Wat Is Een Motief In Een Boek
Een motief in literatuur is een herhaaldelijk terugkerend element. We herkennen het omdat het ook in andere verhalen voorkomt (bijv. driehoeksverhoudingen, generatieconflicten) of omdat het binnen hetzelfde verhaal meermalen voorkomt (bijv. een voorwerp, een lied, een kleur, een bepaalde handeling, een gevoel).

Wat wordt er bedoeld met motief?

Het motief zelfst. naamw. Uitspraak: Verbuigingen: mo|tieven (meerv.) 1) reden waarom je iets doet Voorbeeld: `het motief voor zijn daad`Synoniemen: drijfveer, beweegreden 2) tekeningetje dat steeds wordt herhaal

Wat is het leidmotief van een boek?

Het is handig deze opdracht en vooral de literaire theorie te verkennen voordat je het boek gaat lezen. Je kunt dan tijdens het lezen wat aantekeningen maken over mogelijke leidmotieven.

Titel Schuld
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Leidmotieven
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus leidmotieven
Je leert leidmotieven in een verhaal herkennen en interpreteren.
Gemaakt door Gosse Koolstra

Van den Berg gebruikt veel leidmotieven om de betekenissen van zijn verhaal te ondersteunen. Je moet dan als lezer wel gevoelig zijn voor de werking van het leidmotief. A Hieronder zijn een paar voorbeelden gegeven met een mogelijke betekenis ervan. Vul het schema aan tot in ieder geval tien leidmotieven en geef de betekenis(sen) die jullie zien.

Leidmotief Betekenis Toelichting
verjaardagen van Kevin Je kunt hieraan de verwaarlozing van Kevin aflezen en zijn toenemende eenzaamheid Als hij twaalf wordt, geeft zijn vader hem een kinderachtig stepje. Zijn vader ligt nog in bed terwijl Kevin al het huis heeft opgeruimd. Later is er geen huis meer waar hij zijn verjaardag kan vieren. Op zijn zeventiende verjaardag (eenzaam op een hotelkamer) wil hij zelfs niet meer met zijn vriendinnetje ‘partyen’.
voertuigen Het soort auto / scooter geeft precies aan in welke toestand de eigenaar / berijder zich bevindt
smartphones en laptops

B Formuleer samen een oordeel over dit intensieve gebruik van leidmotieven: wat is het effect, waarom zou Van den Berg dit zo gedaan hebben? Literaire theorie Er zijn abstracte en concrete motieven in verhalen. De laatste noemen we liever leidmotieven.

Een leidmotief is een situatie, handeling, kleur, getal, voorwerp of woord die/dat van zichzelf niet een symbolische betekenis heeft, maar die wel krijgt door nadrukkelijke herhaling in het verhaal. Een abstract motief is een deelonderwerp in een verhaal dat ook in andere verhalen voorkomt: het vader-zoonmotief bijvoorbeeld of het motief van de concurrerende broers.

Het kan in talloze andere verhalen en films voorkomen.

Wat is grondmotief van een boek?

Literaire theorie – Een motief is een niet-symbolisch element dat door herhaald gebruik in het verhaal een bijzondere betekenis krijgt. Daardoor word je als lezer op het spoor gezet van waar het in het boek om gaat. In de literatuurwetenschap wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten motieven.

Verhaalmotieven zijn motieven die verbonden zijn aan concrete gebeurtenissen. Soms worden verhaalmotieven daarom ook wel aangeduid als concrete motieven. Abstracte motieven komen niet expliciet in het verhaal voor, maar die moet je zelf afleiden en proberen te verwoorden. Vaak gaat het om vrij algemene begrippen, zoals eenzaamheid, eeuwigheid, liefde, verlies, verslaving, etc.

Een grondmotief is de visie die uit een roman spreekt en die je vaak wel in één zin kunt formuleren. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden. Daarom is het belangrijk dat je argumenten kunt aandragen voor het grondmotief dat jij hebt geformuleerd. Een leidmotief, tenslotte, is een steeds terugkerend element.

Wat is een voorbeeld van een motief?

Wat zijn bekende motieven? – Het meest bekende motief in de klassieke muziekgeschiedenis is waarschijnlijk het motief uit het eerste deel van Beethovens Vijfde symfonie, Dit effectieve en simpele motief – het is maar vier noten lang – is als een rode draad door het hele deel te horen.

Een ander soort motief is het leitmotif, dat is een muzikale verwijzing naar bijvoorbeeld een personage van een opera. Een motief (niet te verwarren met een thema) is een kort muzikaal fragment of ‘idee’. Op de individuele noten en akkoorden na is een motief het kleinste onderdeel van een muzikale compositie; je kan het vergelijken met een molecuul, opgebouwd uit verschillende atomen zoals de noten.

Een motief kan als basis worden gebruikt voor meer uitgebreide muzikale ideeën, zoals een thema. Met ‘motief’ wordt meestal verwezen naar een (deel van een) melodie, maar een motief kan bijvoorbeeld ook puur ritmisch zijn. Een bekend voorbeeld is het popnummer We Will Rock You van Queen; het melodieloze ritmische motief ‘BOOM-BOOM-BAP’ vormt de basis van deze pophit.

Wat is het verschil tussen een concreet en abstract motief?

Voorbeelden van abstracte en concrete woordkeuze –

Abstract: De variatie in het taalgebruik wordt bepaald door persoonlijke, situationele en groepsgebonden factoren. (manuscript van wetenschappelijke tekst).
Concreet: Niet iedereen spreekt hetzelfde Nederlands. Groningers spreken anders dan Gentenaars, niet alleen als ze hun eigen dialect gebruiken, maar ook als ze zich van het ABN bedienen. De voorzitter van een vakvereniging spreekt stakers anders toe dan de directieleden met wie hij onderhandelt. Jongeren gebruiken woorden die ouderen niet kennen. (gepopulariseerde versie in Jan de Vries, Rob Willemijns en Peter Burger, Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands. Amsterdam: Prometheus, 1993.
Toelichting: De ‘wetenschappelijke’ versie laat zien hoe je in weinig, precies geformuleerde woorden een grote hoeveelheid verschijnselen onder één noemer kunt brengen. Voor de gepopulariseerde versie zijn juist de verschijnselen in de vorm van voorbeelden concreet gemaakt; ook heeft de schrijver hiervan de lijdende vorm omgezet in actieve vormen, wat bijdraagt aan de concreetheid van de tekst.

table>

Abstract: We hebben het hier heel erg leuk en het weer is prachtig. Concreet: Vanmorgen hebben we een gletsjerwandeling gemaakt en een grot bezocht met rotstekeningen van 5.000 jaar oud. Omdat het steeds zonnig is en ongeveer 25 graden, kunnen we ‘s middags altijd nog even zwemmen in de oceaan. Morgen hebben we een excursie in het wildpark. Met een beetje geluk kunnen we parende olifanten zien! Toelichting: De abstracte versie geeft vooral aan hoe de schrijver zijn niet nader benoemde belevenissen evalueert; de concrete versie laat de feiten voor zichzelf spreken. Concreet is dus niet altijd minder objectief!

table>

Abstract: Hoewel kinderen geen positieve evidentie krijgen voor bijvoorbeeld /pw/- en /tl/-clusters, komen ze in kindertaaldata veel voor. Het is een taalspecifieke eigenschap van het Nederlands dat twee medeklinkers in een onsetcluster niet dezelfde articulatieplaats mogen hebben. Kinderen hebben juist een voorkeur voor clusters met één articulatieplaats. Op basis van negatieve evidentie, dat wil zeggen, het ontbreken van /tl/- en /pw/-clusters in het taalaanbod, moet het kind leren dat /tl/- en /pw/-clusters uitgesloten zijn in het Nederlands. (Paula Fikkert, On the acquisition of prosodic structure Diss. Ru Leiden 1994) Concreet: Kinderen gaan nu ook woorden produceren die met pw- en tl- beginnen. Dat dat in het Nederlands onmogelijke combinaties zijn, leren ze doordat ze hun ouders zulke woorden nooit horen gebruiken. Behalve wat wel mag, moeten kinderen dus ook leren wat niet mag. (Peter Burger, ‘Honftelang. Het proefschrift van Paula Fikkert.’ Onze Taal september 1994) Toelichting: De schrijfster van de wetenschappelijke versie gaat uit van een publiek dat het jargon kent, terwijl de schrijver van het Onze Taal-artikel de wetenschappelijke woorden en formuleringen omzet naar minder precieze, maar wel begrijpelijker taal.

Wat is een motief van een tekst?

Motief als patroon – Een andere en bredere betekenis van deze schrijfterm is die van het motief in de literatuur. Motieven zijn patronen van elementen binnen een verhaal, of door meerdere verhalen heen. Herhaling is belangrijk om het motief te herkennen.

Wat is een intern motief?

Motieven & Weerstanden | Objectief Veel mensen denken dat wij rationele wezens zijn, maar wist je dat menselijk gedrag grotendeels gestuurd wordt door onbewuste en automatische processen? Fundamentele behoeften, zoals de behoefte aan autonomie en acceptatie door anderen, maar ook omgevingscues bepalen sterk hoe we ons gedragen.

Dit geldt ook voor de naleving van regels en wetten. Het is daarom belangrijk om inzicht te krijgen in de bewuste en onbewuste motieven en weerstanden van onze doelgroep. Waarom voeren ze wel of niet het gewenste gedrag uit? Door deze motieven en weerstanden te onderzoeken, krijgen we inzicht in de (onbewuste) drijfveren van onze doelgroep, waardoor we hen beter leren begrijpen.

Op basis van deze inzichten adviseren we hoe je gericht kunt inspelen op deze drijfveren en het gewenste gedrag bij de doelgroep kunt stimuleren. In gesprek met de doelgroep Om op een gestructureerde manier motieven en weerstanden te achterhalen omtrent de naleving van het verbod op doorschenken gaan we in gesprek met horecapersoneel en uitgaanspubliek aan de hand van een vragenlijst. Wat Is Een Motief In Een Boek Motieven Twee typen motieven spelen een rol bij het tot stand komen van gedrag:

Interne motieven: motieven van binnenuit. Alcoholverkopers kunnen bijvoorbeeld alcohol weigeren aan een gast, omdat ze zich verantwoordelijk voelen voor de gezondheid van de gast. Externe motieven: motieven die van buitenaf komen. Alcoholverkopers kunnen bijvoorbeeld alcohol weigeren aan een gast, omdat ze een boete willen voorkomen. Wanneer een externe motivator wegvalt, kan ook het gewenste gedrag afnemen.

Weerstanden Drie typen weerstanden spelen een rol bij het veranderen van gedrag.

Reactance: mensen ervaren weerstand tegen gedragsverandering doordat ze zich beperkt voelen in hun vrijheid. Mensen hebben behoefte aan autonomie en vinden het niet prettig wanneer deze geschonden wordt. Een voorbeeld van dit type weerstand is: ‘Ik bepaal zelf wel of ik genoeg alcohol op heb!’ Scepticisme: bij deze weerstand gaat het om twijfels over de noodzaak van gedragsverandering. Een voorbeeld van scepticisme is: ‘Nog één biertje extra kan toch geen kwaad?’ Inertia: mensen verzetten zich simpelweg tegen verandering in het algemeen. Ze laten de situatie liever zoals deze is en willen geen energie steken in nieuwe ideeën of handelingen. Bij inertia gaat het om mensen die wel vinden dat gedragsverandering noodzakelijk is, maar toch geen actie ondernemen. Een voorbeeld is: ‘Ik weet dat ik alcohol moet weigeren aan een dronken klant, maar ik heb geen zin om de discussie aan te gaan.’

Aan de hand van kennis over de motieven en weerstanden van de doelgroep geven we advies over het veranderen van (ongewenst) gedrag. Naast het geven van advies kunnen we ook meedenken over het ontwikkelen van, Wil je meer weten over ons motieven en weerstanden onderzoek? : Motieven & Weerstanden | Objectief

Wat zijn mijn motieven?

Wat zijn je motieven? Je kent het misschien wel: je voelt dat je iets wilt bespreken met de ander. Het gaat over de houding of het gedrag van de ander. Je ziet er een beetje tegen op en je dubt of je het wel zult doen en als je het gaat doen, hoe je het gesprek zult aanvliegen.

In essentie staat je maar een ding te doen en dat is een motievenonderzoek. Wat is je persoonlijke motief om het gesprek aan te gaan? Is het echt omdat de ander je na aan het hart ligt en je wilt dat die een nog betere versie van zichzelf is? Als dat je oprechte motief is, dan zal de ander dat zeker ervaren in de manier waarop je het aanpakt.

Dan is er van jou uit gezien geen lading in het gesprek. Als je uit oprechte motieven de ander aanspreekt, zal in de meeste gevallen je boodschap binnenkomen en zal de ander ontvankelijk zijn. Check eerst bij je zelf of je motieven wel zo zuiver zijn. Zijn je motieven niet zo zuiver, dan loop je een groot risico dat het gesprek niet goed verloopt en zeker niet goed afloopt.

  • Jouw boodschap zal niet echt tot de ander doordringen als je drijfveren niet koosjer zijn.
  • Er zijn nogal wat motieven die een reden zijn om het gesprek niet aan te gaan.
  • Je voelt je de meerdere van de ander en je vindt dat die bovengeschikte positie je het recht geeft om ongevraagde adviezen te geven.

De ander heeft je iets aangedaan en onbewust wil je uit revanche, uit wraakgevoelens op zwakten van de ander wijzen. Je handelt vanuit jaloezie; de ander kan of heeft iets wat je o zo graag zou willen kunnen/hebben. Je bent boos op de ander en je vindt dat die een lesje nodig heeft.

  • Je hebt stress in je leven en je hebt iets nodig om de stress uit je systeem te krijgen.
  • Je hebt een opluchting nodig en die meen je te kunnen realiseren in het confronteren met de ander.
  • Het kan ook zijn dat je controle over de ander wilt hebben, dat je wilt dat de ander denkt en doet zoals jij vindt dat het zou moeten.

Al dit soort beweegredenen zijn meer vanuit je zelf en op je zelf gericht dan dienstbaar aan de ander. Als je vanuit deze onjuiste motieven je boodschap gaat brengen, zul je niks goeds teweegbrengen, maar alleen schade aanrichten. Wil je dat je boodschap echt landt, dan zul je namelijk eerlijk en vriendelijk moeten zijn.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács