (verlichtingsconstructies) in gemeenschappelijke ruimten en aan de buitenzijde van de woonruimte
Ruiten en ingebouwde spiegels Beschadigde en kapotte ruiten vernieuwen en spiegels

Ontluchten en bijvullen van cv-installatie Opnieuw starten van de cv-installatie na uitval Vernieuwen van filters Schoonhouden van roosters

Reparaties, controle, vernieuwing
Tochtwering Vastmaken en onderhouden van materiaal tegen tocht
Onderdelen buiten de woning Onder andere vernieuwing van onderdelen van brievenbus, buitenlamp, carport, vlaggenstokhouder Vernieuwing bij slijtage
Tuinen, terreinen, opritten en afscheidingen Tuin maken. Als er voor het eerst iemand in de woning gaat wonen Onderhoud aan:

tuin, terrein opritten schutting, heg of muur

Als er voor het eerst iemand in de woning gaat wonen:

Maken van opritten Toegangspaden eenvoudige afscheiding met de buren.

Grote reparaties en vernieuwing

Schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen Schoonmaken, vegen en ontstoppen als de huurder er bij kan Grote reparaties, vernieuwing
Riool Schoonhouden en ontstoppen van het binnenriool. Tot het aansluitpunt vanuit de woning op het gemeenteriool
Vuilstortkoker. Vuilniscontainerruimte Schoonhouden en zo nodig ontstoppen van de vuilstortkoker. Schoonhouden van de vuilniscontainerruimte. In beide gevallen voor zover voor de huurder bereikbaar Reparaties
Woning Schoonhouden
Ruiten, kozijnen, deurposten, geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen Wassen en schoonhouden van:

binnen en buitenkant van de ruiten kozijnen deurposten geverfd houtwerk en andere geverfde onderdelen.

Verwijderen van vlooien, mieren, wespen, luizen Verwijderen van kakkerlakken, faraomieren, boktorren en houtwormen
Goten en regenafvoeren Regelmatig schoonhouden. Voor zover voor huurder bereikbaar Vernieuwing en reparaties
Rondslingerend afval Regelmatig verwijderen
Graffiti Verwijderen graffiti. Behalve:

als de kosten te hoog zijn als de huurder er niet bij kan.

Zink- en beerputten en septictanks Zink- en beerputten leegmaken. En septictanks

De regels voor klein onderhoud staan in het,

Kan de woningbouw mij uit huis zetten?

Uw verhuurder mag niet zomaar de huur opzeggen van uw woning. Dat kan alleen met een goede reden. Bijvoorbeeld omdat u geluidsoverlast geeft. Het maakt niet uit of u een vast huurcontract heeft. Of een tijdelijk huurcontract.

Wat staat er allemaal in het Burgerlijk Wetboek?

burgerlijk wetboek (BW) Het wetboek waarin het burgerlijk recht is geregeld, waaronder algemene grondbeginsels van het burgerlijke recht alsmede meer specifieke rechtsgebieden zoals het erfrecht, contractenrecht, arbeidsrecht en huurrecht. Het huidige BW kent 9 boeken, ingedeeld op verschillende onderwerpen.

Personen- en familierecht rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon. (Nederlands rechtspersonenrecht) vermogensrecht Een recht dat overdraagbaar is of er toe strekt de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, of dat is verkregen in ruil voor of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel. in het algemeen Erfrecht Zakelijke rechten Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht Bijzondere overeenkomsten Verkeersmiddelen en vervoer (nog niet verschenen) Internationaal privaatrecht

: burgerlijk wetboek (BW)

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács