Wat Zijn Citaten Van Een Boek
Veelgestelde vragen over citeren – Wat is citeren? Citeren is het letterlijk kopiëren van andermans woorden. Dit kan een zinsdeel, een zin of een alinea zijn. Hierbij is het belangrijk dat je de geciteerde tekst tussen aanhalingstekens plaatst en dat je correct verwijst naar de originele auteur(s) in de tekst en in de literatuurlijst,

Om het taalgebruik van de auteur te analyseren (bijvoorbeeld in een literaire analyse) Om bewijs te leveren uit originele bronnen Om op de juiste wijze een precieze definitie of argument te presenteren

Gebruik niet te veel citaten, want jouw eigen stem moet het sterkst aanwezig zijn. Als je simpelweg informatie wil geven uit een bron is het meestal beter om te parafraseren of samen te vatten. Tip: Geneer gemakkelijk je literatuurlijst met Scribbrs APA Generator.

  1. Mag je een citaat vertalen? De APA-stijl geeft aan dat je bij een vertaling niet langer meer van een citaat spreekt maar van een parafrase.
  2. Je behandelt de bron als een normale parafrase en plaatst dus geen aanhalingstekens.
  3. In de literatuurlijst schrijf je eerst de originele titel op en hierna plaats je tussen blokhaken ‘’ de vertaalde titel.

Meer info Wat doe ik met een citaat dat gevonden is door de plagiaatcheck? Het komt soms voor dat een citaat wordt gevonden door de Plagiaat Checker, Een citaat dat door de check wordt gevonden is geen plagiaat, Het is daarbij wel van belang dat je een bronvermelding aan het citaat hebt toegevoegd.

Hoe schrijf je een citaat uit een boek?

Parafraseren – Een parafrase is het in eigen woorden weergeven van andermans werk en wordt gevolgd door een verwijzing tussen haakjes met de achternaam van de auteur(s), het jaartal, en het paginanummer. De auteur kan ook in de lopende tekst genoemd worden.

Het noemen van het paginanummer is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen als er naar een specifieke passage verwezen wordt. Bij internetbronnen worden geen paginanummer(s) genoemd, met uitzondering van genummerde bestanden, zoals een rapport dat als pdf-bestand online is gezet. Bij achternamen worden tussenvoegsels als ‘van de’, ‘de’, etc.

in de verwijzing in de tekst genoemd, het eerste woord met een hoofdletter. Zie ook: Tussenvoegsels, Achter ‘p.’ komt altijd een spatie. Parafrase met de verwijzing tussen haakjes, 1 of 2 auteurs Bij twee of meer auteurs/redacteurs staat voor de laatste naam het &-teken.

Voor het onderzoek wordt aangeraden eerst het probleem of de situatie te analyseren (Migchelbrink, 2006, p.68). Het wordt aangeraden om voor het onderzoek eerst het probleem te analyseren (Migchelbrink, 2006) en daarna, Er worden verschillende methoden voor het verzamelen van data beschreven (Van der Donk & Van Lanen, 2019, p.175), waarvan, Een dataverzameling maken kan op verschillende manieren (Van der Donk & Van Lanen, 2019).

Parafrase met de verwijzing tussen haakjes, 3 of meer auteurs Bij drie of meer auteurs/redacteurs wordt alleen de eerste naam vermeld, gevolgd door ‘et al.’ (afkorting van het Latijnse et alii = en anderen).

Mensen zijn zich niet altijd bewust van bepaalde vormen van gedrag, bijvoorbeeld discriminatie (Baarda et al., 2015, p.15) en, Vergeleken met een vragenlijst over gedrag is het observeren van gedrag onpraktisch (Baarda et al., 2015) en,

You might be interested:  Le Tour Du Monde En 80 Jours Boek

Zie ook: Hoe wordt in de tekst en in een bronnenlijst verwezen naar bronnen met meerdere auteurs? Parafrase met de auteur(s) in de tekst In een lopende zin wordt bij twee of meer auteurs niet het &-teken maar het woord ‘en’ gebruikt. Laat bij drie of meer auteurs de komma achter de voorlaatste naam weg.

Migchelbrink (2006) raadt aan eerst het probleem of de situatie te analyseren. Volgens Van der Donk en Van Lanen (2019) is het doel van een praktijkonderzoek de verbetering van de eigen beroepspraktijk. Volgens Baarda et al. (2019) zijn mensen zich niet altijd bewust van bepaalde vormen van gedrag, bijvoorbeeld discriminatie.

Parafrase van een internetbron

Cognitieve dissonantie is recht praten wat krom is (Grit, 2018) en dat, Het Nederlands Huisartsen Genootschap (z.d.) geeft enkele suggesties hoe kinderen met autisme kunnen leren om makkelijker contact te maken.

Parafrase van meerdere publicaties Om een stelling te onderbouwen kan naar meerdere publicaties tegelijk worden verwezen, alfabetisch gerangschikt en gescheiden door een punt-komma (;):

, verschillende publicaties (Baarda et al., 2015; Migchelbrink, 2006; Van der Donk & Van Lanen, 2019) laten zien.

Tip: Omdat bij een parafrase niet altijd duidelijk is waar deze begint, kan het handig zijn om de bronvermelding aan het begin van de tekst te vermelden:

Migchelbrink (2006, p.68) raadt aan om voor het onderzoek het probleem of de situatie te analyseren. In Praktijkgericht onderzoek voor zorg en welzijn (Migchelbrink, 2006) wordt voor het onderzoek aangeraden om eerst het probleem te analyseren en daarna.

Voor de volledigheid worden van bovenstaande voorbeelden ook de vermeldingen in de bronnenlijst genoemd. Zie voor uitleg en meer voorbeelden APA: Bronnenlijst, Bronnenlijst Baarda, B., Kalmijn, M., & De Goede, M. (2015). Basisboek enquêteren: Handleiding voor het maken van een vragenlijst en het voorbereiden en afnemen van enquêtes (4e druk).

Noordhoff Uitgevers. Grit, R. (2018, 22 januari). Cognitieve dissonantie. Emmer Courant, Geraadpleegd op 10 augustus 2021, van https://www.emmen.nu/achtergrond/nieuws/blogs/524737/cognitieve-dissonantie.html Migchelbrink, F. (2006). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn (11e compleet herziene druk).

Uitgeverij SWP. Nederlands Huisartsen Genootschap. (z.d.). Autisme: ASS Asperger PDD-NOS, Thuisarts.nl. Geraadpleegd op 10 augustus 2021, van https://www.thuisarts.nl/autisme Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk).

Wat betekend het citaat?

Een citaat is een fragment uit een tekst of een ander content type als onderdeel van een andere tekst of content. Het is de bedoeling dat bij het publiceren van citaten wordt aangegeven dat het geen originele content betreft, het vermelden van de oorspronkelijke auteur is gebruikelijk maar dit wordt niet altijd gedaan. Wat is een citaat en moet je als gebruiker altijd rechten betalen voor citaten?

Wat zijn citaten en parafraseren?

Citeren of parafraseren –

Een citaat is een letterlijk overgenomen passage uit een publicatie. Een parafrase is een weergave in eigen woorden van een passage uit een publicatie.

Hoeveel mag je citeren?

Hoe vaak mag je citeren of parafraseren? Via e-mail werd de volgende vraag gesteld door een docent: in een verslag gebruikt een student een groot aantal citaten en bijna geen parafrasen. De citaten zijn allemaal voorzien van een verwijzing volgens de APA-richtlijnen, maar het wordt niet duidelijk of de student de geraadpleegde bronnen heeft begrepen.

  1. Zijn er APA-richtlijnen die aangeven hoe veel citaten en parafrasen in een tekst gebruikt mogen worden, bijvoorbeeld een percentage? De APA-richtlijnen gaan over de stijl van een tekst (hoe te citeren of parafraseren) en niet over de inhoud.
  2. Er zijn geen regels over hoeveel citaten en/of parafrasen gebruikt mogen worden, maar voor deze zekerheid is de vraag voorgelegd aan de APA Style experts in Amerika.
You might be interested:  Boek Dat Maar Heel Kort Populair Is Crypto

In het antwoord werd bevestigd dat APA over stijl en niet over inhoud gaat. Er is geen limiet voor het aantal verwijzingen, ongeacht of het citaten of parafrasen zijn. Er zijn ook geen regels die aangeven wanneer een citaat en wanneer een parafrase gebruikt moet worden of hoe lang een citaat of parafrase mag zijn.

Het eindoordeel wordt overgelaten aan de docent/beoordelaar van de tekst. In algemene zin kan wel gesteld worden dat een citaat of een parafrase een verslag moet ondersteunen en niet vervangen. Het is aan de schrijver van de tekst om te bepalen of de geraadpleegde bron zich beter laat lenen voor een citaat dan voor een parafrase.

: Hoe vaak mag je citeren of parafraseren?

Wat zeg je na een citaat?

Veelgestelde vragen – Waar plaats je de punt bij een citaat? Je plaatst een zinseindeteken, zoals een punt, uitroepteken of vraagteken, bij een citaat tussen aanhalingstekens binnen de aanhalingstekens,

Takahashi (2019) gaf het volgende aan: “Al het onderzoek dat tot dusver is uitgevoerd, is revolutionair voor de medische wereld,” In haar studie vroeg Klem (2020) zich af: “Hoe zijn de data verkregen ?” De onderzoeker op het symposium riep: “Hier ben ik het mee eens !” Hij zei: “Dit is een belangrijke kwestie,”

Deze regel geldt niet als je de APA-richtlijnen voor citaten gebruikt.

Hoe lang is een citaat?

Regels voor citaten (volgens APA) – Er zijn verschillende regels voor citaten, afhankelijk van hoe lang het citaat is en hoe je het citaat overneemt.

Vermeld bij een citaat altijd de achternaam van de auteur van de tekst en het jaartal waarin de tekst waaruit je citeert is gepubliceerd. Vermeld ook het paginanummer van de pagina waar je citaat staat (als er sprake is van een document met meerdere pagina’s). Zet het citaat tussen dubbele aanhalingstekens, behalve als het citaat langer is dan 40 woorden. Als een citaat langer is dan 40 woorden, moet het citaat met een witregel gescheiden worden van de rest van je tekst. Ook plaats je het citaat dan in een gescheiden blok. Dit kun je doen door bij elke regel in te springen met ‘tab’. Als je een citaat wilt inkorten, dan zet je drie puntjes op de plaats waar je tekst weglaat.

Waarom citaten gebruiken?

Gepubliceerd op 15 maart 2023 door Wouter Koekoek, Bijgewerkt op 1 mei 2023 door Julia Merkus. Citeren is een van de drie methoden om correct gebruik te maken van andermans ideeën. De andere twee methoden zijn parafraseren en samenvatten, Je kunt citaten bijvoorbeeld gebruiken om concepten te definiëren, bewijsmateriaal aan te voeren of om een argument te ondersteunen.

Is het plagiaat als je citeert?

LibGuides: Pedagogische Wetenschappen: Plagiaat, citeren en verwijzen Citeren is het letterlijk overnemen van een tekst (of een afbeelding) uit een publicatie (een citaat), Voorwaarden citeren Citeren is toegestaan, mits aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

De bron is op de juiste manier vermeld Het citaat is letterlijk (ongewijzigd) overgenomen Het begin en einde van het citaat is duidelijk aangegeven (bijv. met aanhalingstekens of het citaat laten inspringen) Het citaat is relevant voor je betoog en het mag slechts een klein onderdeel uitmaken van het werk. Het mag niet alleen ter verfraaiing van je werk dienen

Waarvoor gebruik je citaten? Een citaat gebruik je om een punt te verduidelijken, of als je de oorspronkelijke formulering van een ander wilt analyseren. Waar moet ik op letten bij citeren? Je mag een citaat niet gebruiken als vervanging van je eigen tekst.

Je verslag mag dus nooit bestaan uit aan elkaar geplakte citaten. Dat is plagiaat, ook als je wél naar de bron verwijst! Let er bij citeren op dat je het citaat niet uit de originele context haalt. Als het citaat bijvoorbeeld ironisch bedoeld is, moet dat duidelijk blijken als je citeert. Je moet dus altijd citeren in overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling van de oorspronkelijke auteur.

Hoeveel mag ik citeren? Hoeveel je precies mag citeren is afhankelijk van het doel waarmee je citeert en van de lengte van de brontekst. Het is moeilijk om daar duidelijke regels voor te geven. Soms is één regel voldoende, een andere keer heb je een hele alinea nodig.

You might be interested:  De Ondraaglijke Lichtheid Van Het Bestaan Boek

Waar punt bij citaat?

Aanhalingstekens kunnen om een hele zin of om een deel van een zin gezet worden. Als de aanhalingstekens om een hele zin (of een opeenvolging van zinnen) staan, staat de punt binnen de aanhalingstekens. De punt maakt dan deel uit van het citaat. Er komt niet nog een tweede punt om de gehele zin af te sluiten.

Ik zei: ‘Je weet toch dat hij geen vlees eet.’‘Schat,’ zei Piet, ‘ik ga wel alleen.’Bart zegt: ‘Harde cijfers worden steeds belangrijker. Toch kunnen we in dit geval een uitzondering maken.’

Als de aanhalingstekens om een deel van een zin staan, maakt de punt geen deel uit van het citaat. Het is dan aan te bevelen om de zinseindepunt buiten de aanhalingstekens te plaatsen.

De jury noemde hem ‘een jonge samoerai die de eer van de muziek verdedigt’.Volgens deze bron zijn de onderzoeksvragen ‘nauw verbonden met eerder empirisch onderzoek over lobbying en netwerkstrategieën van nationale associaties in de Europese Unie’.

Als de aangehaalde zin op een uitroepteken of een vraagteken eindigt, komt er geen punt meer na het aanhalingsteken.

Indra vroeg: ‘Hoe laat denken jullie zaterdag langs te komen?’Jurgen riep nog: ‘Zorg maar dat je op tijd bent!’

Wat is een citaat groep 8?

Downloadbare pdf | Geschikt voor groep 5, 6, 7, 8 Aanhalingstekens gebruik je onder andere bij een citaat. Een citaat is datgene wat letterlijk door iemand wordt gezegd. Bijvoorbeeld in de zin: ‘Je mag niet spieken!’ zei de juf streng. Op deze overzichtskaart staan alle regels over het gebruik van aanhalingsteken bij een citaat.

Hoe citeer je meerdere zinnen?

Gebruik van et al. Bij de verwijzing in de tekst tussen haakjes de zin gebruik je een komma tussen et al. en het jaartal. Vanaf drie of meer auteurs gebruik je vanaf de tweede verwijzing in de tekst et al. Vanaf zes of meer auteurs gebruik je bij iedere verwijzing in de tekst et al.

Waar staat de afkorting APA voor?

De American Psychological Association, kortweg APA, publiceerde in 1929 een artikel over het opstellen van standaarden voor wetenschappelijke teksten. Dit resulteerde in 1952 in de publicatie van Publication manual of the American Psychological Association waarvan in 2010 de huidige (zesde) editie verscheen.

Hoe citeer je een publicatie?

Veelgestelde vragen – Hoe ziet een APA-verwijzing in de tekst eruit voor een website? Als je een webpagina of online artikel citeert in APA-stijl, bestaat de verwijzing in de tekst uit de achternaam van de auteur en het publicatiejaar. Een voorbeeld is: (Merkus & Streefkerk, 2020).

Paragraafnummer: (Boen, 2018, par.3 ) Kop of naam van de sectie: (CBS, 2020, Griepseizoen-sectie ) Ingekorte kop: (CBS, 2020, “Belangrijkste punten”-sectie )

Tip: Geneer gemakkelijk je literatuurlijst met Scribbrs APA Generator.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács